Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Posto spaustuvė

poligrafijos įmonė Tilžėje.

Pòsto spaustùvė, Tilžės pirmoji poligrafijos įmonė, veikė 1816–1897. Įkurta Johanno Heinricho Posto, nuo 1842 savininkas jo sūnus Christophas Adolfas Erdmannas Postas, nuo 1886 – našlė Ida Post, nuo 1893 – Emilis Sutkus. Posto spaustuvė turėjo stereotipų skyrių, litografiją, knygrišyklą, knygyną-leidyklą ir komercinę biblioteką. 1875 dirbo 17, 1890 – 8 specialistai ir nekvalifikuoti darbininkai. Priimdavo daug mokinių, rengė raidžių rinkėjus. Pagal lietuviškų spaudinių apimtį užėmė 5-ą vietą tarp Mažosios Lietuvos spaustuvių. 1816–1891 gotikiniu raidynu išspausdino 235 daugiausia religinio turinio knygas ir brošiūras lietuvių kalba, skirtas Mažajai Lietuvai. Tarp jų – Martyno Liudviko Rėzos redaguotas Biblijos IV leidimas (1824), elementoriai, pirmosios medicininės pagalbos vadovas Pamokinimas (1822), pirmasis dažymo vadovas lietuvių kalba Parvų knygos (1882?), Endrikio Wendto laiškų rašymo vadovas Gromatų skrabnyčia (1890), blaivybės literatūra, Prūsijos konstitucija (1863), Prūsijos–Austrijos karo istorija (1867), Friedricho Beckerio, Aleksandro T. Kuršaičio, Erdmanno Julius Schiekoppo lietuvių kalbotyros darbai. Nemažą produkcijos dalį sudarė grožinė literatūra: Christopho von Schmidto apysakos Genovaitė pirmasis vertimas į lietuvių kalbą (1838), Nybelungų giesmės perdirbinys Dyvni prisitaikymai ir karžygiški darbai raguotojo Sygvrydo… (1850?), didaktiniai apsakymai Pričkus Sondereims (1866?), Prapuolesis brolis… (1869), Nusidavimai vargdienio Sepelio (1875). Spausdino pirmąjį periodinį leidinį lietuvių kalba Nusidavimai Dievo karalystėje (1823–1825) ir Pasiuntinystės laiškelis (1875), pirmąjį Tilžės laikraštį vokiečių kalba Gemeinnütziges Wochenblatt für die Provinz Littauen [Visuomeninis savaitraštis Lietuvos provincijai] (1816–1878), kuriame paskelbta daug lituanistinės medžiagos, kartais dėta ir tekstų lietuvių kalba. Išspausdino ir 2 nelegalias knygas Didžiajai Lietuvai. Prekiavo savo produkcija, turėjo ir kitų spaustuvių leidinių (beveik visas lietuviškas ir lituanistines knygas, pvz., Kristijono Donelaičio poemą Metai (1818). Posto spaustuvė sunyko dėl konkurentų spaudimo ir komercijos vadovų klaidų. Knygyną-leidyklą 1889 nupirko Pareigis, knygų atsargas 1891 ir visą poligrafijos įmonę 1897 – Juliaus Reylaenderio ir sūnaus firma.

Domas Kaunas