Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vilius Kalvaitis

XIX–XX a. Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas, lietuvių tautosakos rinkėjas ir leidėjas, leksikografas, spaudos darbuotojas.

Kalváitis Vilius 1848 XI 14Girėnuose (Ragainės aps.) 1914 VI 22Kaušiuose (Kraupiško vlsč.), Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas, lietuvių tautosakos rinkėjas ir leidėjas, leksikografas, spaudos darbuotojas. Mokėsi pradžios mokykloje, tarnavo Vokietijos kariuomenėje, lankėsi Italijoje, Prancūzijoje, Austrijoje. 1880–1883 dirbo Berlyno pašte. Grįžęs į Girėnus ūkininkavo. 1888–1894 aplankė 90 Mažosios Lietuvos parapijų, rinko ir užrašinėjo liaudies dainas, pasakas, patarles, priežodžius, mįsles ir asmenvardžius. Persikėlęs gyventi į Tilžę, 1894–1912 vertėsi knygų prekyba, rengė ir leido bibliografines rodykles, savo knygyne platinamų lietuviškų leidinių katalogus, rašė knygų anotacijas. Nuo 1912 iki mirties gyveno Kaušiuose. Palaidotas Girėnuose. Susipažinęs su Jurgiu Mikšu įsitraukė į visuomeninę veiklą, buvo „Birutės“ draugijos narys, nuo 1907 Lietuvių mokslo draugijos narys. Skelbė Mažosios ir Didžiosios Lietuvos poetų (Georgo Sauerweino, Mikelio Šapalo, Endrikio Šadagio, Kristupo Lekšo, Andriaus Vištelio-Višteliausko, Miglovaros, Antano Baranausko, Maironio, Adomo Jakšto, Juozo Andziulaičio-Kalnėno, Ksavero Vanagėlio ir kitų) eilėraščius, tautosaką, kolekcionavo lietuvių numizmatiką ir kitas senienas. Skatino lietuvininkus puoselėti ir vartoti gimtąją kalbą, remdamasis Martynu Liudviku Rėza kalbėjo apie lietuviškų dainų grožį ir jų vertę. Skelbė savo surinktas dainas, žodžius, smulkiąją tautosaką. Apie 500 Kalvaičio surinktų sakmių ir pasakų paskelbė Jonas Basanavičius leidinyje Iš gyvenimo vėlių bei velnių (1903). Į leidinį nepatekusias pasakas Kalvaitis ketino paskelbti atskirai, tačiau tai nebuvo padaryta. Lietuvių enciklopedijoje minimas 3 tomų Kalvaičio dienoraščių rankraštis Dienknyga, buvęs Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekoje. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekoje yra Kalvaičio laiškų, rašytų J. Basanavičiui. Visos Kalvaičio užrašytos dainos ir pasakojamoji tautosaka yra metrikuota, tekstai atspindi XIX a. pabaigos–XX a. pradžios lietuvininkų dvasinę kultūrą, tarmę. J. Basanavičius knygos Iš gyvenimo vėlių bei velnių pratarmėje pabrėžė Kalvaičio užrašytų sakmių mokslinę vertę, išaukštino jo kaip mitologijos duomenų rinkėjo nuopelnus. Savo lėšomis Kalvaitis išleido 6 leidinius: knygelę, skirtą Birutės draugijai; Naujausios lietuwiszkos dainelės (Tilžė, 1886); religinių paveikslėlių rinkinį Burtikiu su Kwietkomis ir sw. Skaitymėleis (Berlynas, 1888); knygelę su savo surinktų 66 dainų tekstais ir 10 vokiškų eilėraščių vertimu į lietuvių kalbą bei 24 lietuvių poetų eilėraščiais Rutų Lapelei. 100 Dainelių (Tilžė, 1894); Lietuvos kanklėse (Tilžė, 1895) paskelbė 74 lietuvių poetų eilėraščių. Ypač vertingas Kalvaičio leidinys – Prusijos Lietuvių Dainos, 1905 išleistos Tilžėje. Jame spausdinama 713 dainų, iš jų – 541 užrašyta Kalvaičio, kitos pakartotos iš M. L. Rėzos, Georgo Heinricho Ferdinando Nesselmanno, Georgo Juliaus Justo Sauerweino leidinių; tekstai su melodijomis. Leidinyje yra 62 lietuviški eilėraščiai, vokiškų M. L. Rėzos eilių vertimai į lietuvių kalbą. Kitas lietuvių kalbos mokslui labai svarbus rinkinys – Lietuwiszku Wardu Klėtelė (išleistas 1910 Tilžėje). Jame pateikta 15 000 Mažosios Lietuvos asmenvardžių ir vietovardžių, pluoštai patarlių, mįslių, gamtos garsų pamėgdžiojimų.

L: Nausėdas V. Lietuviškų vardų klėtelė ir jos autorius // Vardai ir žodžiai. V., 1971, p. 235–239; Probočių Anūkas. Mažosios Lietuvos buvusieji rašytojai ir žymesnieji lietuvių kalbos mylėtojai. Tilžė, 1920; Niemi A. R. Lituanistiniai raštai. V., 1996; Prūsijos Lietuvių Dainos (Surinko Vilius Kalvaitis). V., 1998; Žilienė I. Ištraukos iš Viliaus Kalvaičio „Dienknygių“ // Tautosakos darbai. XI (XVIII). 1999, p. 162–187.

Kazys Grigas

Daiva Kšanienė

Algirdas Sabaliauskas

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Vilius Kalvaitis / Iš Prabočių Anūko knygos „Mažosios Lietuvos buvusieji rašytojai ir žymesnieji lietuvių kalbos mylėtojai“, 1920

Iliustracija: Viliaus Kalvaičio knygos „Lietuviškų vardų klėtelė“ viršelis, 1910

Iliustracija: Viliaus Kalvaičio parengto lietuvių liaudies ir originaliosios poezijos rinkinio viršelis, 1905

Iliustracija: Viliaus Kalvaičio sudarytos poezijos antologijos „Rūtų lapeliai“ viršelis, 1894