Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Varpas“, 1

visuomenės, politikos, literatūros ir mokslo mėnesinis žurnalas, leistas 1889–1905 Tilžėje ir Ragainėje.

„Vapas“, 1, visuomenės, politikos, literatūros ir mokslo mėnesinis žurnalas, leistas 1889–1905 Tilžėje ir Ragainėje. Slaptai gabentas ir platintas Didžiojoje Lietuvoje, Rusijoje, Vakarų Europoje, JAV. Įsteigė Varšuvos lietuvių studentų liberali švietėjiška draugija Lietuva. 1889–1899 redaktorius Vincas Kudirka, Juozas Adomaitis-Šernas, Jonas Kriaučiūnas, Stasys Matulaitis, 1900–1905 – Juozas Bagdonas, Kazys Grinius, Jurgis Šaulys, Jonas Vileišis, Povilas Višinskis. Bendradarbiavo Jonas Biliūnas, Jonas Jablonskis, Vincas Kapsukas, Antanas Krikščiukaitis-Aišbė, Petras Leonas, Jonas Mačys-Kėkštas, Pranas Mašiotas, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Marcelinas Šikšnys, A. Vilkutaitis-Keturakis, Žemaitė ir kiti. Varpas skelbė tautinio atgimimo ir išsivadavimo idėjas, lietuvių tautos vienybės, demokratijos, humanizmo vertybes. Daug dėmesio skyrė spaudos laisvės klausimams, knygnešystės sąjūdžiui, lietuviškos spaudos organizavimui, leidimui ir platinimui. Varpo redakcija ir administracija 1890–1905 leido „Ūkininką“, 1901–1903 – „Naujienas“. Varpas ėjo iki 1000 egzempliorių tiražu.

L: Matulevičius A. Tautos žadinimo šaukliai: Aušrininkų, varpininkų ir dvasininkų korespondencija lietuvių tautinio atgimimo klausimais. V., 2017.

ŽE

Iliustracija: „Varpo“ Nr. 1 pirmas puslapis, 1889 / Iš MLEA