Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ateivis

Mikelis Hofmanas, poetas, XX a. visuomenės ir kultūros veikėjas.

Atevis (tikr. Mikelis Hòfmanas) 1889 V 3Musaičiuose (Šilutės aps.) 1921 VI 26 ten pat, Mažosios Lietuvos poetas, visuomenės ir kultūros veikėjas. 1903 baigė Metirkviečių vokišką pradžios mokyklą, toliau lavinosi savarankiškai, ūkininkavo. Gimtosios kalbos bei įgūdžių gavo iš senelės ir motinos. Skaitė istorinę ir filosofinę literatūrą, rinko grožinius, mokslinius, pažintinius veikalus, sukaupė nemažą biblioteką. Buvo Tėvynės mylėtojų draugijos (JAV) Prūsų lietuvių kuopos narys. Nuo 1912 aktyviai dalyvavo jaunimo draugijos „Vainikas“ valdybos veikloje. 1912 X 6 dalyvavo jaunimo draugijų centro organo „Santara“ steigiamajame suvažiavime Tilžėje. 1920 su kitais įkūrė Prūsų lietuvių susivienijimo Šilutės skyrių (buvo jo sekretorius), įsteigė Verdainės (dabar Šilutės miesto dalis) jaunimo draugijos chorą „Jovaras“. 1919 spaudoje energingai agitavo už Klaipėdos krašto susijungimą su Lietuvos valstybe. 1918 įsteigus Prūsų lietuvių tautos tarybą, subūrė Šilutės apskrities skyrių ir 1920–1921 buvo jo sekretorius, išrinktas į Prūsų lietuvių tautos tarybą. Buvo vokiečių persekiojamas. Pirmieji Ateivio beletristiniai kūrinėliai išspausdinti 1910, tačiau netrukus kaip poetas slapyvardžiais Musaičių Mikelis, Ateivis, Kirtukas, Karklas Mažosios Lietuvos spaudoje („Svečias“, „Birutė“, „Prūsų Lietuvos savaitraštis“, „Nauja lietuviška ceitunga“, „Tilžės keleivis“, „Prūsų lietuvių balsas“) paskelbė nemaža eilėraščių, prozos kūrinėlių, publicistinių straipsnių, išleido eilėraščių rinkinius Jaunimo aidai (1913), Tėvynės garsai (1919), Tarp audrų (1920). Pluoštas eilėraščių išspausdintas Kaune išleistame almanache Dainuokim (1920). 43 eilėraščiai įdėti Mažosios Lietuvos lietuviškos poezijos antologijoje Kaip ąžuols drūts prie Nemunėlio (1986). Kūrybai būdingi patriotiniai motyvai, tautinės savimonės ir atsparumo germanizacijai ugdymo intencijos; apdainuojama meilė, gamtos grožis. Kai kurie Ateivio eilėraščiai buvo labai populiarūs, tapo liaudies dainomis.

L: Kaunas D. Kaimo poetas // Donelaičio žemės knygiai. V., 1993, p. 64–71; Gudaitis K. Ateivis // Lietuvininkų Kalendorius 1952; LE, t. VIII, p. 286.

Vaclovas Bagdonavičius

Virginija Veiverienė

Iliustracija: Mikelis Ateivis-Hofmanas

Iliustracija: Mikelio Ateivio-Hofmano poezijos rinkinio „Jaunimo aidai“ antrojo leidimo (1920) viršelis