Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Marta Zauniūtė

XX a. visuomenės veikėja, knygų leidėja.

Zaunitė Marta 1875 III 22Rokaičiuose (Pakalnės aps.) 1945 dingo be žinios, visuomenės veikėja, knygų leidėja. Dovo Zauniaus vyresniojo duktė. Mokėsi Tilžėje, ten vėliau dirbo laikraščiuose Varpas, Ūkininkas, Naujienos, socialdemokratų laikraščio Darbininkų balsas redakcijose. Su kitomis birutietėmis rinko, kaupė, registravo, siuntinėjo eksponatus, surašė lietuviškus spaudinius ir su kitais išleido lietuviškų knygų katalogą bei Priedą prie statistikos lietuviškų knygų (1900) lietuvių paviljonui Pasaulinėje parodoje Paryžiuje (1900). Draugijos Lietuvaičių šviesa pirmininkė. Dainavo Tilžės lietuvių giedotojų draugijos chore. Tilžėje 1902 atidarė lietuvišką knygyną. Iš savo sandėlio aprūpindavo knygnešius ir pavienius inteligentus draudžiamąja lietuviška spauda. Ilgą laiką buvo tarpininkė tarp spaudos bendradarbių Didžiojoje Lietuvoje, Vakarų Europoje ir Amerikoje. Palaikė ryšius su P. Višinskiu, J. Vileišiu, F. Bortkevičiene, K. Griniumi ir kitais; dažnai globodavo politikos veikėjus, dėl caro žandarų persekiojimo pabėgusius iš Didžiosios Lietuvos, padėdavo jiems emigruoti į Ameriką. Tarpininkavo J. Šliūpo susirašinėjimui su bendradarbiais Didžiojoje Lietuvoje. Kankinių kasos Vilniuje, šelpusios carinio režimo aukas, veikli narė. Kai Tilžėje apie 1930 suaktyvėjo nacionalsocialistai, M. Zauniūtė persikėlė gyventi pas seserį gydytoją Augustę Zauniūtę į Klaipėdą.

L: Baltrušaitytė B. Mažosios Lietuvos moterys. V., 1998.

Daiva Kšanienė

Iliustracija: Marta Zauniūtė / Iš Rūtos Kėkštaitės-Mačiūnienės šeimos albumo