Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Viliaus Pėteraičio atminimui

Šios enciklopedijos sumanytojo ir vadovo Viliaus Pėteraičio atminimui

Kiekvienas Mažosios Lietuvos enciklopedijos (MLE) tomas prasidėdavo jos vyriausiojo organizatoriaus ir tvarkytojo prof. Viliaus Pėteraičio (1914 X 18–2008 III 24) Pratarme (t. I), Palydos žodžiu (t. II), Baigiamąja pratarme (t. III). Šis tomas išeina be Viliaus Pėteraičio. Beveik dveji metai esame be jo, be jo per tą laiką laiką sukosi ketvirtojo tomo rengimo darbų ratas. Tačiau ir šiame tome jo pavardė mirga daugumoje puslapių, po kokiais dviem šimtais didesnių ar mažesnių straipsnių. Baigiamajame MLE tome Vilius Pėteraitis dalyvavo ne vien tik savo tekstais – jo nustatyti darbo principai ir metodika teberikiavo visų tą tomą rengusiųjų veikimą. Taigi, profesorius ir Aukštybėse būdamas tarsi tebevaikšto šiame pasaulyje Mažosios Lietuvos takais, kad kartu su mumis ateitų į pabaigtuves iškelti vainiko ant savo sumanymo, suprojektuoto ir jam vadovaujant bei prižiūrint statyto iškilaus Mažosios Lietuvos enciklopedijos rūmo. O tas ryškiai iš visų pasaulio kampelių matomas rūmas nenuginčijamai bylos, kad Mažąja Lietuva vadintas nuo amžių baltiškas buvęs kraštas nenugramzdino istorijos užmarštin, kad niekada nebegalės ten nugrimzti ir kad visą laiką bus lietuvių tautos gyvasties dalis. Būtent to Vilius Pėteraitis siekė ir pasiekė. Mažosios Lietuvos ąžuolus Martyną Mažvydą, Martyną Liudviką Rėzą, Kristijoną Donelaitį, Vydūną matome, bet reikia žengti į visą tokių ąžuolų girią, kad pajustume šio apleisto, išniekinto krašto didybę, – sakė Vilius Pėteraitis pačioje MLE rengimo pradžioje.

Vardydami visus jau keturis MLE tomus, iš tikro tarsi įžengiame į didingą ir vešlią girią, stebinančią ne tik galingais ąžuolais, bet ir didžiausia kitokios augmenijos, iš kurios susideda visa istorinė, kultūrinė, religinė, socialinė ar politinė buvusioji ir esama jos būtis, įvairove. Įžengiame ne tik į istorinę Mažąją Lietuvą, bet ir į tokiu vardu vadinamą geografinį, gamtiškąjį arealą, kuris taipogi atsiskleidžia įvairove ir įstabiu savo grožiu.

MLE, galima sakyti, yra bene svarbiausios Viliaus Pėteraičio visą sąmoningą gyvenimą puoselėtos vizijos realus įsikūnijimas. Į tai jis pats įdėjo didžiausią savo dvasios, intelekto, sukauptos informacijos ir materialinių išteklių dalį. Tuo visų kitų apie 300 MLE kūrime dalyvavusiųjų padedamas pasistatė paminklą. Tačiau, suburdamas lietuvius iš viso pasaulio, statė jį ne sau, ne vien Mažajai Lietuvai, bet Mažosios ir Didžiosios Lietuvos vienybei, jų abiejų susiliejimui į vieną Lietuvą. Pats MLE kūrimas, kuriame mažlietuviai ir didlietuviai darbavosi petys petin, ranka rankon, ir buvo pati aiškiausia to susiliejimo apraiška. Ji neišdildomai įspausta kone į kiekvieną MLE puslapį. Jungiančioji to kūrybos proceso siela buvo Viliaus Pėteraičio asmenybė, spindėjusi ne tik karštu patriotizmu, bet ir žmogiška šiluma, tolerancija, kantrybe, dėmesingumu, rodžiusi darbštumo ir atsakingumo pavyzdį.

Būtent tokio MLE vyriausiojo organizatoriaus ir tvarkytojo buvimas, tegul ir toli, Kanadoje, buvo labai reikalingas, nes didžiuliam apie 300 autorių bei rengėjų klektyvui kildavo daugybė problemų, įvairių nuomonių, karštų diskusijų, rasdavosi netgi konfliktinių situacijų. Reikėjo geros nuovokos, mokėjimo ramiai ir išmintingai su visais bendrauti, įsiklausyti, įsitikinti ar net savo nuostatas pekoreguoti, kad visas tas šurmulys neišvirstų į ambicijų karą, o taptų kūrybingumo ir geriausių sprendimų paieškos paskata. Vilius Pėteraitis tarsi tam buvo sutvertas – jo autoritetas visus veikė net iš tolo, bendraujant tik telefonais, elektroniniais ar paprastais laiškais. O jo apsilankymai Lietuvoje ir gyvas bendravimas svarstant MLE rengimo peripetijas tiesiog įkvėpdavo visiems dirbantiesiems žvalumo, energijos, sustiprindavo atsakomybės pajautimą. 

MLE projekto įgyvendinimas, prasidėjęs 1996-ųjų vasarą Vilniuje Viliaus Pėteraičio iniciatyva sukviestų būsimųjų talkininkų pasitarimu, truko beveik pusantro dešimtmečio. Tačiau jo idėja užsimezgė jau po Antrojo pasaulinio karo, Mažosios Lietuvos lietuviams ir jų bičiuliams susibūrus Kanadoje, JAV ir kitur. Toji idėja ilgus dešimtmečius buvo brandinama Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos (JAV) ir Mažosios Lietuvos fondo (JAV, Kanada) veikloje, kol laisvę atgavusi Lietuva tapo gera dirva jos realiam įsikūnijimui. 

Mes, užbaigiantieji keturtomį, džiaugiamės, kad Dievas leido garbingai eiti iki paskutinių eilučių. Kartu didžiuojamės, kad mūsų įkvėpėjas taurus Mažosios Lietuvos sūnus Vilius Pėteraitis buvo nudirbęs ir kitus didelius gimtajam kraštui skirtus darbus – parašęs fundamentalius veikalus Mažosios Lietuvos vietovardžių svetimėjimas XX amžiuje (1970), Mažoji Lietuva ir Tvanksta prabaltų ir pralietuvių laikais (1992), Mažosios Lietuvos vietovardžiai, jų kilmė ir reikšmė (1992), aktyviai veikęs ir ėjęs atsakingas pareigas Mažąja Lietuva besirūpinančiose išeivijos organizacijose – Mažosios Lietuvos Taryboje, Mažosios Lietuvos bičiulių draugijoje, Mažosios Lietuvos rezistenciniame sąjūdyje, Mažosios Lietuvos fonde, kurio buvo vienas iš steigėjų ir pirmininkų, sukaupęs ir Klaipėdos universitetui padovanojęs didžiulį archyvą, tapęs šio universiteto garbės daktaru, apdovanotas Ldk Gedimino ordino Karininko kryžiumi. Vilius Pėteraitis pas savo protėvius išėjo būdamas ramus, nes garbingai atliko savo priedermę jį išugdžiusiai lietuvininkų žemei, gimtajam Vaidaugų kaimui Klaipėdos apskrityje, jame ūkininkavusiam tėvui – vienam iš Klaipėdos krašto politikos veikėjų Mikui Pėteraičiui ir motinai Katrinai, visai savo giminei. Ir ne tik jai, o visais ilgais amžiais gyvavusiai lietuvininkų bendruomenei, išauginusiai tokius ąžuolus ir liepas, kaip Martynas Mažvydas, Kristijonas Donelaitis, Vydūnas, Martynas Jankus, Erdmonas Simonaitis, Adomas Brakas, Vilius Gaigalaitis, Enzys Jagomastas, Dovas Zaunius, Ieva Simonaitytė, Marta Zauniūtė, Marta Raišukytė ir daugybė kitų, bendruomenei, kurios tradicijas tebetęsia Anysų, Šernų, Trumpjonų, Buntinų ir daugelis kitų lietuvininkų šeimų. Tąja atlikta priederme Vilius Pėteraitis irgi tapo vienu iš tų galingų Mažosios Lietuvos ąžuolų. Vienas paskutinių jo žygių – MLE, kuri ne tik pasitarnaus vienydama šiandieninę Mažosios Lietuvos autochtonų bendruomenę, ugdydama tautinį orumą bei pilietinę sąmonę Lietuvoje, bet ir veikdama naująją Europą, kurioje turėtų būti siekiama darnaus universaliųjų žmogiškų vertybių ir tautų kuriamos kultūrinės įvairovė sąskambių.

Mažosios Lietuvos enciklopedijos redakcinės kolegijos prezidentas
Lietuvos mokslų akademijos akademikas prof. habil. dr. ZIGMAS ZINKEVIČIUS
Mažosios Lietuvos enciklopedijos vyriausiasis redaktorius
doc.dr. VACLOVAS BAGDONAVIČIUS

Vilnius, 2009 m. gruodis

A Word on the Inspirational Leader behind this Project, Vilius Pėteraitis

Each of the first three volumes of the Lithuania Minor Encyclopaedia opened with a word of introduction from the project’s senior organizer and planner Prof. Vilius Pėteraitis (18 Oct. 1914-21 March 2008) – the Preface of Vol. 1, the Introductory Word of Vol. 2, the Final Preface of Vol. 3. The present volume appears without Vilius Pėteraitis. We have been without him for almost two years now and preparations for Volume Four have turned full circle in that time. However, in this volume too his name flashes across many a page at the foot of some two hundred longer or shorter entries. Vilius Pėteraitis took part in the compilation of Volume Four not only with his texts; the working principles and methods he set down have continued to influence the whole of the drafting of this tome. Thus even from heaven the professor seems to continue to tread the earth along the paths of Lithuania Minor to celebrate with us the end of our labours and raise a wreath above the noble house of the Lithuania Minor Encyclopaedia, which he devised, planned and guided to completion. This house will be seen from all corners of the earth, proclaiming that the Baltic land known through the ages as Lithuania Minor has not been ground into oblivion by history, that it never will be forgotten and that for all times it will be a part of the lifeblood of the Lithuanian nation. This is what Vilius Pėteraitis sought and achieved. We can see here Lithuania Minor’s hearts of oak: Martynas Mažvydas, Martynas Liudvikas Rėza, Kristijonas Donelaitis and Vydūnas, but we must enter the whole grove of such oaks in order to sense the majesty of this forsaken, abused land, as Vilius Pėteraitis said at the very beginning of work on the Encyclopaedia.

When we look through all four volumes of the Encyclopaedia we do indeed enter a majestic and flourishing grove, which amazes us not only with its powerful oak trees but also the greatest variety of other flora, which make up the land’s whole historical, cultural, religious, social and political essence, past and present. We set forth into not only historic Lithuania Minor but also the geographic, natural area known by that name which also abounds in variety and wondrous beauty.

We may say that the Encyclopaedia probably represents the real incarnation of the most important vision Vilius Pėteraitis cherished throughout his conscious life. He invested the greatest part of his spirit and intellect in this project, and collected sources of information and materials. With the assistence of around 300 others who took part in bringing this Encyclopaedia into being, he has forged a true monument: exegit monumentum. However, gathering together Lithuanians from across the world he built this monument not to himself, not for Lithuania Minor alone but for the unity of both Lithuanias, Minor and Major, and their blending into a single Lithuania. The very creation of this Encyclopaedia, in which people from both Lithuanias took part, shoulder to shoulder, hand in hand, provides the clearest evidence of this blending. This is pressed indelibly into every page of the Encyclopaedia. The spirit which united the creative process as the person of Vilius Pėteraitis, which reflected brightly not only with patriotism but also human warmth, toleration, patience, and attention, which provided an example of diligence and responsibility.The existence of such a senior organizer and arranger even in distant Canada was essential for this Encyclopaedia for many problems, diverse opinions, heated discussion and even conflicts arose among the huge group of approximately 300 collaborators on this project. A keen sense of understanding, an ability to deal with all calmly and wisely, to listen, argue convincingly and even reconstruct his own position were required so that this whole commotion would not become a war of ambitions, but rather a force encouraging creativity and the best solutions. Vilius Pėteraitis was born for just such a task; his authority was effective even from afar, communicating onl by telephone and electronic and paper letters. His visits to Lithuania and fellowship in person, discussing the highways and byways of drafting the Encyclopaedia, simply inspired all those working on the project with vivacity and energy and strengthened their sense of responsibility.

The implementation of the Encyclopaedia project, which began in Vilnius in the summer of 1996 with a meeting of future project collaborators summoned on the initiative of Vilius Pėteraitis, took almost a decade and a half. However, his idea formed after the end of the Second World War in gatherings of Lithuanians from Lithuania Minor and their friends in Canada, the US and elsewhere. The idea was matured over many a long decade in the activities of the Lithuania Minor Association (US) and the Lithuania Minor Foundation (US, Canada) until Lithuania regained her liberty and provided fertile soil for the project to grow.

As we complete work on the fourth volume of the Encyclopaedia, we rejoice that God has permitted us to arrive at composing our last pages. We are also pleased that our inspiration, the noble son of Lithuania Minor, Vilius Pėteraitis completed other labours for the land of his birth, writing such monumental studies as Mažosios Lietuvos vietovardžių svetimėjimas XX amžiuje [The Barbarisation of Place Names in Lithuania Minor in the Twentieth Century](1970), Mažoji Lietuva ir Tvanksta prabaltų ir pralietuvių laikais [Lithuania Minor and the Konigsberg District in pre-Baltic and pre-Lithuanian times](1992), Mažosios Lietuvos vietovardžiai, jų kilmė ir reikšmė [Place Names in Lithuania Minor: their origin and meaning] (1997). He was an active member and officer of émigré organizations dealing with Lithuania Minor – The Lithuania Minor Council, The Lithuania Minor Association, The Lithuania Minor Resistence Movement, the Lithuania Minor Foundation, of which he was one of the founding fathers and chairmen; he collected a large archive which he later donated to Klaipėda University after he was awarded an honorary doctorate from that learned institution; he was awarded the Officers’ Cross of the Order of Gediminas. Pėteraitis went peacefully to rejoin his ancestors, having honourably carried out his duty to the Lietuvininkai land which gave him suck, and his native village of Vaidaugai in the Klaipėda District where his father, one of the Klapėda District’s political activists, Mikas Pėteraitis and his mother, Katrina farmed, and to his whole family. He fulfilled his duty not only to them but to the Lietuvininkai community throughout its long history, which bred such oaks and lindens as Martynas Mažvydas, Kristijonas Donelaitis, Vydūnas, Martynas Jankus, Erdmonas Simonaitis, Adomas Brakas, Vilius Gaigalaitis, Enzys Jagomastas, Dovas Zaunius, Ieva Simonaitytė, Marta Zauniūtė, Marta Raišukytė and many more, a community whose traditions are continued by the Trumpjonas, Šernas, Buntinas and many other families. Having fulfilled his duty Vilius Pėteraitis has also become one of those powerful oaks of Lithuania Minor. One of his last exploits was the Lithuania Minor Encyclopaedia which will serve not only to unite today’s community of Lithuania Minor natives, fostering national dignity and civil consciousness in Lithuania but also affect the New Europe, where people should seek for harmonious concordance of universal human values and preserve the diversity of cultural achievements of all nations.

Academician Zigmas Zinkevičius
Chairman of the Editorial Board of the Lithuania Minor Encyclopaedia
Asst prof. Vaclovas Bagdonavičius,
Editor-in-chief of the Lithuania Minor Encyclopaedia

Vilnius, December 2009

Zum Gedenken an den geistigen Urheber und Leiter dieser Enzyklopädie: Vilius Pėteraitis

Jeder Band der Kleinlitauischen Enzyklopadie (MLE) begann bisher mit einem Vorwort (I. Bd.), Begleitschreiben (II. Bd.), Schlusswort (III. Bd.) ihres Hauptorganisators und Administrators, Prof. Vilius Pėteraitis (18. X. 1914–21. III. 2008). Dieser Band erscheint nun ohne Vilius Pėteraitis. Fast zwei Jahre sind wir ohne ihn, und in dieser Zeit musste sich das Rad der Arbeiten am vierten Band ohne ihn weiterdrehen. Dennoch, auch in diesem Band glänzt sein Name auf zahlreichen Seiten, unter etwa 200 längeren oder kürzeren Artikeln. Am abschliesenden Band der MLE beteiligte Vilius Pėteraitis sich nicht nur mit seinen Texten – die von ihm konzipierten Arbeitsprinzipien und seine Methodik bestimmten weiterhin das Handeln aller an diesem Band Beteiligten. So ist es, als ob der Professor, auch wenn er im Jenseits weilt, noch in dieser Welt auf kleinlitauischen Pfaden wandelte; als ob er mit uns gemeinsam zum Abschlussfest schritte, um auf dem von ihm initiierten, projektierten, geleiteten und überwachten prächtigen Gebäude der Kleinlitauischen Enzyklopädie die Krone aufzurichten. Und dieses aus allen Winkeln der Welt deutlich sichtbare Gebäude bezeugt zweifelsfrei, dass dieses „Kleinlitauen“(auch „Preußisch-Litauen“) genannte, von alters her baltische Land nicht im Nirwana der Geschichte versinkt, niemals mehr dort verschwinden kann und für immer ein Teil des Lebens des litauischen Volkes bleiben wird. Wir sehen Kleinlitauens Eichen, Martynas Mažvydas, Martin Ludwig Rhesa, Kristijonas Donelaitis, Vydūnas; aber wir müssen den ganzen Wald solcher Eichen betreten, um die Größe dieses so heruntergekommenen, geschändeten Landes wahrzunehmen, – sagte Vilius Pėteraitis bei Beginn der Arbeit an der MLE.


 

Beim Durchblättern aller jetzt vorliegenden vier Bände der MLE ist es wirklich, als ob wir einen herrlichen und üppig bewachsenen Forst betreten, der uns nicht nur mit mächtigen Eichen beeindruckt, sondern auch durch seine Mannigfaltigkeit der übrigen Pflanzenwelt, aus der sich die ganze historische, kulturelle, religiöse, soziale und politische Lebenswelt in Vergangenheit und Gegenwart zusammenfügt. Wir betreten nicht nur das historische Kleinlitauen, vielmehr ebenfalls das damit bezeichnete geographische Naturareal, das so seine Vielfalt und bemerkenswerte Schönheit offenbart.

Die MLE, darf man wohl sagen, ist die tatsächliche Verkörperung der gewiss wichtigsten Vision, die Vilius Pėteraitis während seines ganzen bewussten Lebens beschäftigt hat. In sie investierte er den größten Teil seiner Geistesgaben und seines Intellekts, des gesammelten Wissens und seiner materiellen Mittel. Indem er so allen anderen, etwa 300 an dem Werk Beteiligten half, setzte er sich ein Denkmal. Während er Litauer aus der ganzen Welt um sich scharte, schuf er dieses Denkmal jedoch nicht nur sich, nicht nur Kleinlitauen, sondern der Einheit Klein- und Großlitauens, ihrem Zusammenfinden in einem Litauen. Die Vollendung der Enzyklopädie selbst, an der Klein- und Großlitauer Schulter an Schulter und Hand in Hand arbeiteten, war das deutlichste Beispiel fur dieses Zusammengehen. Es hat sich unauslöschlich in beinahe jede Seite der MLE eingeprägt. Die alle vereinende Seele dieses Schaffensprozesses war die Persönlichkeit Vilius Pėteraitis’, die sich nicht allein in glühendem Patriotismus äußerte, sondern auch in seiner menschlichen Wärme, Toleranz, Geduld und Umsicht, und die ein Beispiel für Fleiß und Verantwortung gab. Eben diese Art und Weise des Hauptorganisators und Administrators, wenn er auch in der Ferne, in Kanada, weilte, war auserordentlich wichtig; denn dem stattlichen Kollektiv von ungefähr 300 Autoren und Mitarbeitern stellte sich eine Menge an Problemen, es ergaben sich unterschiedliche Meinungen, heiße Diskussionen, sogar konflikthaltige Situationen. Da bedurfte es des guten Verständnisses, der Fähigkeit, ruhig und bedachtsam mit allen umzugehen, hinzuhören, zu überzeugen oder sogar seine eigenen Ansichten zu korrigieren, damit der ganze Sturm nicht zum Krieg der Eitelkeiten wüchse, sondern der Suche nach den besten Ideen und Lösungen diente. Vilius Pėteraitis war dazu wie geschaffen – seine Autorität beeinfluste alle auch aus der Ferne, wenn man nur telephonisch, mit elektronischen oder normalen Briefen verkehrte. Aber seine Besuche in Litauen und der lebendige Umgang mit ihm bei der Besprechung unerwarteter Wendungen in der Entwicklung der MLE inspirierten alle Mitarbeiter mit Tatkraft und Energie, verstärkten das Verantwortungsgefühl.

Die Verwirklichung des Projektes MLE, die im Sommer 1996 in Vilnius auf Initiative Vilius Pėteraitis’ mit einer Besprechung der eingeladenen zukünftigen Mitarbeiter in Angriff genommen wurde, dauerte fast eineinhalb Jahrzehnte. Die Idee dazu entstand jedoch schon nach dem Zweiten Weltkrieg, als sich Kleinlitauer und ihre Freunde in Kanada, USA und anderwärts zusammenschlossen. Die Idee reifte über lange Jahrzehnte während der Tätigkeit der Gesellschaft der Freunde Kleinlitauens (Mažosios Lietuvos bičiulių draugija, USA) und des Kleinlitauischen Fonds (Mažosios Lietuvos fondas, USA und Kanada) bis die wiedergewonnene Freiheit Litauens den geeigneten Boden fur ihre Realisierung bot.

Wir, die wir diesen vierten Band der MLE abschliesen, freuen uns, dass wir mit Gottes Hilfe in Ehren bis zu den letzten Zeilen gelangen durften. Zugleich sind wir stolz darauf, dass unser aller Inspirator, der hochgesinnte Sohn Kleinlitauens, Vilius Pėteraitis, auch andere bedeutende Arbeiten für sein Heimatland leistete. So schrieb er die grundlegenden Werke Mažosios Lietuvos vietovardžių svetimėjimas XX amžiuje (1976; Die Umbenennung der Ortsnamen Kleinlitauens im 20. Jh.), Mažoji Lietuva ir Tvanksta prabaltų, pralietuvių ir lietuvininkų laikais (1992; Kleinlitauen und Twanksta in urbaltischen, urlitauischen und preußisch-litauischen Zeiten), Mažosios Lietuvos ir Tvankstos vietovardžiai: Jų kilmė ir reikšmė (1997; Die Ortsnamen von Kleinlitauen und Twanksta: Ihre Herkunft und Bedeutung), beteiligte sich aktiv und übernahm verantwortliche Funktionen in den Emigrantenorganisationen, die sich um Kleinlitauen bemühten – Kleinlitauischer Rat, Gesell-schaft der Freunde Kleinlitauens, Kleinlitauische Widerstandsbewegung, und Kleinlitauischer Fonds, dessen Mitbegründer und Vorsitzender er war, – legte ein großes Archiv an, das er der Universität Klaipėda übergab, erhielt die Ehrendoktorwürde dieser Universität und wurde mit dem Offizierskreuz des „Ldk-Gediminas-Ordens“ ausgezeichnet. Vilius Pėteraitis konnte in Ruhe zu seinen Vorfahren hinübergehen, denn ehrenvoll war er seiner Aufgabe nachgekommen für das Land der Kleinlitauer, für sein Heimatdorf Vaidaugai im Kreis Klaipėda, für seinen Vater Mikas Pėteraitis, – der dort Landwirtschaft betrieb und sich im Memelgebiet politisch engagierte – für seine Mutter und seine ganze weitere Familie. Und nicht nur für diese, sondern auch für die Gemeinschaft der Kleinlitauer, die über alle die langen Jahrhunderte gelebt hatten, die solche Eichen und Linden wie Martynas Mažvydas, Kristijonas Donelaitis, Vydūnas, Martynas Jankus, Erdmonas Simonaitis, Adomas Brakas, Vilius Gaigalaitis, Enzys Jagomastas, Dovas Zaunius, Ieva Simonaitytė, Marta Zauniūtė, Marta Raišukytė und viele mehr hervorgebracht hatte, für eine Gemeinschaft, deren Traditionen die Trumpjonas, Šernas, Buntinas und viele andere kleinlitauische Familien weitertragen. Mit dieser bewältigten Aufgabe wird Vilius Pėteraitis ebenfalls zu einer jener mächtigen Eichen Kleinlitauens. Eines seiner letzten Anliegen war die MLE, die nicht nur der Einheit der gegenwärtigen Gemeinschaft der autochthonen Kleinlitauer und der Entwicklung der nationalen Würde und des staatsbürgerlichen Bewustseins in Litauen dienlich sein wird: sie soll auch auf das neue Europa wirken, in dem Übereinstimmung zwischen den universellen menschlichen Werten und der von den Völkern geschaffenen kulturellen Vielfalt erreicht werden sollte.

Der Präsident des Redaktionskollegiums der Kleinlitauischen Enzyklopädie
Akad. Prof. habil. Dr. Zigmas Zinkevičius
Der Chefredakteur der Kleinlitauischen Enzyklopadie
Doz. Dr. Vaclovas Bagdonavičius