Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Nauja lietuviška ceitunga“

„Nauja Lietuwiszka Ceitunga: Broliams Lietuwininkams ant Naudos ir Pasimokinimo iszleidžiama“, laikraštis, ėjęs 1890–1923 Tilžėje.

„Naujà lietùviška céitunga“, „Naujà Lietùwiszka Céitunga: Bróliams Lietùwininkams añt Naudõs ir Pasimoknimo iszleidžiamà“, laikraštis, ėjęs 1890 XI 29–1923 Tilžėje. Pavyzdinis numeris pasirodė 1890 pabaigoje, nuo 1891 ėjo 2 kartus per savaitę, nuo 1910 – 3 kartus. Nuo 1896 XII 11 leistas su priedu „Kaimynas“, nuo 1910 su nuolatiniu priedu „Laukininkas“. Priedų išeidavo ir atskiromis knygelėmis. Spausdino ir leido Otto von Mauderodė. Turėjo daugiau kaip 3000 prenumeratorių, Nauja lietuviška ceitunga duodavo pelno. Redaktorius Mikelis Kiošis, vėliau sau tepasilikęs tik Kaimyną. Iki 1907 Nauja lietuviška ceitunga buvo gana lietuviška, joje bendradarbiavo Georgas Sauerweinas ir kiti Mažosios Lietuvos veikėjai; pasirodydavo straipsnių ir apie Didžiosios Lietuvos įvykius. Nuo 1905 vokietininkams pradėjus grasinti teismais ir boikotu, 1907 leidėjas palinko daugiau vokiškon pusėn ir redaktoriui dažnai įsakydavo „prisiveržti“ ir laikytis ištikimybės kaizeriui. Po 1914 Naujos lietuviškos ceitungos kryptis tapo dar labiau provokiška, nes teko aiškiau taikytis prie Vokietijos ir jos teiktų pašalpų. Prūsų Lietuvoje ir Klaipėdos krašte įsitvirtinant pačių lietuvininkų leistiems laikraščiams, Nauja lietuviška ceitunga nebedavė pelno ir buvo sustabdyta. Tai buvęs pakankamai liberalus laikraštis, skelbęs daug žinių apie mažlietuvių kultūrinį judėjimą.

LE

MLEA

Iliustracija: Laikraščio „Nauja Lietuviška Ceitunga“ antraštė, 1891, Nr. 1 / Iš Domo Kauno knygos „Mažosios Lietuvos veidai ir vaizdai“, 2000