Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Pratarmė IV tomui

Mažosios Lietuvos enciklopedijos IV tomo pratarmė

Mažosios Lietuvos enciklopedijos IV tomu baigiamas didelės apimties leidinys apie istorinį lietuvių etnokultūrinį regioną – Mažąją Lietuvą. Tai ilgametis daugelio autorių, redaktorių, konsultantų – įvairių sričių specialistų ir savo krašto gyvenseną bei aplinką menančių lietuvininkų darbas. Margas leidinio rengėjų kolektyvas, įvairialypis ir darbas. 

IV tome skelbiami R–Ž raidžių straipsniai. Tęsiant ankstesnių tomų tradicijas visapusiškai pristatoma Mažoji Lietuva: jos gamta, miestai, miesteliai ir kaimai, istorija, žmonės, jų visuomeninis, politinis, kultūrinis, konfesinis gyvenimas, spauda, švietimas, ūkinė veikla, buities detalės. Tarp maždaug 500 aprašytų gyvenviečių IV tome spausdinami blokai straipsnių apie vienus didžiausių Mažosios Lietuvos miestų – Šilutę ir Tilžę, juose vykusį intensyvų politinį, kultūrinį, religinių bendruomenių gyvenimą. Svarbūs straipsniai apie Rytprūsius, krašto ir žmonių likimą po II pasaulinio karo. Daug vietos skiriama originaliam mąstytojui, filosofui, kultūrinio ir visuomeninio Mažosios Lietuvos gyvenimo šviesuliui Vydūnui. Šalia Martyno Liudviko Rėzos, Ievos Simonaitytės, Erdmono Simonaičio, Jono Vanagaičio, Dovo Zauniaus ir kitų, liko nepamiršti ir kiti Mažosios Lietuvos gyvenime pėdsakus palikę garbingi lietuvininkai, jų giminės (Reisgiai, Stubros, Tydeckai ir kiti), per kurių gyvenimus ir veiklą atsiskleidžia krašto savitumas. Kadangi Mažoji Lietuva pajūrio ir pamario kraštas, žvejyba ir su tuo susijusios temos užima taip pat gana svarbią vietą. Straipsniai su gausiomis iliustracijomis, kurios suteikia papildomos informacijos, kartais pasitarnauja kaip savarankiškas informacijos šaltinis. 

Pastaruosius du dešimtmečius Mažosios Lietuvos istorijos tyrimai gerokai pasistūmėjo į priekį. Rengdami IV tomą jau galėjome pasitelkti Klaipėdos universiteto ir jo Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslininkų pajėgas. Siekėme pritraukti kuo daugiau profesionalių specialistų. Jų indėlis suteikė tomui šiuolaikinės dvasios, atskleidė Mažąją Lietuvą kaip Europos valstybių dalį; Mažąją Lietuvą kaip kraštą, kurio likimą lėmė jo geopolitinė padėtis ir ten vykę įvykiai. Rengiant šį tomą ypač daug prisidėjo Klaipėdos universiteto doktorantas istorikas Vasilijus Safronovas. Kai kurie jo straipsniai – visiškai naujų tyrimų rezultatas, kai kurios temos negvildentos ir neskelbtos lietuviškoje spaudoje, juose originaliai, vadovaujantis šiuolaikinėmis teorijomis, atskleista dviejų Mažojoje Lietuvoje gyvenusių tautų – lietuvių ir vokiečių – tautinės tapatybės raida, išsamiai aprašyta Vokietija – valstybė, kuriai ilgą laiką priklausė lietuvininkų gyvenamos žemės. 

Rengdami šį tomą siekėme kuo didesnio objektyvumo ir tikslumo. Atsisakėme tarpukariu įsigalėjusios ir ilgą laiką lietuvių istoriografijoje gyvavusios praeities romantizavimo ir politizavimo tradicijos, teigiamų ar neigiamų stereotipų formavimo. Tiesiog pateikėme faktus, kurie leido perteikti įvykius remiantis tik istoriniais šaltiniais ir mokslinių tyrimų duomenimis. 

Ar keturi MLE tomai atsakė į visus klausimus, kas buvo toji Mažoji Lietuva ir jos gyventojai, kaip ir kokią savastį jie kūrė ir siekė turėti? Pažinimas neturi ribų, todėl tikimės, kad mūsų leidinys ne vieną skaitytoją paskatins eiti tolyn ir gilyn šio krašto pažinimo keliu. Tam turėtų pasitarnauti prie straipsnių pridedami kartais labai gausūs bibliografijos sąrašai.

Šis leidinys nebūtų išėjęs be MLE organizatoriaus ir tvarkytojo prof. dr. Viliaus Pėteraičio iniciatyvos. Jis nebūtų buvęs toks be daugelio kvalifikuotų specialistų pagalbos. Prie tomo rengimo ne tik autoriniais darbais, bet ir vertingais patarimais daug prisidėjo Lietuvos MA narys korespondentas prof. habil. dr. Domas Kaunas, prof. dr. Daiva Kšanienė, prof. dr. Rimantas Balsys, dailėtyrininkė Kristina Jokubavičienė, doc. dr. Albertas Juška, dr. Jurgis Mališauskas, dr. Algirdas Matulevičius, prof. dr. Algirdas Rainys, dr. Daiva Vaitkevičienė, Algirdas Žemaitaitis ir kiti. Nuolatiniai mūsų talkininkai užsienyje buvo prof. dr. Manfredas Kleinas, Arthuras Hermannas, Gerhardas Lepa. Nuoširdžiai jiems dėkojame. 

MLE vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja
Danutė Valentukevičienė

2009 m. gruodis

Preface to Volume Four

Volume Four of the Lithuania Minor Encyclopaedia completes a large-scale publication devoted to an historic Lithuanian ethno-cultural region, Lithuania Minor (Klein Litauen). This is the work of many authors, editors, consultants, specialists in various fields and natives of Lithuania Minor knowledgeable of their country’s life-style and environment, over a long period of time. Our group of contributors was motley and equally varied is their work.

Volume Four covers entries beginning with the letters R-Ž. In line with the tradition of earlier volumes Lithuania Minor is presented here in all its glory: its natural environment, cities, towns and villages, history, people and their public, political, cultural and religious life, the press, education, economic activities and aspects of domestic life. Among the approximately 500 settlements described in Volume Four we publish blocks of articles about some of the largest towns in Lithuania Minor, such as Šilutė and Tilsit (now Sovetsk), their intense political and cultural life, and the thriving life of local religious communities. There are important entries on East Prussia and the fate of its people and land after the Second World War. Much space is given to Vydūnas, an original thinker, philosopher and leading light of the region’s cultural and public life. Alongside Martynas Liudvikas Rėza, Ieva Simonaitytės, Ermonas Simonaitis, Jonas Vanagaitis, Dovas Zaunius and others, local Lithuanians and their kin, who have left honourable footprints in the life of Lithuania Minor have not been forgotten (the Reisgys, Stubra, Tydeck and other families) in whose life and actions we can see the special character of the region. Since Lithuania Minor adjoins the Baltic Sea and the Curonian Lagoon, fishing and associated occupations take up quite a major place here. Some articles include a wealth of illustrative material, which provide supplementary details and sometimes serve as an independent source of information.

Over the past two decades research into the history of Lithuania Minor has advanced considerably. In compiling Volume Four we have been able to draw on the strength of scholars from Klaipėda University and its Institute of Baltic History and Archaeology. We have sought to draw as many professional specialists as possible into our project. Their contribution has lent the volume a contemporary spirit, revealing Lithuania Minor as a part of various European states, showing Lithuania Minor to be a land whose fate has been determined by its geopolitical situation and events, which took place on the international stage. A special contribution to this volume has been made by the Klaipėda University doctoral student, Vasilijus Safronovas. Some of his articles are the result of completely new research and some of his chosen topics have not been discussed or published in the Lithuanian press before. In an original way and using contemporary theories he reveals the development of the national identity of the two peoples, Lithuanian and German, who lived in Lithuania Minor. He has provided detailed entries on Germany, the state to which the land occupied by local Lithuanians, Lietuvininkai, belonged for many centuries.

In compiling this volume we sought to maintain as much objectivity and accuracy as possible. We have set aside the traditions of romanticising and politicising the past, and the formation of positive or negative stereotypes, which took root between the world wars and have dominated Lithuanian historical writing for so long. Simply we have provided facts, which allow us to discuss events based only on historical sources and data from scholarly research.

Have the four volumes of this Encyclopaedia answered all the questions about what Lithuania Minor and its people were like, what character they sought to create and preserve for themselves? Learning knows no boundary and so we hope that our work will encourage many a reader to go further and deeper along the road to finding out about this land. The sometimes very large bibliographies appended to every entry should help them on their journey of discovery.

This publication would not have come to fruition without the initiative taken by the Encyclopaedia’s organizer and planner, Professor Vilius Pėteraitis. It would not be like it is without the help of many qualified specialists. Work on compiling these four volumes benefited greatly from the writing and valuable advice of Correspondent Academician Domas Kaunas, Prof. Daiva Kšanienė, Prof. Rimantas Balsys, the art historian Kristina Jokubavičienė, Asst Prof. Albertas Juška, Dr Jurgis Mališauskas, Dr Algirdas Matulevičius, Prof. Algirdas Rainys, Dr Daiva Vaitkevičienė, Algirdas Žemaitaitis and others. Constant assistance from abroad has been provided by Prof. Manfred Klein, Dr Arthur Hermann, and Gerhard Lepa.

Danutė Valentukevičienė
Deputy Editor in Chief of the Lithuania Minor Encyclopaedia 

December 2009.

Vorwort zum IV. Band der Kleinlitauischen Enzyklopädie

Mit dem IV. Band der Kleinlitauischen Enzyklopädie (MLE) schließen wir das umfangreiche Werk über diese historische ethnokulturelle Region der Litauer ab: – „Kleinlitauen“ oder „Preussisch-Litauen“. Es ist ein langjähriges Projekt, an dem zahlreiche Autoren, Redakteure und Berater teilgenommen haben – Spezialisten mannigfacher Fachgebiete und Kleinlitauer, die sich der Lebensweise und natürlichen Umgebung in ihrer Heimat erinnerten. Farbenreich ist das Ensemble der Mitarbeiter, vielgestaltig deshalb auch das Ergebnis.

Im IV. Band legen wir die Artikel unter den Buchstaben R–Ž vor. Den Gepflogenheiten der vorausgehenden Bände folgend wird Kleinlitauen wieder umfassend behandelt: seine Natur, die Städte, Kleinstädte und Dörfer, Geschichte und Menschen, deren gesellschaftliches, politisches, kulturelles und konfessionelles Leben, Presse, Bildungswesen, wirtschaftliche Tätigkeit und Einzelheiten der Lebensweise. Unter den mehr als 500 im IV. Band beschriebenen Ortschaften finden sich jeweils zu einer Gruppe vereinigte Artikel über einige der größten Städte Kleinlitauens, – Šilutė (Heydekrug) und Tilžė (Tilsit) – über ihr intensives politisches und kulturelles Leben, das Leben der religiösen Gemeinden. Bedeutend sind die Artikel über Ostpreußen, das Schicksal des Landes und seiner Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg. Beträchtlicher Raum wurde dem originellen Denker, Philosophen und Heros des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens in Kleinlitauen, Vydūnas, gewidmet. Neben Martin Ludwig Rhesa (Rėza), Ieva Simonaitytė, Erdmonas Simonaitis, Jonas Vanagaitis, Dovas Zaunius und anderen, dürften auch weitere berühmte Kleinlitauer nicht vergessen werden, die ihre Spuren im Dasein Kleinlitauens hinterließen und deren Familien (die Reisgys, Stubra, Tydecks und andere) durch ihr Leben und Wirken die Eigentümlichkeiten des Landes hervortreten lassen. Weil Kleinlitauen ein Land an Küste und Haff ist, finden auch die Fischerei und damit verknüpfte Themen den gebührenden Platz. Die Artikel wurden reichlich mit Illustrationen versehen, die ergänzende Informationen bieten und mitunter sogar als selbständige Informationsquellen dienen können.

In den zurückliegenden Jahrzehnten machten die Forschungen zur Geschichte Kleinlitauens erhebliche Fortschritte. Bei der Vorbereitung des IV. Bandes konnten wir bereits auf die Unterstützung der Wissenschaftler der Universität Klaipėda und ihres Institutes für Geschichte und Archäologie der Baltischen Region zurückgreifen. Es gelang, immer mehr Fachspezialisten von dort zu gewinnen. Ihr Beitrag prägte den Band im gegenwartsbezogenen Verständnis, zeigte Kleinlitauen als Teil Europas; Kleinlitauen als das Land, dessen Schicksal seine geopolitische Lage und das dort abgelaufene Geschehen bestimmt haben. Zur Erstellung dieses Bandes hat besonders viel Vasilijus Safronovas, Doktorand und Historiker an der Universität Klaipėda, beigetragen. Einige seiner Artikel sind Resultat ganz neuer Forschungsergebnisse, einige Themen wurden noch nie behandelt und in der litauischen Presse noch nicht veröffentlicht; mit ihnen wurde original, gestützt auf den gegenwärtigen Stand der Theorie, die Entwicklung der nationalen Identität beider in Kleinlitauen ansässiger Völker – der Litauer und der Deutschen – behandelt, eingehend Deutschland einbezogen – der Staat, dem das von Kleinlitauern bewohnte Gebiet lange Zeit angehörte.

Bei der Arbeit an diesem Band waren wir bestrebt, noch größere Objektivität und Genauigkeit zu erreichen. Wir verzichteten auf die in der Zwischenkriegszeit zur Geltung gekommene und in der litauischen Geschichtsschreibung lange lebendige Tradition der Vergangenheitsverklärung und Politisierung, auf die Bildung positiver oder negativer Stereotypen. Wir verschafften uns Fakten, die es erlaubten, die Ereignisse ausschließlich auf der Basis historischer Quellen und Forschungsergebnisse der Wissenschaftler darzustellen.

Können vier Bände der MLE Antwort geben auf alle Fragen, was denn dieses Kleinlitauen mit seinen Bewohnern gewesen sei, wie und was für ein Eigentum sie sich schufen oder erwerben wollten? Unserer Erkenntnis sind keine Grenzen gesetzt, deshalb hoffen wir, dass unsere Veröffentlichung möglichst viele Leser anregt, weiter und tiefer auf dem Weg zum Verständnis dieses Landes voranzuschreiten. Dazu sollten die den Artikeln beigefügten, mitunter sehr reichhaltigen, bibliographischen Hinweise dienen.

Dieses enzyklopädische Werk MLE wäre nicht erschienen ohne die Initiative seines Organisators und Administrators, Prof. Dr. Vilius Pėteraitis. Die Aufgabe wäre aber nicht zu lösen gewesen ohne die Hilfe der vielen qualifizierten Spezialisten. An der Erarbeitung dieses Bandes beteiligten sich unermüdlich, nicht nur als Autoren, sondern auch mit vielen wertvollen Ratschlägen, das korrespondierende Mitglied der Litauischen Akademie der Wissenschaften Prof. habil. Dr. Domas Kaunas, Prof. Dr. Daiva Kšanienė, Prof. Dr. Rimantas Balsys, die Kunstwissenschaftlerin Kristina Jokubavičienė, Doz. Dr. Albertas Juška, Dr. Jurgis Mališauskas, Dr. Algirdas Matulevičius, Dr. Algirdas Rainys, Dr. Daiva Vaitkevičienė, Algirdas Žemaitaitis und andere. Unsere ständigen Helfer im Ausland waren Arthur Hermann, Prof. Dr. Manfred Klein, Gerhard Lepa. Ihnen allen danken wir herzlich.

Die stellvertretende Chefredakteurin der MLE
Danutė Valentukevičienė

Im Dezember 2009