Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Rengėjai

MLE vyriausiasis organizatorius ir tvarkytojas – Mažosios Lietuvos fondo (MLF) steigėjas, ilgametis vadovas, nuo 1998 m. MLF vicepirmininkas MLE reikalams, prof. dr. Vilius Pėteraitis (Kanada)

Vyriausiasis redaktorius – Lietuvos mokslų akademijos akademikas prof. habil. dr. Zigmas Zinkevičius (t. 1–3), doc. dr. Vaclovas Bagdonavičius (t. 4)

Vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas – doc. dr. Martynas Purvinas (t.1–3), Danutė Valentukevičienė (t. 4)

Vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas leidybai – Vytautas Kaltenis (t. 1–4)

Atsakingieji sekretoriai – Vytautas Gocentas (t. 1–4), Nijolė Dzindziliauskienė (t. 2–4)

MLE 1–4 t. REDAKCINĖ KOLEGIJA:

prof. dr. Vilius Pėteraitis, 

Lietuvos mokslų akademijos akademikas prof. habil. dr. Zigmas Zinkevičius (Redakcinės kolegijos prezidentas, t. 3–4) 

doc. dr. Martynas Purvinas (t. 1–3), 

dr. Vaclovas Bagdonavičius (Redakcinės kolegijos pirmininkas, 3 t.), 

doc. dr. Gintaras Beresnevičius (t. 1), 

Vytautas Butkus (t. 1), 

Lietuvos mokslų akademijos akademikas prof. habil. dr. Algirdas Gaigalas (t. 1–4), 

Arthur Hermann (Vokietija; t. 3–4),

Vytautas Gocentas, 

doc. dr. Albertas Juška, 

Vytautas Kaltenis, 

prof. dr. Manfred Klein (Austrija; t. 3–4),

dr. Algirdas Matulevičius,

Lietuvos mokslų akademijos akademikas prof. habil. dr. Vacys Milius (t. 1–3), 

dr. Silva Pocytė (t. 3–4; t. 4 Redakcinės kolegijos pirmininkė),

doc. dr. Martynas Purvinas (t. 3), 

Antanas Račis (t. 3–4),

doc. dr. Valdemaras Šimėnas

Danutė Valentukevičienė (t. 4), 

Lietuvos mokslų akademijos akademikė prof. habil. dr. Angelė Vyšniauskaitė (t. 3),

Algirdas Žemaitaitis (t. 3–4)

Julius Žukas (t. 2–3)

MLE 1–3 TOMO SKYRIŲ VEDĖJAI IR KONSULTANTAI:

Archeologija – doc. dr. Valdemaras Šimėnas (vedėjas), Linas Tamulynas

Architektūra – Marija Purvinienė (vedėja), Kostas Frankas (t. 1), Lietuvos mokslų akademijos akademikas prof. habil. dr. Vacys Milius (t. 1), doc. dr. Martynas Purvinas (t. 1)

Dailė – dr. Jonas Tatoris (t. 1, vedėjas), Eva Labutytė (t. 1–2), Vytautas Gocentas (t. 1), Kristina Jokubavičienė (t. 3)

Ekonomika, pramonė, ryšiai, verslai – prof. habil. dr. Stasys Vaitekūnas (t. 1; vedėjas) ir Julius Žukas (t. 1 vedėjas, t. 2), doc. dr. Martynas Purvinas (t. 3) doc. dr. Vladas Terleckas (t. 1).

Etnologija – Lietuvos mokslų akademijos akademikas prof. habil. dr. Vacys Milius (t. 1, vedėjas, t. 2–3), dr. Žilvytis Šaknys (t. 1), Lietuvos mokslų akademijos akademikė prof. habil. dr. Angelė Vyšniauskaitė (t. 1, 3).

Filologija – Lietuvos mokslų akademijos akademikas prof. habil. dr. Zigmas Zinkevičius (t. 1–3; t. 1 vedėjas), prof. habil. dr. Audronė Kaukienė (t. 1), doc. dr. Adelė Laigonaitė (t. 1), prof. dr. Vilius Pėteraitis (t. 1), Lietuvos mokslų akademijos akademikas prof. habil. dr. Algirdas Sabaliauskas (t. 1).

Gamtotyra – Lietuvos mokslų akademijos akademikas prof. habil. dr. Algirdas Gaigalas (t. 1–3; t. 1 vedėjas), Vytautas Butkus (t. 1), doc. dr. Eduardas Červinskas (t. 1), Lietuvos mokslų akademijos akademikas prof. habil. dr. Vytautas Gudelis (t. 1), doc. dr. † Erikas Purvinas (t. 1), dr. Algirdas Rainys (t. 1).

Gyvenvietės – Vytautas Butkus (t. 1 vedėjas), prof. dr. Vilius Pėteraitis (t. 1), doc dr. Martynas Purvinas (t. 2–3).

Istorija – dr. Algirdas Matulevičius (t. 1–3; t. 1 vedėjas), Lietuvos mokslų akademijos akademikas prof. habil. dr. Edvardas Gudavičius (t. 1), doc. dr. Jurgis Mališauskas (t. 1), Vytautas Raudeliūnas (t. 1), Vytautas Šilas (t. 1), habil. dr. Adolfas Tautavičius (t. 1), Algirdas Žemaitaitis (t. 1).

Išeivija – Ieva Andruškevičienė (t. 1–3 t. 1 vedėja), vysk. kun. Hansas Jurgis Dumpys (t. 1), prof. dr. Vilius Pėteraitis (t. 1), Jurgis Reisgys (t. 1), Martin Tydecks (t. 1).

Kultūrinis visuomeninis sąjūdis ir draugijos – Vytautas Gocentas (t. 1–3; t. 1 vedėjas), dr. Vilius Ašmys (t. 1), Algirdas Antanas Gliožaitis (t. 1), Jurgis Reisgys (t. 1), Algirdas Žemaitaitis (t. 1, 3)

Mitologija – doc. dr. Gintaras Beresnevičius (t. 1 vedėjas), habil. dr. Nijolė Laurinkienė (t. 1), Jonas Trinkūnas (t. 1), dr. Daiva Vaitkevičienė (t. 2–3)

Muzika – doc. dr. Danutė Petrauskaitė (t. 1–3, t. 1 vedėja), doc. dr. Daiva Kšanienė (t. 1), doc. dr. Rimantas Sliužinskas (t. 1)

Religija – kun. Valdas Aušra (t. 1–3, t. 1 vedėjas), doc. dr. Albertas Juška (t. 1), vysk. kun. Jonas Kalvanas jaunesnysis (t. 1), Algirdas Žemaitaitis (t. 1).

Spauda – Vytautas Gocentas (t. 1–3, t. 1 vedėjas), Lietuvos mokslų akademijos akademikas prof. habil. dr. Domas Kaunas (t. 1), Audronė Matijošienė (t. 1)

Sveikatos apsauga, sportas – dr. Leonardas Poviliūnas (t. 1–3; t. 1 vedėjas), Kostas Frankas (t. 1), Vytautas Gocentas (t. 1).

Švietimas ir mokslas – doc. dr. Vladas Pupšys ir Albinas Endzinas (t. 1 vedėjai), doc. dr. Albertas Juška (t. 1–3)

Teatras – doc. Gediminas Šimkus (t. 1–3; t. 1 vedėjas), doc. dr. Petras Bielskis (t. 1)

Teisė – Vytautas Raudeliūnas (t. 1–2; t. 1 vedėjas), Lietuvos mokslų akademijos akademikas prof. habil. dr. Edvardas Gudavičius (t. 1), Kęstutis Milkeraitis (t. 3)

Transportas – Kostas Frankas (t. 1–3; t. 1vedėjas), dr. Povilas Almis Mažeika (t. 1), doc. dr. Martynas Purvinas (t. 1).

Visuomenės ir kultūros veikėjai – dr. Vaclovas Bagdonavičius (t. 1 vedėjas), Algirdas Antanas Gliožaitis (t. 1–3), doc. dr. Albertas Juška (t. 1), Vytautas Kaltenis (t. 1), dr. Algirdas Matulevičius (t. 1), Vytautas Raudeliūnas (t. 1–2), Algirdas Žemaitaitis (t. 1).

MAŽOSIOS LIETUVOS ENCIKLOPEDIJOS LEIDYBINĖ GRUPĖ

Grupės vadovai:

T. 1. dr. Algirdas Matulevičius, dr. Martynas Purvinas, Vytautas Gocentas, Vytautas Kaltenis,

T. 2–3. doc. dr. Martynas Purvinas 

T. 4. Vytautas Kaltenis

MLE reikalų tvarkytoja Nijolė Dzindziliauskienė (t. 1–4).

Moksliniai redaktoriai:

T. 1. Danguolė Balevičienė, Vytautas Butkus, Vytautas Kaltenis, Jadvyga Mackevičienė, dr. Algirdas Matulevičius, Vaclovas Mikailionis, Laimutė Rupšytė, Pranciška Tuomaitė, Laimutė Vasiliauskaitė.

T. 2. Jurgita Černiauskaitė, Danguolė Česaitytė, Rūta Dankevičiūtė, Vytautas Gocentas, dr. Sandra Grigaravičiūtė, Regina Jasudienė, Aušra Kalinauskienė, Vytautas Kaltenis (vyresnysis mokslinis redaktorius), dr. Algirdas Matulevičius (vyresnysis mokslinis redaktorius), Aušra Miltenytė, Sigita Paulauskaitė, doc. dr. Martynas Purvinas, Danutė Valentukevičienė, Ingrida Veliutė, Aliutė Zimanienė, Mindaugas Žiūkas.

T. 3. Danguolė Česaitytė, Nijolė Dzindziliauskienė, Remigijus Gamulis, Milda Jakulytė-Vasil, dr. Aistė Lazauskienė, Meilutė Lesch-Rakauskaitė, Sigita Paulauskaitė, Kasparas Pocius, Rasa Putrimienė, doc. dr. Martynas Purvinas, Algis Rubinas, dr. Jūratė Šlekonytė, Danutė Valentukevičienė, Ingrida Veliutė, Aliutė Zimanienė.

T. 4. Tomas Čelkis, Danguolė Česaitytė, Milda Jakulytė-Vasil, Meilutė Lesch-Rakauskaitė, Aušra Miltenytė, Sigita Paulauskaitė, Algis Rubinas, dr. Jūratė Šlekonytė, Danutė Valentukevičienė, Ingrida Veliutė, Aliutė Zimanienė, redaktoriai: Edita Birulienė, Sigitas Tutlys.

Vietovardžių ir vandenvardžių sąrašų sudarytojai:

T. 1–2. Danguolė Balevičienė (Česaitytė).

T. 3. Algis Rubinas

T. 4. Edita Birulienė, Sigitas Tutlys

Kalbos tvarkytojai, kirčiuotojai:

T. 1. Vaclovas Mikailionis (kalbos vyriausiasis tvarkytojas), Gražina Mikailionienė, Vytautas Butkus, doc. dr. Adelė Laigonaitė, Irena Tumavičiūtė, Vanda Valiuvienė.

T. 2. Danutė Šeduikienė (kalbos vyriausioji tvarkytoja), doc. dr. Adelė Laigonaitė, Teresė Valiuvienė.

T. 3. doc. dr. Adelė Laigonaitė, Inga Mataitytė

T. 4. Rimantė Umbrasaitė, Inga Mataitytė

Korektoriai:

T. 1. Vaclovas Mikailionis, Danguolė Baliukynienė, Teresa Timošikienė.

T. 2. Danguolė Baliukynienė, Rūta Šližytė

T. 3. Danguolė Baliukynienė, Rūta Šližytė

Vertėjai:

T. 1. Į anglų kalbą: Genovaitė Bijūnienė, James Meiklejohn, Irena Šernaitė-Meiklejohn, prof. dr. Stephen Christopher Rowell. 

       Į vokiečių kalbą: Arthur Hermann, Rasa Krupavičiūtė

T. 2. Į anglų kalbą: prof. dr. Stephen Christopher Rowell, Beatė Lymantaitė. 

       Į vokiečių kalbą: Danutė Trukanaitė

T. 3. Į anglų kalbą: prof. dr. Stephen Christopher Rowell. 

        Į vokiečių kalbą: Gerhard Lepa

T. 4. Į anglų kalbą: prof. dr. Stephen Christopher Rowell. 

        Į vokiečių kalbą: prof. dr. Manfred Klein.

Maketavimo pogrupis

Vytautas Kaltenis (t. 1–4; vadovas, iliustracijų parinkimas, iliustracijų parašai, maketo planas), Virginija Budrikienė (t. 1–4; iliustracijų archyvo tvarkymas), Jadvyga Mackevičienė (t. 1.; iliustracijų rinkimas), Saulius Striuogaitis (t. 2.; iliustracijų rinkimas), Aliutė Zimanienė (t. 1–4; maketavimas, iliustracijų skenavimas ir tvarkymas), Gražina Pariokienė, Ona Grigaliūnienė (t. 1; iliustravimo ir kartografavimo darbai), Dalia Toliušienė (t. 2–3; spalvotos iliustracijos ir kita).

Viršelių dailininkas prof. Alfonsas Žvilius