Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Lietuviškai-Vokiškas Savaitraštis / Litauisch-deutsche Wochenschrift“

lietuvių ir vokiečių kalbomis nuo 1912 Tilžėje ėjęs laikraštis.

„Lietùviškai-Vókiškas Saváitraštis / Litauisch-deutsche Wochenschrift“, ėjęs nuo 1912 X 4 Tilžėje lietuvių ir vokiečių kalbomis. Nuo 1913 XII 5 vietoj jo leistas „Prūsų Lietuvos Savaitraštis“. „Lietuviškai-Vokiškame Savaitraštyje / Litauisch-deutsche Wochenschrift“ spausdintos žinios iš Lietuvos ir lietuvių tautos gyvenimo, priemonė lietuvių šių dienų rašomajai kalbai pažinti. Kad suvokietėjęs jaunimas galėtų lengviau lietuviškai išmokti, iš pradžių šalia lietuviškų straipsnių (lotynišku šriftu ir taisyklinga lietuvių kalba), buvo pateikiami vokiški vertimai. Atsakinguoju redaktoriumi pasirašė Enzys Jagomastas, faktiškai leido ir redagavo Jokūbas Stiklorius. Spausdino spaustuvė „Lituania“. Išėjo 61 numeris.

LE

ŽE