Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Baigiamoji pratarmė

Mažosios Lietuvos fondo tarybos pirmininko baigiamoji pratarmė

Mažosios Lietuvos enciklopedija sumanyta kaip lietuvininkų (Mažosios Lietuvos lietuvių) per karus išdraskyto krašto kronika, galima sakyti, kaip genties albumas, esant dar gyvai tradicijai. Pasveikinkime vieni kitus, kad sumanymas įvykdytas!

MLE aprašo Klaipėdos ir Karaliaučiaus kraštų istorijos, kultūros paveldą nuo proistorinių laikų iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos ir tai, kas dar tęsia lietuvininkų tradiciją. Jos kūrimas teikė mažlietuviams būties viltį, kėlė jų pasididžiavimą tėvų ir protėvių kova dėl tautos susijungimo į vieną bendrą valstybę, pratęsė Lietuvos laisvinimo organizacijų, kurios veikė sovietiniame pogrindyje ir išeivijoje, veiklą, ugdė atsikėlėlių po Antrojo pasaulinio karo patriotizmą, bent jau Klaipėdos krašte. Naujieji gyventojai, kurie iš pradžių stengėsi gyventi savo gimtinės prisiminimais – laikytis tik savo kaimo ar miesto tradicijų, – o vietines beveik ignoravo, dabar neretai didžiuojasi. Prie tų pasikeitimų, pamario kultūros supratimo po Kovo 11-osios gal kiek prisidėjo Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ seimelio veikla, taip pat MLE keturtomio rengimo ir leidimo grupė su gausiu būriu autorių, talkininkų ir rėmėjų. Šios dvi organizacijos viena kitą stiprino ir palaikė, buvo ypač remiamos Mažosios Lietuvos lietuvių išeivijos. Mažosios Lietuvos fondas ir Mažosios Lietuvos lietuvių draugija Čikagoje remia Karaliaučiaus krašto lietuvių mokyklėles, dainų ir šokių ansamblius, skatina jų tarpusavio ryšius, siedama jas su Lietuva.

Per trylika metų, kai buvo rengiama ir leidžiama MLE, pasaulyje įvyko daug permainų. Su giliu liūdesiu prisimename daug mūsų bičiulių, užbaigusių žemišką kelionę, kartu džiaugiamės, kad reikalai nesustojo, buvo aukojama lėšų MLF knygų leidybai Lietuvoje. Vien išeivijoje MLE keturtomiui sukaupta apie 1 milijoną litų.

Keletas MLE artimų bendradarbių – Virginija Budrikienė, Nijolė Dzindziliauskienė, Vytautas Gocentas, Vytautas Kaltenis, Rūta Mačiūnienė, Danutė Valentukevičienė, Aliutė Zimanienė, Algirdas Žemaitaitis – apdovanoti prof. dr. Viliaus Pėteraičio šeimos Ariadnos premija. Keleta MLE rengėjų – doc. dr. Albertas Juška, prof. habil. dr. Domas Kaunas, prof. dr. Daiva Kšanienė, doc. dr. Danutė Petrauskaitė, doc.dr. Martynas Purvinas, Marija Purvinienė – už savo knygas Mažosios Lietuvos temomis buvo apdovanoti Mažosios Lietuvos fondo Vydūno premijomis, o doc. dr. Martynas Purvinas ir Marija Purvinienė Martyno Jankaus premija. MLF taryba nuoširdžiai vertina šių darbuotojų indėlį.

Profesorius Vilius Pėteraitis, kuris buvo šio projekto sumanytojas ir idėjinis vadovas, bei visa jo šeima yra tarp svarbiausiųjų rėmėjų. MLF taryba taria nuoširdų ačiū už finansinę paramą įvairioms Lietuvos valstybinėms institucijoms, Lietuvių fondui (JAV), Kanados lietuvių fondui, Tautos fondui (JAV), Ievai Jankutei (JAV, Lietuva), Petrui Pagojui (JAV), Jurgiui Aušrai (Lietuva) ir daugeliui kitų. Ypatingą padėką reiškiame torontiečiui inžinieriui.Gyčiui Martynui Šernui, čikagiečiui prof. dr. Jurgiui Arvydui Anysui, vadovavusiems Mažosios Lietuvos fondui, kai buvo rengiami ir leidžiami pirmieji du MLE tomai, akademikui prof. habil. dr. Zigmui Zinkevičiui, doc. dr. Vaclovui Bagdonavičiui, dr. Algirdui Matulevičiui, dirbusiems prie visų keturių tomų, prof. habil. dr. Domui Kaunui, doc. dr. Albertui Juškai – svarbiems Mažosios Lietuvos enciklopedijos autoriams ir konsultantams.

Malonu buvo bendradarbiauti su Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto administracija – direktoriumi Rimantu Karecku, direktoriaus pavaduotojais Antanu Račiu ir Aldona Staneliene.

Ačiū visiems prisidėjusiems prie šio tarptautinio projekto įgyvendinimo!

Vilius Algirdas Trumpjonas
Mažosios Lietuvos fondo tarybos pirmininkas
Čikaga, 2009 m. lapkritis

Final Preface from the Chairman of the Council of the Lithuania Minor Foundation

The Lithuania Minor Encyclopaedia was conceived as a chronicle of the war-ravaged land of the Lietuvininkai, the Lithuanian inhabitants of Lithuania Minor, as a national album, one might say, while their traditions are still alive. Let us congratulate one another on a task well accomplished.

The Encyclopaedia describes the cultural and historical heritage of the Klaipėda (Memel) and Karaliaučius (once Königsberg, now Kaliningrad) Districts from prehistoric times to the end of the Second World War and what continues the Lietuvninkai tradition; namely their creativity, which has given hope to the people of Lithuania Minor, made them proud of their forbears’ struggle for the nation’s unity within a common state, continued the activities of the Lithuanian liberation organizations which operated in the soviet underground and among the émigré community, and fostered sentiments of local patriotism among those newcomers, who moved to the region after the Second World War, in the Klaipėda District at least. Those new inhabitants, who at first sought to live on memories of their own native areas, maintaining the traditions they brought with them from their native towns and villages, and almost ignored local traditions, often now are proud of the heritage of Lithuania Minor. These changes in appreciation of maritime Lithuanian culture after March 11 (1990) were facilitated perhaps by the activities of the council (seimelis) of the Lietuvininkai Association, Mažoji Lietuva (Lithuania Minor) and the group, which drafted and published the four volumes of this Encyclopaedia along with a large number of authors, assistants and sponsors. These two organizations supported and fortified one another and received special support from members of the Lithuania Minor émigré community. The Lithuania Minor Foundation and the Association of Lithuanians from Lithuania Minor in Chicago sponsor Lithuanian schools, and song and dance ensembles in the Kaliningrad District and encourage their mutual relations, binding them to Lithuania.

Over the period of thirteen years during which the Encyclopaedia was being drafted and published many changes have taken place in the wider world. It is with deep sorrow that we remember many of our friends who have completed their earthly journey; also we rejoice that matters have progressed and that donations have been made, enabling the Encyclopaedia to be published in Lithuania. The émigré community alone has donated approximately one million litai for the publication of these four volumes.

Several close collaborators on this project have been awarded the Ariadne Prize by Professor Vilius Pėteraitis’ family: Virginija Budrikienė, Nijolė Dzindziliauskienė, Vytautas Gocentas, Vytautas Kaltenis, Rūta Mačiūnienė, Danutė Valentukevičienė, Aliutė Zimanienė, Algirdas Žemaitaitis. Several of the editors of the Encyclopaedia have received Vydūnas Prizes from the Lithuania Minor Foundation for their books on topics connected with Lithuania Minor, viz.: Asst Professor Albertas Juška, Prof. Domas Kaunas, Prof. Daiva Kšanienė, Asst Prof. Danutė Petrauskaitė, Asst Prof. Martynas Purvinas, and Marija Purvinienė. Dr Martynas Purvinas and Marija Purvinienė have been awarded the Martynas Jankus Prize. The Council of the Lithuania Minor Foundation sincerely appreciates the contributions made by these scholars.

Prof. Vilius Pėteraitis was the inspiration behind this project; he and his whole family have been very important sponsors of the Encyclopaedia. The Council of the Lithuania Minor Foundation wishes to express sincere thanks for the financial support presented by various Lithuanian state institutions, the Lithuanian Foundation (US), the Canadian Lithuanian Foundation, the Nation Foundation (US), Ieva Jankutė (US, Lithuania), Petras Pagojus (US), Jurgis Aušra (Lithuania) and many others. Special gratitude is offered to the Torontan engineer Gytis Martynas Šernas, and Prof. Jurgis Arvydas Anysas of Chicago, who were in charge of the Lithuania Minor Foundation when the first two volumes were being drafted and published; to Academician Zigmas Zinkevičius, Asst Prof. Vaclovas Bagdonavičius and Dr Algirdas Matulevičius, who worked on all four volumes and to Prof. Domas Kaunas and Asst Prof. Albertas Juška, important authors and consultants in this project.

It has been a pleasure to work with the administration of the Science and Encyclopaedias Publication Institute, its director, Rimantas Kareckas and his deputies Antanas Račius and Aldona Stanelienė.

Thank you everyone, who has helped bring this international project into effect.

Vilius Algirdas Trumpjonas
Chairman of the Council of
The Lithuania Minor Foundation

Chicago, November 2009

Schlusswort des Vorsitzenden des Stiftungsfonds für Kleinlitauen

Die Kleinlitauische Enzyklopädie wurde konzipiert als Chronik des durch Kriege geschwundenen Landes der Kleinlitauer (Preussisch-Litauer), man könnte wohl sagen, als Stammbuch eines Volkes, dessen Traditionen noch lebendig sind. Beglückwünschen wir einander, dass dieses Vorhaben nun verwirklicht ist!

Die Kleinlitauische Enzyklopädie (MLE) beschreibt die Geschichte des Memellandes (Klaipėdos kraštas) und des Königsberger Gebietes (Karaliaučiaus kraštas), das kulturelle Erbe aus vorgeschichtlichen Epochen bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges und das, was die Tradition der Kleinlitauer noch weiterträgt. Ihr Zustandekommen förderte unter den Kleinlitauern die Hoffnung auf das Weiterleben, hob ihren Stolz auf den Kampf der Väter und Vorväter für die Vereinigung des ganzen Volkes in einem gemeinsamen Staat, führte die Tätigkeit der litauischen Befreiungsbewegungen, die im sowjetischen Untergrund ebenso wie in der Emigration arbeiteten, weiter, nährte, wenigstens im Memelland, den Patriotismus der nach dem Zweiten Weltkrieg dorthin Übersiedelten. Die neuen Bewohner des Landes, die anfangs versuchten, mit den Erinnerungen an ihre Heimat zu leben, – sich nur an die Bräuche ihres Dorfes oder ihrer Stadt zu halten und die örtlichen nicht zu beachten – sind inzwischen nicht selten ebenfalls stolz darauf. Vielleicht trug auch die Tätigkeit der Gemeinschaft der Kleinlitauer, „Mažoji Lietuva“, etwas zu jenen Veränderungen im Verständnis der Kultur der Küstenregion nach dem 11. März (1990, Wiederherstellung der Unabhängigkeit des Staates Litauen) bei, ebenso wie die Arbeitsgruppe zur Vorbereitung und Herausgabe der vierbändigen MLE mit der großen Schar der Autoren, Mitarbeiter und Förderer. Diese beiden Organisationen unterstützten sich gegenseitig und wurden besonders gefördert von den Kleinlitauern in der Emigration. Der „Kleinlitauische Fonds“ und der „Verein der Kleinlitauer“ in Chicago unterstützen die kleinen litauischen Schulen im Königsberger Gebiet, die Gesangs- und Tanzensembles, fördern deren Kontakte untereinander und verbinden sie mit Litauen.

Während der 13 Jahre in denen die MLE vorbereitet und herausgegeben wurde, erlebte die Welt beträchtliche Veränderungen. In tiefer Trauer gedenken wir vieler unserer Freunde, die ihre irdische Reise beendeten; doch zugleich freuen wir uns, dass unsere Vorhaben nicht ins Stocken gerieten, weitere Mittel fürden Kleinlitauischen Fonds und die Herausgabe von Büchern in Litauen gespendet wurden. Allein unter den Emigranten konnten für den vierten Band der MLE etwa eine Million Litas eingesammelt werden.

Einige der engsten Mitarbeiter der MLE – Virginija Budrikienė, Nijolė Dzindziliauskienė, Vytautas Gocentas, Vytautas Kaltenis, Rūta Mačiūnienė, Danutė Valentukevičienė, Aliutė Zimanienė, Algirdas Žemaitaitis – wurden mit dem „Ariadne-Preis“ der Familie des Prof. Dr. Vilius Pėteraitis ausgezeichnet. Einige der Bearbeiter der MLE – Doz. Dr. Albertas Juška, Prof. habil. Dr. Domas Kaunas, Prof. Dr. Daiva Kšanienė, Doz. Dr. Danutė Petrauskaitė, Doz. Dr. Martynas Purvinas, Marija Purvinienė – erhielten für ihre Bücher mit kleinlitauischer Thematik den „Vydūnas-Preis“ des Stiftungsfonds für Kleinlitauen, und Doz. Dr. Martynas Purvinas und Marija Purvinienė den „Martynas Jankus-Preis“. Der Vorstand des Fonds für Kleinlitauen würdigt herzlichst den Beitrag dieser Mitarbeiter. 

Professor Vilius Pėteraitis war der geistige Urheber des ganzen Projektes und sein ideeller Leiter, seine ganze Familie zählt zu den wichtigsten Förderern. Der Vorstand des Stiftungsfonds sagt auch einen herzlichen Dank den unterschiedlichen staatlichen Institutionen Litauens für finanzielle Unterstützung, ebenso dem Litauischen Fonds (USA), dem Fonds der Litauer Kanadas, dem litauischen Nationalfonds (USA), Ieva Jankutė (USA, Litauen), Petras Pagojas (USA), Jurgis Aušra (Litauen) und vielen anderen. Ein besonderer Dank gebührt Herrn Ingenieur Gytis Martynas Šernas aus Toronto und Prof. Dr. Jurgis Arvydas Anysas, die den Fonds für Kleinlitauen während der Erarbeitung und Herausgabe der ersten beiden Bände der MLE führten, Herrn Akademiker Prof. habil. Dr. Zigmas Zinkevičius, Doz. Dr. Vaclovas Bagdonavičius, Dr. Algirdas Matulevičius, die an allen vier Bänden mitgearbeitet haben, Prof. habil. Dr. Domas Kaunas, Doz. Dr. Albertas Juška – zwei wichtigen Autoren und Beratern der Kleinlitauischen Enzyklopädie.

Angenehm war die Zusammenarbeit mit der Leitung des Verlagsinstitutes für Wissenschaft und Enzyklopädien – Herrn Direktor Rimantas Kareckas, den stellvertretenden Direktoren Antanas Račis und Aldona Stanelienė.

Unser Dank gilt allen, die an der Verwirklichung dieses internationalen Projektes mitgewirkt haben!

Vilius Algirdas Trumpjonas
Vorsitzender des Vorstandes des Fonds für Kleinlitauen

Chicago, im November 2009