Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Sutrumpinimai ir santrumpos

SUTRUMPINIMAI

a. – amžius (su skaičiumi)

apyl. – apylinkė (po vietovardžio)

aps. – apskritis (po vietovardžio)

ct – centas (su skaičiumi)

d. – diena (datai ar dienų skaičiui žymėti)

doc. – docentas (prie pavardės)

dr. – daktaras (prie pavardės)

g. – gimęs (skliaustuose prieš datą)

habil. dr. – habilituotas daktaras (prie pavardės)

k. – kalba (su konkrečios kalbos pavadinimu prieš svetimą žodį)

kn. – knyga (bibliografijoje su skaičiumi)

lenk. – lenkų (kalbos)

liet. – lietuvių (kalba)

Lt – litas (su skaičiumi)

m. – metai (datai ar metų skaičiui žymėti)

m. – miręs (skliaustuose prieš datą)

m. dr. – mokslų daktaras (prie pavardės)

mėn. – mėnuo (datai ar mėnesių skaičiui žymėti)

mln. – milijonas (su skaičiumi)

mlrd. – milijardas (su skaičiumi)

nr. – numeris (bibliografijoje su skaičiumi)

par. – parapija (po vietovardžio)

plg. – palygink (pateikiant konkrečius pavyzdžius ar gretinant) 

po. Kr. – po Kristaus (su skaičiumi)

pr. Kr. – prieš Kristų (su skaičiumi)

prof. – profesorius (prie pavardės)

psl. – puslapis (bibliografijoje su skaičiumi)

pvz. – pavyzdžiui

rus. – rusų (kalba)

sąs. – sąsiuvinis (bibliografijoje su skaičiumi)

slap. – slapyvardis (santrumpa vartojama metrikoje)

sr. – sritis (po vietovardžio)

SSRS – Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjunga

sud. – sudarytojas (tik potekstinėje bibliografijoje)

šv. – šventasis (su vardu ar pavadinimu)

Švč. – Švenčiausiasis (su vardu ar pavadinimu)

t. – tomas (bibliografijoje su skaičiumi)

t. y. – tai yra

t. p. – taip pat

t. t. – taip toliau

tūkst. – tūkstantis (su skaičiumi, statistikoje)

vls. – valsčius (po vietovardžio)

vok. – vokiečių (kalba)

žm. – žmogus (su skaičiumi, statistikoje)

žml. – žemėlapis (nuoroda į žemėlapį, žemėlapio pavadinime)

L: – Literatūra (bibliografijos skyriaus antraštė)

SANTRUMPOS

CSA – Christlich Sozialistische Arbeitsgemeinschaft des Memelgebiets (Klaipėdos krašto krikščionių socialistų darbininkų sąjunga)

ELTA – Lietuvos telegramų agentūra

IRO – International Refugee Organization (Tarptautinė pabėgėlių organizacija)

JAV – Jungtinės Amerikos Valstijos 

KGB – Valstybės saugumo komitetas (SSRS)

LSSR – Lietuvos Sovietų Socialistinė Respublika

MLE – Mažosios Lietuvos enciklopedija

NATO – Šiaurės Atlanto sutarties organizacija

NKVD – Vidaus reikalų liaudies komisariatas (SSRS)

NSDAP – Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter-Partei (Nacionalsocialistinė vokiečių darbininkų partija)

SOVOG – Sozialistische Volksgemeinschaft des Memelgebiets (Klaipėdos krašto socialistinė tautos sąjunga)

SS – Schutzstaffel der NSDAP (sukarinta NSDAP apsaugos organizacija; esesininkai)

SA – Die Sturmabteilungen der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP šturmo skyriai)

SSKP – Sovietų Sąjungos komunistų partija

SSRS – Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjunga

UNESCO– Jungtinių Tautų Švietimo, kultūros ir mokslo organizacija

UNRRA – United Nations Relief and Rehabilitation Administration (Jungtinių tautų paramos ir atstatymo administracija)

VLIK – Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas

STRAIPSNIŲ AUTORIŲ SANTRUMPOS

LE – Lietuvių enciklopedija

MLEA – Mažosios Lietuvos enciklopedijos archyvas

MLFA – Mažosios Lietuvos fondo archyvas

TLE – Tarybų Lietuvos enciklopedija

ŽE – Žurnalistikos enciklopedija

PASTABOS:

Didelės apimties straipsniuose, kai tas pats objektas minimas keletą kartų, vartojami ir kiti raidiniai sutrumpinimai: šalia pirmą kartą pavartoto netrumpinto pavadinimo skliaustuose rašoma jo raidinė santrumpa, toliau tekste gali būti vartojama tik pavadinimo raidinė santrumpa. Pvz., Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) – toliau tekste tik VDU.