Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Danielius Kleinas

Daniel Klein, XVII a. lietuvių raštijos darbuotojas, evangelikų liuteronų kunigas.

Klenas Danielius (Daniel Klein) 1609 V 30Tilžėje 1666 XI 28 ten pat, lietuvių raštijos darbuotojas, evangelikų liuteronų kunigas. Mokėsi Lietuvos provincijos kunigaikštystės mokykloje Tilžėje. 1627–1636 Karaliaučiaus universitete studijavo teologiją, filosofiją, klasikines (lotynų, graikų, hebrajų) kalbas; jį baigė įgijęs filosofijos magistro laipsnį. Mokėjo kelias naująsias kalbas (čekų, lenkų, prancūzų). Lietuvių ir vokiečių kalbas mokėjo iš mažens. Įšventintas kunigu Karaliaučiuje. Nuo 1637 iki mirties Tilžės lietuvių bažnyčios kunigas. Nuolat domėjosi lietuvių kalbos būkle ir Mažosios Lietuvos lietuvių parapijų aprūpinimu tikybos knygomis lietuvių kalba. 1637 VI 9 parengė pranešimą Prūsijos kurfiurstui apie prastą lietuvių kalbos mokymą Lietuvos provincijos mokyklose. Remdamasis Prūsijos valdžios lietuviškų bažnyčių 1638 patikrinimo aktu Recessus Generalis, rengė lietuvių kalbos gramatiką, žodyną, giesmyną, maldaknygę, dalyvavo redaguojant Jono Bretkūno verstą Bibliją. Svarbiausias darbas – lotyniškai parašyta pirmoji spausdinta lietuvių kalbos gramatika Grammatica Litvanica (1653). Joje remtasi tradicine lotynų kalbos gramatikų schema, leksinė medžiaga imta iš gyvosios lietuvių kalbos ir raštų. Dedikacijoje valdovui Friedrichui Wilhelmui Kleinas pabrėžė Prūsijos valdžios rūpinimąsi lietuviškų knygų leidimu. Kleinas norėjo įrodyti, kad ir lietuvių kalba gali turėti savo gramatiką. Mažiau mokytiems Prūsijos valdininkams parašė savo gramatikos vokišką santrauką Compendium Litvanico-Germanicum (1654). Sudarė ir spaudai įteikė vokiečių–lietuvių kalbų žodyną, tačiau šis liko neišleistas (Kleino žodyno originalu arba nuorašu kartais laikomas 1987 publikuotas XVII a. Lexicon Lithuanicum rankraštis). Kleinas parengė giesmyną Naujos giesmju knygos... (1666), sudarytą iš jau publikuotų, savo paties ir bendradarbių parašytų bei iš vokiečių kalbos verstų 229 giesmių, maldaknygę Naujos, labbay privvalingos ir duszoms naudingos maldu knygeles... (1666). Pagal savo mokymą normino kalbą, patobulino giesmių eilėdarą. Kleino maldaknygė beveik be taisymų išspausdinta 65 kartus. Nepatenkintas lėtu ir nekokybišku Karaliaučiaus spaustuvių darbu Kleinas parengė ir Prūsijos vyriausybei 1662 įteikė lietuviškų knygų spaustuvės įkūrimo Tilžėje projektą. Jis liko neįgyvendintas dėl kitų spaustuvių savininkų pasipriešinimo.

Domas Kaunas

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Danieliaus Kleino pirmosios spausdintos lietuvių kalbos gramatikos „Grammatica Litvanica“ (lotyniškai 1653), antraštinis lapas

Iliustracija: Danieliaus Kleino gramatikos vokiškos santraukos „Compendium Litvanico-Germanicum“, 1654, antraštinis lapas