Mažosios Lietuvos
enciklopedija

slapyvardžiai

pseudonimai, asmenvardžiai, išgalvoti vartotojami greta tikrųjų vardų bei pavardžių arba vietoj jų.

slapývardžiai, pseudonimai, asmenvardžiai, išgalvoti vartotojami greta tikrųjų vardų bei pavardžių arba vietoj jų. Slapyvardžiai kartais būna nieko bendro su pavardinėmis formomis neturintys pasakymai, šmaikštūs posakiai, įvairūs matematiniai ženklai. XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje slapyvardžius imta detaliau tirti, aiškinti, leisti jų rinkinius. Svarbus spausdintas lietuvių slapyvardžių šaltinis – Vaclovo Biržiškos Lietuviškieji slapyvardžiai ir slapyraidės (1943), Antano Maceikos (1973) Slapyvardžių ir slapyraidžių raktas (1943). Mažosios Lietuvos slapyvardžiai minimi E. Velerio žodyne Die maskierte Literatur des altern und neuern Sprachen [Paslėpta senųjų ir naujųjų kalbų literatūra] (XIX a.). Lietuvių slapyvardžių kilmė, daryba bei pasirinkimo motyvai įvairūs. Mažojoje Lietuvoje išskirtinos 2 svarbiausios grupės – kilę iš tikrinių ir kilę iš bendrinių žodžių. Prie pirmosios grupės pirmiausia priklauso vietovardiniai slapyvardžiai. Jie sudaryti iš gimtojo kaimo ar miesto vardo, pvz., Kretingiszkis; Kretingiszkis Ansas; Tikrasis Klaipėdiszkis (Ansas Baltris); Tilžiszkis (Vilius Gaigalaitis). Vieni asmenvardiniai slapyvardžiai sudaromi imant niekuo nepakeistą asmenvardį (Pakalniszkis Jons – A. Bruožis), kiti – kaip nors asmenvardį pakeičiant (Gaigalas – V. Gaigalaitis). Yra ir mitologinių Mažosios Lietuvos slapyvardžių (Baubas – Martynas Jankus), kraštovardinės ir tautovardinės kilmės slapyvardžių (etnonimai) (Lietuvaitė – Ieva Simonaitytė; Prusas, Tilžiszkis – V. Gaigalaitis). Savitą grupę sudaro kriptonimai (kartais vadinami slapyraidžiais). Tai slapyvardžiai, sudaryti iš įvairių. asmenvardžių pirmųjų (kartais ir antrųjų) ar kurių kitų raidžių. Jais pasirašinėjo dauguma Mažosios Lietuvos veikėjų (M. Z.; S. – Marta Zauniūtė). Antroji grupė – tai slapyvardžiai, padaryti iš bendrinių žodžių, arba apeliatyviniai. Jie gali būti kilę iš augalų pavadinimų (Anžuolaitis; Aužolaitis; Aužolas – Jonas Vanagaitis; Agurkas – Jurgis Mikšas; Karklas – Mikelis Hofmanas), iš gyvūnų pavadinimų (Balandis – M. Jankus; Swirplys J. – Georgas Julius Justus Sauerweinas), iš emociškai nuspalvintų sąvokų – frenonimai (Teisybės mylėtojas – M. Jankus). Tai slapyvardžiai, atspindintys charakterio bruožus. Socialiniai pseudonimai sudaryti iš žmonių padėtį visuomenėje atspindinčių sąvokų (Driskius J. – J. Vanagaitis). Yra ir kitaip sudarytų apeliatyvų (Vienas iš tų pačių; Pakvietimų Siuntinėtojas; Baltrų Dėdės kaimynas – Albinas Rimka). Slapyvardžius vartojo daugelis Mažosios Lietuvos veikėjų, dažnas turėjo po kelis. Jonas Aušra – A, Draugijos raštininkas; Frydrichas Bajoraitis – B., Balandėlis, Balandelis iš prisnigusios Šavečių gires, F.B., Kadagis Mikelis, Knygyno twarkytojis, Lietuvos Pausztelis, Musomuris, Naujoji lietuwiszka Dwasytė, P., Papartis, Pauksztelis, Paukštelis, Swaraitis Mikelis; Ansas Baltris – A., a., A.B.N., A.B....s, Ansas, b., B., Dėdė, Klaipėdiszkis, bet tikras, Kret.A., Kretingiszkis, Kretingiszkis Ansas, Kretingiszkių Ansas, Namiškis A. B., Raszėjas Kl. Lietuvių susiėjimo, Sunus A.B., Tikrasis Klaipėdiszkis; Jonas Birškus – J.B; Adomas Brakas – A.B., A.Br., AB; Jokūbas Brožaitis  Br. iš W., Br. iš We; A. Bruožis  A., A.B., A.Br., Akstins, Ansas, B., Buksnavičius A., Buksnawiczius A., Buksnys, Burnots, Draugbrolis, Gvazdikas, Klaipėdiszkis, Klaipediszkis A.B., Knygyczių Genutis, Kriauszis, Kurmis, Lazdaitis, Lietuwis Mažosės Lietuwos, Martiniškis, Pakalniszkis Jons, Pakalniškis J., Pakalniškis Jons, Pakeleivis, Praboczių Anukas, Probočių Anukas, Prabočių Anūkas, Puszaitis, Rinkėjas, Tiestarys, Žibininkas, Žuwis; Vilhelmas Žanas Burkevičius – Burkaitis V., Jori; Kristijonas Donelaitis – R...D; Hermanas Dugnius – Kvėtonis, Kvetonis H.D.; Endrikis Endriulaitis – E., E.E.P., E. isz Priekulės; V. Gaigalaitis – Argus, Chronopolitanus, D., Dr. Dr., -g-, G., G.V., Gaigalas, Lituanus alter, Mokintojis, Prusas, -s-, Tilžiszkis, Vuivads, W.G...t iš H; Mikelis Hofmanas – Ateivis, Ateivis M., Gentelis, H.M., Karklas, Kelmis, Kirtukas, M.H., Musaczių Mikelis, Musaiczių Mikelis; Enzys Jagomastas – E.J.; Ona Jagomastaitė-Vilmantienė – J.V., O.J., O.Pr., O.W., O.Wlm., O.Wm., Prusaitė O., Prusaitė Ona, Sekretorė, Vlm., Vm., W., Wlm; M. Jankus – Balandis, Baubas, Bicziuolis, Bindokas M., Bitėnų Merčius, Bitėnų M. J., Butkus, Butkus M., Davils, Eilininkas, Giedvilius R., Gyvaleidis, Givoleit J., Gyvoleitis J., Istorikas, J., Jan., J-s, K., Kelkis, Kr...s, Krumplys, Kulkius, M., M.J., M.J-s, M.-s, Martynaitis J., Mrtyneitis J.M., Mikaitis M., Kikutis, Mikutis M., n., Naujokas M., Ne-Kuningas, Paraonas J.A., Sroliuks, Teisybės mylėtojas, Ububaitis, Utnius, Vabalas, Wabalas, X; Kristupas Jurkšaitis – J., J.k., J.K. isz T., K.J., K.J., K.J. isz St., K.J.T., Kr.J; Vilius Kalvaitis – V.K., W.K; Mikelis Kiošis – Kalendrininkas, M.K., M.K.-Lent; Danielius Kleinas – D.K.P.S., D.K.P.T; Jonas Kleinas – J.K.P.C; Kristupas Kūmutaitis – K.K; Aleksandras Teodoras Kuršaitis – A.K., -hr., Kršt.; Frydrichas Kuršaitis – F.K., Jūsų Prietelis, K., Kt., Kursz., Ponas prof. K. iš K; Kristupas Lokys – K.L., Kr.L., Lok., Tas pats; Frydrichas Matukaitis – F.M. isz P., Fr. M.-P., M isz Pl., M.-Pl., Mt. p., mt...p; Fridrichas Megnis – Leidėjas; Motiejus Vilhelmas Meisneris – M.W.M.P.S; Kristijonas Endrikis Mertikaitis – Draugbrolis, prastas, E.M., M.K; Jurgis Mikšas – Agurkas, J., J.M., J.M.-W., J.M-s, W., M., M.M., Mikszu Jurgis, P., -papartis, Parplis, Szimkaitis, Szimkus, X; Kristijonas Gotlybas Milkus – C.G.M., C.G.M.C.P., G.G.M., G.M; Petras Gotlybas Milkus – F.G.M.P.C., F.G.M.P.G., M.S.P.P., P.C.M.P.G., P.G.M.P.C., P.G.M.P.G; Juozas  – Girinis L., Girinis Leonas; Gotfrydas Ostermejeris – G.O, G.O.P.T; Karolis Ostermejeris – K.K.O; Frydrichas Partatijus – Frid.Partat., I.P.L., J.P.L., Friedr.Partat.J.P.L; Kristupas Pėteraitis – K.P; Mikelis Pėteraitis – E.P., K.P., M.P. iš R.-J; Jonas Pipiras – Kl., Klaipėdiszkis, P., Pirmasis Klaipėdiszkis, P......s; Frydrichas Pretorijus – F.P.P.Z., Frid.Praet. Past. Zill., Frid.Prätor., Past. Zill., Fried.Praet. Past. Zill.; Matas Pretorijus – M.M.P.P.N., M.Matt.Praet. p.N., Praet. p.N., M.Matth. Praet. p.Nibb., M.P.P.N.; Fridrichas Kristupas Rabė – C.F.R.P.N., F.C.R.P.N., F.G.R.P.N., F.N; Endrikis Radžiūnas – Biteles isz Lietuvos, E.R., E.R...T, R; Marta Augustė Raišukytė – R., R.M., Rt., Rūta; Albinas Rimka – A., A.K., A.K-lis, A.R., A.R-a, A.R-ka, A.R-m-a, Aer, Ar., , B., Baltrų Dėdės kaimynas, Dainora Adomas, J.L-is, Jonukas, Kar-is, Karvelis A., K-is Klevelis, K-lis, L., L, M.D. narys A.R., Lan., Lank., Lankeliškietis, L-is, L-s, M., M-k-s, Morkus, Morkus R., M-us, Pakvietimų Siuntinėtojas, Petrikas M., r., R., Ramulis, Rk., R-ka, R-lis, Varekojis, Vienas iš tų pačių, Žinantis, Žiūronas A; Ieva Simonaitytė – Bemokslia vanagiškė, Draugijos Raštininkė, E.S., E.S.Egl., Ė.S. iš W., E.S-tytė-Eglaitė, Eglaitė, Eglaitė E.S., „Eglės“ šakelė, Eglutė E.S., Evutė, Lietuvaitė, Sesutė, S-tytė-Eglaitė E., Tautrega, Tautvyda, Vanagiškė; Francas Stepaitis – Pietnemunietis, Praniukas; Jurgis Strėkys – J.S; Mikelis Šapalas – M.S., M.Sch. Lankuppen, M.Sz., S......L..., S., Sch......L......, Sch.-L, Sch.-Lankupiuose, Sz..., L..., Sz......, L......, Sz.-L; Jonas Šepetys – J.S., J.Š., J.Š.-K, J.Š-ys, Kun; Martynas Šernius – G.M.-Ž., G.M.-S, G.M-s-Sz., Kalendrų rašytojas, M., -sz-; Adomas Frydrichas Šimelpenigis – A.F.S., A.F.S.p.P.; Mikelis Šiušelis – J.M., J.M. isz K., J.P. isz D., Kareivis senojo Regimento Nr 1, M.D. isz B., Teisybė; Frydrichas Zigmantas Šusteris – A.F.S.S.P.Budw., E.S.S.P.Budw., E.S.S. Past.Budw., F.E.S. Past.Bud., F.F.S. Paff. Bud., F.S.S.P.B., F.S.S.P.Budw., F.S.Sch.P.Budw., P.S., T.S.Sch.P.Budw; H. Toleikis – T.l.i.k.s; Simonas Vaišnoras – Warniszkis; Jonas Vanagaitis – A., Anžiuolaitis, Anžuolaitis, Aužolas, Aužuolaitis J., Aužuolaitis J.V., Birutininkas, Buburaitis J., Buraitis, Buraitis Jonas, Burnaitis, Burnaitis Jonas, Burnots, Dėdė Jonas, Driskius J., Gylys K., Ilgunas L., Iszleidėjas, J., J.A., J.J., J.V., J.W., J.W......is, J.W......s, Jonaitis J., Jonas isz Pagirių, Jonas W., Kairys J.V., Kalvis J., Kemėža, Krivaitis, Kubutis J., Kudlius, Kudlius B., Kudlus, Kuopos viršininkas, Lazdaitis, Lietuvis J.V., Linėlis, Naujoks, Nyksztukas J.W., Nyksztukas, Giminės Sanarys, Pagirių Jonas, Panemunės Jonas, Panemunies Jonas, Pavydunas J., Per..., Perkunas, Perkunėlis, Prusas, Ptuoptuokewysze, Ramutis J., Szilokarcziamos Mikis, Šilokarčemisškis, T.G., V.J., Vaidelotas, Vaidelotas J.V., W., Wanagų Jonas, Wiens isz Susirinkusiųjų, Wiens isz Tukstanczių, Wiens Wyžiszkis; Vydūnas – A., A.L., Aidas, Aidas L., Aldas, Aldas W, Brentis A., F.M., G.M., Keliauninkas, Keliauninks M., L., L.A. L.L., Laumelė, M., Manas, Manas R., Mn., Prusu Lietuvos Strasdelis, R.A., R.L., R.M., R.m., Ramunas, S., Skrioluks J., Skwirplys J., St., T.L., tavo Bendraitė, Vdn., Vds, Vydūnas-Tilžiškis, Vydūnas-Tilžiškis, W., W.Ds., W.S, W.St., W. St. Isz T., Wd., Wds; Johannas Zabermannas – Kunigas Z. Myk; G. Sauerweinas – Daktaras G.J.J.S., Dr. G.J.J.S.a./Gr.,Dr.S., Dr.S.J.J.S.D-ras G.J.J.S.a./Gr., Gr. D-ras S., Drs.G.J.J.S. iš/Dr., D-ras S., Drs. G.J.J., Drs. G.J.J.S.isz Gr., G.S., Gir., Girėnas, Girėnas, Girens, Gronau Aus, Lapelis, Pacificus, Pelėda, Pelėdaitis, Pilėnas, Rugštinaitis, Rukštynaitis, S., S-as, Silvatikus, Silvatikus (D-ras G.J.J.S. iš Gr.), Silwatikus (D-ras G.J.J.S. isz Gr.), Skwirplis J., Swirplys J., Wan; Dovas Zaunius jaunesnysis – Dr.Z; Marta Zauniūtė – M. Z., S.

L: Lietuviški slapyvardžiai, t. 1–3. V., 1995–1998, Lietuviški slapyvardžiai, t. 1–2. V., 2004, Slapyvardžių žodynas. V., 2004; Lietuvių kalbos enciklopedija. V., 2008.

Algis Rubinas