Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Rėmėjai

Išskirtinė padėka

Mažosios Lietuvos fondas išeivių aukomis nuo 1996 m. rėmė Mažosios Lietuvos enciklopedijos rengimą. Išskirtinės padėkos verti visi Mažosios Lietuvos enciklopedijos garbės aukotojai: garbės fundatoriai (nuo 30 000 JAV dolerių), garbės leidėjai (nuo 3000 JAV dolerių), garbės mecenatai (nuo 1000 JAV dolerių), garbės rėmėjai (nuo 500 JAV dolerių), garbės prenumeratoriai (nuo 250 JAV dolerių).

Mažosios Lietuvos fondas (MLF) 1996–2009 metais skyrė 337 838 JAV dolerių Mažosios Lietuvos enciklopedijai rengti.

Vardas, pavardėSuma, JAV doleriais
Ieva ir Leonas Adomavičiai4035
Ieva ir Kostas Andruškevičiai2300
prof. dr. Jurgis Arvydas Anysas ir Dalia Anysienė2700
Vytas ir Danutė Anoniai3090
Valerija Aukštikalnis500
Julius ir Janina Balčiauskai1108
Lydia Balsys2580
Stasys Baras340 
Emilis Bartminas890 
Jurgis Bendikas1700 
Arianė ir Jonas Bortkevičiai4000
Vitas Brakas1150
Alfredas Brazys2300 
Antanas Bumbulis3600
Ramūnas ir Lilija Buntinai2130
dr. Martynas ir Rūta Buntinai815 
Greta Dėckys545 
Vytautas Dudėnas900
Angelika Dudėnas1615 
vysk. Hansas Dumpys750
Danutė Eringis300
prelatas Pranas Gaida2320
Aldona Gailius2100
Jeronimas Gaižutis750
kun. dr. Eugenius Gerulis540
Juozas Giedraitis660
Grožvyda Giedraitytė545
Jurgis Glažė1200
Jonas ir Anelė Gumbelevičiai850
Jonas Gustainis860 
Peter ir Eva Yadgood 1100 
Rimvydas ir Dalia Jakai 610
Ieva Jankutė9470
Česlovas ir Ona Januškevičiai2500 
Donatas Januta1700
Kazys Januta 1750 
Stepas Jarembauskas24267
Edmundas ir Jūratė Jasiūnai3410 
Stasys Jaugelis1450
Gertruda Jocienė3280 
dr. Česlovas Jonys1500
Leokadija Juškėnas1000
Petras ir Auksė Kaufmanai2435
dr. Algimantas Kelertas 1050
Feliksas ir Laima Kontautai2810
Vytautas ir Elena Krikščiūnas500
Palmyra Kučinskaitė3000 
Erika ir Antanas Kuraičiai 1100
Jurgis Lampsatis 750 
Haris Lapas 2300
Hilda Lapinas395 
Ina Lessard3600 
Ansas ir Elena Lymantai 3000 
Jonas ir Reda Limantas1600 
Beate Lymantas2528
Jonas Linkūnaitis950
dr. Jurgis Lukaitis 3020
Jonas Lukas850
Česlovas Masaitis250
L. V. Matukas900
Povilas Mažeika550
Sigitas ir Janina Miknaičiai1050
M. Milkeraitis500
Felix Mockus1200
Vytautas Montvilas 2230
Genė Montvilienė 1300 
Zelma Noreikienė 4720 
Ben Norkunas 2700 
Vanda Norvaišienė830
Petras Pagojus 30000
kun. Jonas Pakalniškis500
Juozas Paliulis372 
Yolanta Paterson700
prof. dr. Vilius Pėteraitis 44302 
George Pėteraitis3500
Erikas Petrus 2750
Stasė Purvinienė1620 
Irena Rasys2000
Vytautas ir Valdemara Rašytiniai380
Algis A. ir Irena Regiai1640
Eva Reisgies 997
Jurgis Reisgys 343 
Kazys Rožanskas 480 
Adelė Sakalas3750
dr. William Schmalstieg1770
Elena Senkuvienė1435
Juozas ir Sofija Senzikai 1800
Virginijus ir Tyrūnė Sičiūnai1250
J. A. Simkus750
prof. dr. Julius Slavėnas ir dr. Gražina Slavėnienė550 
Povilas ir Nijolė Stelmokai1300
Pijus Stončius 1410
Aldona Stonkus 270
Vytautas Strolia500 
Juozas Stukas1200 
dr. Vacys Šaulys ir dr. Augusta Šaulienė5270
Gytis ir Edita Šernai6500
Irena Šernaitė-Meiklejohn 2780
dr. Valentinas Šernas1020
dr. Leonas Šulas ir dr. Dalia Šulienė400
Kęstutis ir Birutė Tautvydai650
Martynas Trakis400
dr. Leo Trečiokas2350
Vilius ir Danutė Trumpjonai5670
Aldona Trumpjonaitė-Ahlm 400
Nika Trumpjonaitė-Buckhalter950
Marta Trumpjonienė5100
Narimantas ir Janina Udriai 655
dr. Marija Uleckai: Arštikaitytė-Uleckienė ir dr. Juozas Uleckas3800
dr. Šarūnas ir dr. Audronė Užgiriai1950
Danutė Vaidilienė2850
dr. Jonas Valaitis 900
Antanas Valavičius 800
dr. Daina Variakojis1280
Apolinaras Varnelis760 
Jonas Vasys650
Kurtas Vėlius14001
Leo Venckus 1000 
Aldona Veselka1875
Linas ir Rasa Veselka 337 
Mindaugas Vygantas1750
Jonas ir Irena Vilgalys1650 
Petras Vilutis6376
dr. J. Vingelis850
Gintautas Vitkus1000
Vinco Žemaičio šeima3180 
Endrius Žilius1134 
Anita Žugaraitė 2000
Rūta Žviliūtė-Voges1312

 

OrganizacijaSuma JAV doleriais
Amerikos lietuvių tautinė sąjunga (Bostono skyrius)3200
Išganytojo parapijos moterų draugija Toronte3100
JAV Lietuvių fondas (Chicago)48000
JAV Tautos Fondas (New York)14500
JAV Tautos fondo atstovybė Kanadoje45750
Kanados lietuvių fondas16100
Kanados Lietuvių Fondas3800
Lietuvių Evangelikų Liuteronų Tėviškės bažnyčia Čikagoje9000
Lietuvių kredito unija Parama (Torontas)5100
Lietuvių Tautiniai namai Čikagoje2500
Mažosios Lietuvos lietuvių draugija Čikagoje2350
Mažosios Lietuvos rezistencinis sąjūdis2050
Montrealio lietuvių kredito unija Litas6000
Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas (Torontas)6950

 

Nuoširdžiai dėkojame ir kitiems aukojusiems Mažosios Lietuvos enciklopedijai.

Prof. dr. Vilius Pėteraitis, Mažosios Lietuvos fondo valdybos pirmininkas (19921998) ir MLE organizatorius bei tvarkytojas

Gytis Martynas Šernas, Mažosios Lietuvos fondo valdybos pirmininkas

Prof. dr. Jurgis Arvydas Anysas, Mažosios Lietuvos fondo valdybos pirmininkas

Vilius Algirdas Trumpjonas, Mažosios Lietuvos fondo tarybos pirmininkas

 

Ypatinga padėka Švietimo ir mokslo ministerijai Mokslo ir studijų departamentui, Mažosios Lietuvos fondo valdybai, Kultūros ministerijai už paramą leidžiant MLE I tomą

 

Žymiausi rėmėjai Lietuvoje:

AB Klaipėdos nafta, generalinis direktorius Jurgis Aušra;

Klaipėdos jūrų krovinių kompanija Klasco, generalinis direktorius Eduardas Plauška, Valentinas Greičiūnas, laikinai einantis generalinio direktoriaus pareigas Audrius Pauža;

Vakarų Lietuvos žvejų ir žuvų perdirbėjų konfederacija, pirmininkas Algirdas Aušra.

Pagėgių savivaldybė, meras Kęstas Komskis; 

Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčia, vyskupas Mindaugas Sabutis;

Klaipėdos miesto savivaldybė, meras RIMANTAS TARAŠKEVIČIUS;

Pagėgių savivaldybė, meras Kęstas Komskis;

Šilutės rajono savivaldybė, meras VIRGILIJUS POZINGIS;

Garbės leidėja IEVA JANKUS-GEROLA.

 

Informaciniai rėmėjai:

Lietuvos istorijos laikraštis Voruta, vyriausiasis redaktorius Juozas Vercinkevičius; Karaliaučiaus krašto mylėtojų laikraštis Donelaičio žemė, redaktorius Steponas Lukoševičius; 

Lietuvos mokslininkų laikraštis Mokslo Lietuva, vyriausiasis redaktorius Gediminas Zemlickas.

 

Ypatinga padėka už pagalbą renkant medžiagą:

Nordost-Bibliothek (Lüneburg, Vokietija) ir jos darbuotojai Renate Maczka ir kitiems,

Lietuvos Martyno Mažvydo bibliotekos darbuotojai Silvijai Vėlavičienei, 

Vilniaus universiteto mokslinės bibliotekos darbuotojai Virginijai Bagdonavičienei.

 

MLE medžiagos rinkimą Vokietijoje daugiausia parėmė:

Gabriele Bastemeyer, Eva Banaitytė-Koch, Martin Buddrus, Gerd Uwe Funk, Anke ir Michael Jürging, Eva Marija Kestenus, prof. Barbara-Silvia Kroll, Milda Stang-Kuršytė, Annemarie ir Gerhard Lepa, Manfred Malien, Hans Masalskis, Christina Peters, Julius Radtke, Martin ir Chriestel Tydecks, LUTZ WENAU, Internationale Vereinigung der Prußen und Prußenfreunde „Tolkemita“.

 

MLE rengimą dar parėmė: 

Brunhilde Aschmann, dr. Vilius Ašmys, Algirdas Aušra, kun. Valdas Aušra, Julius Balčiauskas, prof dr. Günter Brilla, Ilse Held-Broszehl (Broželytė), Arminas Gintautas, Rūta Kėkštaitė-Mačiūnienė, Kondratavičių šeima iš Bitėnų, Jurgis Krukis su bendradarbiais, Irmtraud Korittke von Lepel, Viktoras Petraitis, Ieva Reisgys (Reisgytė), ir kiti. UAB Šilutės melioracijos generalinis direktorius Pranciškus zubė, Ieva Toleikytė-Biržienė, kanadietis Stasys Janušonis.

 

Dr. Martynas Purvinas, rengdamas MLE I–III tomus neatlygintinai ar už dalį atlyginimo, už savo lėšas daug mėnesių kartu su architekte Marija Purviniene dirbę Vokietijos archyvuose ir bibliotekose, sutaupė MLE leidybai labai daug lėšų.

 

Mažosios Lietuvos enciklopedijos rengėjai dėkoja visiems leidinio rengimo talkininkams ir iliustracijų pateikėjams už suteiktas žinias ir medžiagą straipsniams, savo atsiminimus, fotografijas, atvirukus ir kitą medžiagą, siūlymus, patarimus. Ypatingas padėkos žodis skiriamas tiems talkininkams, kurie padovanojo minėtas vertybes leidinio archyvui.