Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kristupas Lokys

evangelikų liuteronų kunigas, misionierius, švietimo ir labdaros bei raštijos organizatorius.

Lokỹs Kristupas 1860 XII 8Nelaimiškiuose (Katyčių vls., Tilžės aps.) 1921 VI 27Vanaguose (Klaipėdos aps.), evangelikų liuteronų kunigas, misionierius, švietimo ir labdaros bei raštijos organizatorius. Nuo 1885 lankė Gossnerio misionierių mokyklą Berlyne, išmoko anglų ir keletą Indijos kalbų. 1888 išvyko į Indiją, kur misijose dirbo 26 metus. 1892 paskirtas savarankišku misionieriumi (dirbo Ranchyje, Takarmoje, Govindpure, Lohardagoje, Khutitolyje), garsėjo gerai atliekamu darbu, labdaros organizavimu. Pvz., Khutitolyje įsteigė ligoninę, parodomąjį ūkį, drėkinimo stotį (dabar ten tebeveikia K. Lokio vardo užtvanka). Apie 1895 laiškais ragino Mažosios Lietuvos veikėjus steigti lietuvių kultūros platinimo Indijoje draugiją. 1892 vedė Urtę Baltrę (Baltrytę), su ja turėjo 11 vaikų. Mažojoje Lietuvoje 1903 išleido giesmynėlį Pasiuntinystės giesmelės, knygą Gera roda wierno prieteliaus ir brolio Kristuje (iš viso išleido 16 religinio turinio knygų), o 1904 su kitais įsteigė švietimo ir labdaros organizaciją „Sandora“ (1904–1939), buvo jos iniciatorius, sumanė leisti šios organizacijos laikraštį „Pagalba“ (1904–1939). Susirašinėjo su kunigu Viliumi Gaigalaičiu (pastarasis perėmė vadovavimą Sandorai). 1904 nesėkmingai bandė įsteigti giedojimo surinkimą, lietuvių amatų ir žemės ūkio profesinę mokyklą. 1904 X 24 vėl išvyko į Indiją. 1914 prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, po atostogų gimtinėje į Indiją nebegrįžo. Bažnyčios vyriausiosios tarybos 1914 rugsėjį paskirtas kunigauti Vanaguose. 1911 Vanagų parapijoje buvo 2500 parapijiečių (iš jų 1990 lietuvininkų). Čia plėtojo tautinę bažnytinę veiklą, ypač tarp jaunimo. Jo rateliuose išaugo ir būsimoji rašytoja Ieva Simonaitytė. Rašė straipsnius į laikraštį „Kaimynas“ (nuo 1899), vėliau Pagalbą, „Apžvalgą“. 1914 išrinktas į Sandoros valdybą. 1921 įstojo į knygų leidimo draugiją Rytas. Vienas pirmųjų lietuvių spaudoje rašė apie Indiją, tuometinę to krašto padėtį. Už veiklą lietuvių tautiniame judėjime persekiotas vokiečių valdžios ir Bažnyčios vadovų.

L: Žardiškis (Pėteraitis V,). Kristupas Lokys – pasiuntinys ir kunigas // Svečias, 1977, nr. 1–2, p. 37–42.

Jurgis Reisgys

Daiva Kšanienė

Vilius Pėteraitis

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Kristupas Lokys / Iš Domo Kauno rinkinio

Iliustracija: Kristupo Lokio kapo Vanaguose ąžuolinis kryžius, 1937-ais dailininko Adomo Brako apkaltas meniškai išrašyta skarda, 1999

Iliustracija: Indijoje veikusi misijos stotis Khutitolyje, kurioje gyveno Kristupas Lokys / Iš Domo Kauno knygos „Mažosios Lietuvos knyga“, 1996