Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mauderodės O. spaustuvė

1881–1944 Tilžėje veikusi brolių Otto ir Hugo Mauderodžių spaustuvė.

Máuderodės O. spaustùvė. Veikė 1881 VIII 15–1944 Tilžėje. Savininkai broliai Ottas (1852 IV 26–1909 I 17) ir Hugas (1856 XI 19–1915 IX 7) von Mauderodės. Iniciatyva ir vadovaujantis vaidmuo priklausė Ottui von Mauderodei – aukštos kvalifikacijos spaustuvininkui ir gabiam verslo organizatoriui, profesinį parengimą įgijusiam Mažosios Lietuvos, įvairiose Vokietijos ir Austrijos miestų spaudos įmonėse. Nuo 1909 Mauderodės O. spaustuvės savininkas buvo Otto sūnus Egonas von Mauderodė (1889 VIII 30–1927 VII 22), jam mirus – našlė Mina ir sūnus Ottas (g. 1917 X 2). Spaustuvė nuolat plėtojosi ir tapo vienu pajėgiausių Mažosios Lietuvos poligrafijos kombinatų. Ekonominį sustiprėjimą lėmė Otto vedybos su turtingo ir tautiškai susipratusio lietuvio ūkininko Kristupo Albušaičio iš Smalininkų dukra bei intensyvi nelegalios literatūros leidyba Didžiajai Lietuvai spaudos draudimo metais. Įmonę sudarė spaustuvė, litografija, cinkografija, knygrišykla, knygynas-leidykla (Mauderodės O. knygynas-leidykla), Berlyne veikė spaudos užsakymų priėmimo ir komercijos kontora, skirta daugiausia spalvotai akcidencijai. 1913 turėjo 4 linotipus, 3 rotacines, 5 knygų, 3 litografijos spaudos, 14 pagalbinių mašinų ir 200 darbininkų (1927 atitinkamai 4, 2, 6, 22, 14 mašinų ir 200 darbininkų). Spaustuvėje dirbo daug lietuvių, iš jų vadovaujamas pareigas ėjo Danielius Tulevaitis, broliai Jonas ir Mikelis Kiošiai. Mauderodės O. spaustuvėje buvo išspausdinta daug didelės visuomeninės, politinės ir kultūrinės vertės poligrafinės produkcijos: liberalinis laikraštis Tilsiter Allgemeine Zeitung (1884–1943), pirmasis tęstinis lituanistikos mokslo darbų leidinys „Mitteilungen der Litauischen Literarischen Gesellschaft“ (1881–1912), Mažajai Lietuvai skirtų 12 periodinių ir 330 neperiodinių leidinių lietuvių kalba. Tarp jų – didžiausias ir įtakingiausias Mažosios Lietuvos laikraštis „Nauja lietuviška ceitunga“ (1890–1925, tiražas 1897 siekė 2 300, 1910 – 3 550 egz.), Lietuvių literatūros draugijos narių tyrinėjimai, Vydūno knygos, kalendorius Lietuviškos kalendros (1885–1923). Paskutinė Mauderodės O. spaustuvėje spausdinta lietuviška knyga – Vydūno filosofijos veikalas Žmonijos sąmoningumas tikybiniuose jos padavimuose, šventraščiuose ir tikybiniuose žymženkliuose (1941) hitlerinės cenzūros sunaikintas sandėlyje. Didžiajai Lietuvai Mauderodės O. spaustuvė spausdino (lotynišku raidynu) ir leido laikraščius bei žurnalus Žemaičių ir Lietuvos apžvalga, Ūkininkas, Varpas, iš viso išspausdino daugiau kaip 800 knygų. Tarp jų buvo Jono Basanavičiaus 5 knygos (1884–1893), Jono Šliūpo Lietuviškieji raštai ir raštininkai (1891), lietuvių rašytojų kūriniai, tačiau daugiausia produkcijos sudarė spaustuvės savininkams itin pelningos katalikų maldaknygės, giesmynai, šventųjų gyvenimo aprašymai. Komercijos sumetimais 1928–1932 išspausdino 20 Lietuvos komunistų partijos knygų ir 2 žurnalus. 1906 ir 1931 išleisti 25 ir 50 metų sukakties leidiniai. Spaustuvė sunaikinta per Antrąjį pasaulinį karą.

Domas Kaunas