Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Pratarmė II tomui

„MAŽOSIOS LIETUVOS ENCIKLOPEDIJOS“ VYRIAUSIOJO ORGANIZATORIAUS IR TVARKYTOJO PALYDOS ŽODIS

Mažoji Lietuva – amžiais fiziškai atskirta, dvasiškai visuomet sujungta – liks mūsų atmintyje ir šioje Mažosios Lietuvos enciklopedijoje (MLE).

Sveikinu visus MLE II tomo rengėjus, redaktorius, bendradarbius ir rėmėjus. Dėkoju visiems už triūsą, darbą ir pasiaukojimą kuriant ir gražinant šį enciklopedijos tomą. Treji kūrybingi metai buvo paaukoti MLE II tomui, kuris išėjo platesnis savo apimtimi, gal net daug platesnis Mažosios Lietuvos žmonių bei vadinamųjų šišioniskių aprašymuose ir vaizduose. MLE II tomą rengė jau patyrę ir Mažąją Lietuvą pamilę redaktoriai, kurie gerino enciklopedijos kokybę. Man buvo džiugu girdėti, kad tyrinėdamos ir rašydamos straipsnius apie Mažąją Lietuvą redaktorės dar labiau pamilo šį kraštą ir jo žmones, entuziastingai rašė ir redagavo straipsnius. Vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas leidybai Vytautas Kaltenis su pasiaukojimu dėstė iliustracijas, kaip žinovas atrinkdavo jas enciklopedijai. MLE rengimo grupės redakcijoje visus darbus koordinavo darbšti ir sumani redaktorė Nijolė Dzindziliauskienė. MLE II tome pateikiami išsamūs straipsniai apie Klaipėdą, Klaipėdos kraštą, lietuvininkus bei Mažąją Lietuvą. Juos rašė ne tik stropūs autoriai, bet ir klaipėdiškiai bei klaipėdiečiai, įsitraukę į enciklopedijos bendradarbius, vadovaujant rašytojui Kostui Kaukui ir doc. dr. Albertui Juškai.

Kaip ir MLE I tomui, doc. dr. Martynas Purvinas vadovavo ir II tomo rengėjų grupei. Jo ir architektės Marijos Purvinienės surinkta medžiaga nenuilstamai keliaujant po Mažąją Lietuvą, jų pastangos užfiksuoti tai, kas dar neišnyko ar buvo barbariškai sunaikinta, – didelis įnašas į Mažosios Lietuvos paveldo išsaugojimą ir krašto istoriją. Ji užpildo daugelį MLE II tomo puslapių.

MLE vyriausiasis redaktorius Lietuvos mokslų akademijos akademikas prof. habil. dr. Zigmas Zinkevičius ryžtingai ir sumaniai vadovauja redaktoriams ir redakcinei kolegijai. Pagarbiai lenkiame galvą prieš jį.

Šis puikus redaktorių ir rengėjų darbas nebūtų išleistas, jei ne nuoširdi Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto direktoriaus Rimanto Karecko parama bei Lietuvos Respublikos Vyriausybė, skyrusi lėšų didesniam kiekiui MLE I tomo nupirkti mokykloms bei viešosioms bibliotekoms.

Pagarbiai visiems dėkojame.

prof. dr. Vilius Pėteraitis,
MLE vyriausiasis organizatorius ir tvarkytojas, Mažosios Lietuvos
fondo valdybos pirmininkas (1992–1998), Mažosios Lietuvos fondo
vicepirmininkas knygų ir enciklopedijos leidybai
Montrealis, 2003 m. spalio 3 d.

„MAŽOSIOS LIETUVOS ENCIKLOPEDIJOS“ VYRIAUSIOJO REDAKTORIAUS ŽODIS

MLE darbui įpusėjus

Sveikinu redakcijos kolektyvą, rėmėjus ir visus, kurie yra kuo nors prisidėję prie MLE II tomo rengimo. Ačiū Jums! Kaip ir kituose daugelio žmonių atliekamuose darbuose, buvo sunku išvengti smulkių nevienodumų, atsižvelgti į visus pageidavimus, suderinti skirtingus požiūrius ir kartu išlaikyti reikiamas straipsnių proporcijas. Tikimės, kad tai padarys ateities kartos. Mums svarbiausia – pateikti apie Mažąją Lietuvą kuo daugiau faktinės medžiagos, kuriai gresia pražūtis. Visais atvejais siekta vieno: MLE privalo pristatyti lietuviams ir pasauliui Mažosios Lietuvos paveldą, parodyti jos įnašą į Lietuvos ir Europos kultūrų raidą. Dėl šio tikslo kartais tenka atsisakyti asmeninių ar politinių interesų, netgi ambicijų. Atsiprašome visų, į kurių siūlymus galbūt nepakankamai atsižvelgta, kai kas bus panaudota tolesniuose MLE tomuose.

Kviečiu visus Mažosios Lietuvos mylėtojus susitelkti šiam bendram darbui ir jį sėkmingai baigti. Tik sutartinai dirbdami galime tikėtis gerų rezultatų!

Akademikas prof. habil. dr. Zigmas Zinkevičius

PREFACE FROM THE ORGANISER AND MANAGER OF MAŽOSIOS LIETUVOS ENCIKLOPEDIJA, MLE (LITHUANIA MINOR ENCYCLOPAEDIA)

Lithuania Minor has been separated from us physically, but in the spirit it will remain with us always, forever in our memory and this Lithuania Minor Encyclopaedia.

I congratulate all our editors, co-authors and sponsors. I thank everyone for their toil, labour and sacrifice in creating this volume of the Encyclopaedia. Three creative years have been devoted to the second volume of MLE, which has come out with a wider content with much broader descriptions and depictions of the people of Lithuania Minor and the so called “šišioniškiai”, or “aborigines, Klaipėda District locals”, as they call themselves. Volume Two has been prepared by experienced editors who love Lithuania Minor and have improved the quality of the Encyclopaedia. I was pleased to hear that while researching and writing articles about Lithuania Minor the lady editors fell even more deeply in love with this country and its people, and wrote and edited articles with enthusiasm. The Deputy Senior Editor in charge of publishing, Vytautas Kaltenis, has set out the illustrations with dedication, selecting them expertly for the Encyclopaedia. In the MLE preparation group editorial office all work was coordinated by our diligent and ingenious copy editor Nijolė Dzindziliauskienė. Extensive articles have been submitted to the Encyclopaedia dealing with Klaipėda, the Klaipėda District, Lietuvininkai and Lithuania Minor. Some of the industrious authors come from Klaipėda and the Klaipėda District themselves and have joined in collaboration with other authors under the leadership of the writer Kostas Kaukas and Associate Professor Albertas Juška.

As was the case with the First Volume, so compilation of the second has been safe under the care of Associate Professor Martynas Purvinas. Material has been collected by him and the architect Marija Purvinienė who travel around Lithuania Minor without rest; through their efforts record has been made of what has not disappeared or been destroyed barbarically. This is a great contribution to preserving the country’s heritage and history. The results of their labours have filled many a page of Volume Two.

The Senior Editor, Professor Zigmas Zinkevičius decisively and ingeniously heads the editors and the editorial board. We bow our heads before him.

This excellent editorial work would not have seen the light of day were it not for the sincere support of the Director of the Science and Encyclopaedia Publishing Institute, Rimantas Kareckas, and the Government of the Republic of Lithuania which supplied a greater amount of money to enable schools and public libraries to buy the Encyclopaedia.

We offer respectful thanks to all these people.

Professor Vilius Pėteraitis,
Senior Organiser and Arranger, MLE Former Chairman of the Lithuania Minor
Foundation Board (1992-1998), 
Deputy Chairman of the Lithuania Minor Foundation for Book and
Encyclopaedia Publishing
Montreal, October 3 2003

FROM THE SENIOR EDITOR OF MAŽOSIOS LIETUVOS ENCIKLOPEDIJA, MLE (LITHUANIA MINOR ENCYCLOPAEDIA)

MLE Labours have reached half-way point

I congratulate those working on the editorial board, our sponsor and all those who have worked in any way towards preparing the second volume of our Encyclopaedia. Thank you all! As in other work carried out by many people, it has been difficult to avoid small inconsistencies, take account of all requests and suggestions, harmonise different points of view and at the same time maintain the word limits for encyclopaedia entries. We hope that a future generation will be able to do this. The most important matter for us is to supply as much factual material as possible about Lithuania Minor, which is threatened with destruction. In all cases we have sought one thing: MLE must present the heritage of Lithuania Minor to Lithuania and the world, showing its in-put into Lithuanian and European cultural development. To this end we have sometimes to forego personal or political interests and even ambitions. We express our apology to all those whose suggestions have not been acted upon sufficiently and some things will be used in later volumes of the Encyclopaedia.

I invite all those who love Lithuania Minor to join together in this common labour and bring it to a successful conclusion. Only if we work together in accord may we hope for good results!

Professor
Zigmas Zinkevičius,
Member of the Lithuanian
Academy of Sciences

BEGLEITSCHREIBEN DES HAUPTОRGANISATORS UND ADMINISTRATORS DER KLEINLTAUISHEN ENZYKLOPÄDIE

Kleinlitauen – Jahrhunderte physisch abgetrennt und geistig stets vereinigt – verbleibt sowohl in unserem Gedächtnis als auch in dieser Kleinlitauischen Enzyklopädie (MLE).

Ich gratuliere allen Organisatoren, Redakteuren, Mitarbeitern und Sponsoren des 2. Bandes der MLE und bedanke mich bei allen für ihre Bemühungen, ihre Arbeit und Aufopferung bei der Entwicklung und Ausgestaltung dieses Enzyklopädiebandes. Drei schöpferische Arbeitsjahre sind dem 2. Band der MLE gewidmet worden. Er ist von größerem Umfang, vielleicht sogar bedeutend inhaltsreicher in den Beschreibungen und Bildern der Menschen Kleinlitauens – der so genannten „šišioniškiai“ (die Hiesigen, Einheimischen). Der 2. Band der MLE ist von schon erfahrenen und Kleinlitauen liebgewonnenhabenden Redakteuren vorbereitet worden. Die Qualität des 2. Bandes ist ebenfalls besser geworden. Es hat mich gefreut, zu hören, dass die Redakteurinnen bei der Erforschung Kleinlitauens und beim Schreiben ihrer Artikel dieses Landes und seine Leute noch mehr liebgewonnen, diese Aufsätze mit großem Enthusiasmus geschrieben und redigiert haben. Hingebungsvoll verteilte der stellvertretende Chefredakteur Vytautas Kaltenis die Illustrationen, als Kenner wählte er sie fur die Enzyklopädie aus. In der Vorbereitungsgruppe der Redaktion der MLE koordinierte die ganze Arbeit die fleißige und einsichtsvolle Redakteurin Nijolė Dzindziliauskienė. Im 2. Band der MLE werden dem Leser ausführliche Aufsätze über die Stadt Klaipėda, das Klaipėda-Gebiet, die Litauer Kleinlitauens (lietuvininkai) sowie ganz Kleinlitauen vorgelegt. Nicht nur fleißige Autoren, sondern auch die Einwohner der Stadt und des Landes haben als Mitarbeiter der MLE unter der Leitung des Schriftstellers Kostas Kaukas und des Doz. Dr. Albertas Juška ihre Artikel geschrieben.

So wie auch am 1. Band der MLE hat Doz. Dr. Martynas Purvinas die ganze Arbeitsgruppe am 2. Band der MLE geleitet. Das von ihm und von der Architektin Marija Purvinienė unermüdlich auf Wanderungen in allen Regionen Kleinlitauens gesammelte Material, die Bemühungen der beiden, das zu fixieren, was noch nicht verschwunden oder barbarisch vernichtet worden ist, all das ist ein großer Beitrag zur Bewahrung des Erbes von Kleinlitauen sowie zur Geschichte des Landes. Dieses Material füllt viele Seiten des 2. Bandes der MLE aus.

Der Chefredakteur – Mitglied der Akademie der Wissenschaften Litauens, Prof. Dr. habil. Zigmas Zinkevičius, – leitet entschieden und verständig die Redakteure und das Redaktionskollegium. Hochachtungsvoll neigen wir unsere Häupter vor ihm.

Ohne die herzliche Unterstützung des Direktors des Institutes fur den Verlag wissenschaftlicher und enzyklopädischer Werke, Rimantas Kareckas, sowie ohne die Regierung der Republik Litauen, die Geldmittel für den Ankauf einer größeren Zahl vom 1. Band der MLE für Schulen und öffentliche Bibliotheken zugeteilt hat, wäre dieses großartige Werk der Redakteure und Organisatoren nicht erschienen.

Ehrerbietig bedanken wir uns bei allen.

Prof. Dr. Vilius Pėteraitis,
Hauptorganisator und Administrator der MLE, Vorsitzender des Vorstandes
des Fonds Kleinlitauens (1992–1998), Vizevorsitzender des Fonds
Kleinlitauens für den Verlag von Büchern und Enzyklopädien
Montreal, 3. Oktober 2003

VORWORT DES CHEFREDAKTEURS DER ENZYKLOPÄDIE
KLEINLITAUENS

Auf halbem Wege der Arbeit an der Enzyklopädie Kleinlitauens

Ich gratuliere dem Redaktionskollektiv, den Sponsoren und allen, die bei der Vorbereitung des 2. Bandes der MLE mitgewirkt haben. Herzlichen Dank! Wie auch in anderen Fällen einer von vielen Personen verfassten Arbeit, war es schwierig, kleine Ungleichmäßigkeiten zu vermeiden, alle Wünsche zu berücksichtigen, unterschiedliche Ansichten in Übereinstimmung zu bringen und gleichzeitig die notwendigen Proportionen der Artikel einzuhalten. Wir hoffen, dass zukünftige Generationen dies tun werden. Unsere wichtigste Aufgabe war, ein Maximum an Tatsachenmaterial, dem andernfalls die Zerstörung droht, vorzulegen. Ziel unserer Arbeit ist jedenfalls: die MLE soll die Litauer und die Welt mit dem Erbe Kleinlitauens bekanntmachen, den Beitrag des Landes zur Entwicklung der Kulturen Litauens und Europas dokumentieren. Zu diesem Zweck soll man zuweilen auf persönliche oder politische Interessen, sogar auf Ambitionen verzichten. Wir entschuldigen uns bei allen, deren Vorschläge vielleicht nicht genügend berücksichtigt worden sind, manches wird später in folgenden Bänden der MLE veröffentlicht werden.

Ich fordere alle Freunde Kleinlitauens auf, sich zu dieser gemeinsamen Arbeit zu vereinigen und sie erfolgreich abzuschließen. Nur bei einmütiger Anstrengung können wir gute Resultate erwarten.

Mitglied der Akademie
der Wissenschaften Litauens,
Prof. Dr. habil.
Zigmas Zinkevičius