Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Tilžės spauda

Tilžės spaustuvės ir lietuviški periodiniai leidiniai.

Tižės spaudà. 1816 V 1 pradėjo veikti pirmoji Tilžėje Posto spaustuvė. Nuo 1816 V 3 ji leido pirmąjį Tilžės laikraštį Gemeinnütziges Wochenblatt für Tilse und dessen Umgegend [Visuomeniškas savaitraštis Tilžei; įvairiais pavadinimais ėjo iki 1889], 1823–1825 ji t. p. spausdino pirmąjį periodinį leidinį lietuvių kalbą „Nusidavimai Dievo karalystėje“. Lietuvių knygas ir periodinius leidinius Tilžėje spausdino Juliaus Reylaenderio spaustuvė (veikė 1840–1934; 1841–1921 išspausdinio 345 lietuviškas knygas, 9 periodinius leidinius), Albreghso ir Ko spaustuvė (apie 1864–1877; pirmasis Mažosios Lietuvos spaustuvininkas, spaudos lietuvių rašmenimis draudimo metais leidęs knygas Lietuvai), Mauderodės O. spaustuvė (1881–1944; didžiausia Tilžėje; 320 lietuviškų knygų, 12 periodinių leidinių), Mikšo spaustuvė (1885–1886; pirmoji lietuviška spaustuvė Mažojoje Lietuvoje; 23 lietuviškų knygų, 1 periodinis leidinys), Arnoldto ir Weyerio spaustuvė (1886–1890; 73 lietuviškos knygos, 4 periodiniai leidiniai), Pawlowskio spaustuvė (1899–1825; 23 lietuviškos knygos, 5 periodiniai leidiniai), Schoenkės spaustuvė (1890–1940; 17 lietuviškų knygų, 1 periodinis leidinys), Jankaus spaustuvė (1890–1892; 12 lietuviškų knygų, 1 periodinis leidinys), Jagomasto spaustuvė (1896–1941; nuo 1912 vadinosi „Lituania“; apie 380 lietuviškų knygų, 25 periodiniai leidiniai). Iki 1923 Tilžė buvo didžiausias lietuvių periodinės spaudos centras Mažojoje Lietuvoje. Po Nusidavimų Dievo karalystėje čia 1880 pradėjo eiti laikraštis „Naujasis keleivis“, kuris 1883–1924 vadinosi Tilžės keleivis, 1924–1940 – Naujasis Tilžės keleivis (leido Enzys Jagomastas; po 1939 buvo vienintelis lietuviškas laikraštis Mažojoje Lietuvoje). 1875–1906 ėjo evangelikų liuteronų laikraštis „Pasiuntinystės laiškelis“ (nuo 1900 vadinosi P. L. arba Bitelė ant Pasiuntinystės Lauko), vietoj jo 1907–1922 – žurnalas „Pasiuntinystės knygelės“. 1884–1887 Tilžėje buvo leidžiamas „Nemuno Sargas“, 1886–1887 – „Garsas“, 1887–1888 – „Liuteronas“, 1890–1923 – „Nauja lietuviška ceitunga“, 1896–1899 – „Lietuviškas laiškas“ bei „Auszra: Broliams lietuwininkams ant naudos ir pamokslo“ su keliais priedais, 1903–1910 – laikraštis „Pasiuntinystės laiškas“, 1904–1908 –„Pasiuntinystės prietelis“, 1907 – „Tėvynės balsas“, 1904–1938 – žurnalas „Pagalba“, 1909 – laikraštis „Birutė“, 1911–1914 – „Organas Lietuviškos Skyrimo draugystės“, 1912–1913 – „Lietuviškai-Vokiškas Savaitraštis“ (1913–1914 vietoj jo ėjo Prūsų Lietuvos savaitraštis), 1914 – „Mūsų gyvastis“. 1919 Tilžėje pradėjo eiti „Prūsų lietuvių balsas“ (1920–1923 leistas Klaipėdoje, 1924 jį pakeitė „Lietuvos keleivis“, ėjęs iki 1939), 1920–1922 ėjo „Rytojus“, 1922 – „Alyvų lapas“, 1923–1924 – „Laukininkas“, 1929 – „Laisvas žodis“, „Pakajaus paslas“. Tilžėje Vydūnas leido savo teosofinius leidinius „Šaltinis“ (1905–1909), „Jaunimas“ (1911–1914), „Naujovė“ (1915), „Darbymetis“ (1921–1925). 1880–1912 ėjo lietuvių kultūrai svarbus tęstinis leidinys vokiečių kalba „Mitteilungen der Litauischen Literarischen Gesellschaft“ [Lietuvių literatūros draugijos pranešimai]. Kiti svarbesni vokiečių periodiniai leidiniai: laikraščiai Echo am Memelufer (nuo 1841, 1860–1937 vadinosi Tilsiter Zeitung), Tilsiter Anzeiger (nuo 1881; 1884–1943 vadinosi Tilsiter Allgemeine Zeitung) ir kiti (periodikos sąrašas). XIX a. pabaigoje Tilžėje pradėti leisti periodiniai leidiniai, skirti Didžiosios Lietuvos skaitytojams: 1883–1886 čia (nuo nr. 6) buvo spausdinamas pirmasis lietuviškas periodinis leidinys lotynišku raidynu „Aušra“, žurnalai Šviesa (1887–1890), „Varpas“ (1889–1905), Žemaičių ir Lietuvos apžvalga (1889–1896), Ūkininkas (1890–1905), Tėvynės sargas (1896–1904), Žinyčia (1900–1902), „Naujienos“ (1901–1903), „Kryžius“ (1903–1904), 1903–1904 religinis laikraštis Iš gyvasties versmės, 1903 – antialkoholinei propagandai skirtas laikraštis Smarkininko krykštavimas. 1898 Tilžėje išspausdintas pirmojo Lietuvos socialdemokratų partijos laikraščio „Lietuvos darbininkas“ 2 numeris; čia buvo leidžiami kiti Lietuvos socialistų ir socialdemokratų leidiniai: Darbininkų balsas (1901–1906), „Draugas“ (1904), „Darbininkas“ (1905–1906).

Dar skaitykite periodika.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos spaustuvės 1524–1940 metais. V., 1987; Urbonas V. Lietuvos žurnalistikos istorija: periodinė spauda, d. 1–2. Klaipėda, 2004; Forstreuter K. Der Werdegang der Tilsiter Presse in 125 Jahren // K. Forstreuter, Wirkungen des Preussenlandes. Köln-Berlin, 1981.

Iliustracija: „Nauja lietuviška ceitunga“, 1892 m. sausio 2 d., Nr. 1 / Iš Domo Kauno knygos „Mažosios Lietuvos veidai ir vaizdai“, 2000

Iliustracija: „Naujasis Tilžės keleivis“, 1940 m. vasario 10 d., Nr. 12 / Iš Domo Kauno knygos „Mažosios Lietuvos veidai ir vaizdai“, 2000

Iliustracija: „Tilsiter Allgemeine Zeitung“, 1938 m. rugsėjo 30 d. / Iš MLEA

Iliustracija: „Žemaičių ir Lietuvos apžvalga“, 1894 m. sausio 15 d., Nr. 2 / Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus fondų