Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Marta Augustė Raišukytė

XIX–XX a. Mažosios Lietuvos lietuvių kultūros veikėja, spaudos darbuotoja.

Raišukýtė Marta Augustė 1874 XII 10Mocviečiuose (Pakalnės aps.) 1933 VII 14 (Tilžėje), Mažosios Lietuvos lietuvių kultūros veikėja, spaudos darbuotoja. Tėvas išmokė skaityti, vėliau lankė kaimo mokyklą. 1892 tėvams pardavus ūkį persikėlė į Tilžę, kur 1893 mirė tėvas Jonas Raišukis. Mokėsi Tilžės mergaičių gimnazijoje. Lietuvių Tilžės giedotojų draugijos viena organizatorių, giedotoja, vaidintoja, bibliotekininkė, savo bute saugojo draugijos knygas. Lietuviškos spaudos draudimo Didžiojoje Lietuvoje metu globojo knygnešius. Lietuvininkų susivienijimo Prūsuose Literatūros komiteto narė, su Vydūnu ir Ansu Bruožiu parengė almanachą Bendraitė (1902). Nuo 1910 JAV Tėvynės mylėtojų draugijos Prūsų lietuvių kuopos sekretorė. 1910 įstojo į Lietuvių dailės draugiją. Vydūno kūrinių leidimo ir platinimo draugijos „Rūta“ viena steigėjų ir vadovė. Joje rengė spaudai knygas ir žurnalus, o iš tėvo palikimo rėmė jų išleidimą. „Spaudos“ draugijos valdybos narė (kasininkė), jos spaustuvės knygoms pirkti davė 5000 markių paskolą. Prūsų lietuvių moterų draugijos, siekusios ugdyti ir propaguoti lietuvišką tautodailę, įkūrėja ir pirmininkė (1921–1923), 1931 išrinkta į Prūsų lietuvių draugijų tarybą. 1913–1914 „Prūsų Lietuvos savaitraščio“ atsakingoji redaktorė. Mažosios Lietuvos lietuvių tautodailės, etnografijos ir kultūros klausimais slapyvardžiu Rūta rašė laikraščiuose „Auszra“, „Lietuviškas Laiškas“ ir „Nauja lietuviška ceitunga“, Lietuvių literatūros draugijos mokslo leidinyje „Mitteilungen der Litauischen Literarischen Gesellschaft“. Domėjosi Levu Tolstojumi ir vertė jo apsakymus. Iš vokiečių kalbos išvertė Johanno Pestalozzio pedagoginį romaną Lynhardas ir Gertrūda (1898), iš anglų kalbos proza Alfredo Tennysono poemą Enokas Ardenas (eilėmis 1918 paskelbė Vydūnas). Iš Mažosios Lietuvos spaudos nurašė Georgo Sauerweino kūrybą Jono Basanavičiaus rengtam raštų leidimui (neišėjo). Įsteigė ir vadovavo audinių ir rankdarbių mokyklai Tilžėje, su savo austomis juostomis dalyvavo lietuvių dailės parodose Vilniuje (1910 ir vėliau), Gumbinės (1911), Leipcigo, Hamburgo, Berlyno, Sankt Peterburgo, Romos, Klaipėdos (1920) parodose, dažnai premijuota. Rankdarbių buvo patekę net į Vokietijos kaizerio (1913) ir popiežiaus rūmus. Klaipėdoje 1933 įvyko pomirtinė Raišukytės audinių ir mezginių paroda.

Vydūnas. Rožės ir Lelijos Rūtos atminimui. Tilžė, 1933; Baltrušaitytė B. Mažosios Lietuvos moterys. V., 1998.

Domas Kaunas

Daiva Kšanienė

Iliustracija: Marta Raišukytė, 1914

Iliustracija: Marta Raišukytė su tėvais, 1888

Iliustracija: Vydūno knygos „Rožės ir lelijos“ viršelis, 1933

Iliustracija: Marta Raišukytė, 1927

Iliustracija: Martos Raišukytės autografas

Iliustracija: Martos Raišukytės austų juostų pavyzdžiai