Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Šiupinys, 2

Užgavėnių proga lietuvininkų rengiamas pobūvis, kurio metu ragaujama šiupinio košė, vyksta meninė programa.

Šiupinỹs, 2 (Schuppinis), Užgavėnių proga lietuvininkų rengiamas pobūvis, kurio metu ragaujama šiupinio (1) košė, vyksta meninė programa (dainos, šokiai). 1927 kelių veiklių Klaipėdos lietuvių iniciatyva Klaipėdos lietuvių moterų draugija Bumbulienės svetainėje Klaipėdoje surengė pirmąją Šiupinio šventę. Nuo to laiko Šiupinys rengtas kasmet. Gautas pelnas buvo skiriamas šalpai ar kitiems reikalams. Kelis metus Šiupinys rengtas Viktorijos viešbutyje, vėliau Klaipėdos miesto salėje – Šaulių namuose. Prieš Antrąjį pasaulinį karą paskutinė Šiupinio šventė čia įvyko 1939 02 21. Dainavo Aidos choras, suvaidintas dramos būrelio spektaklis, atlikti kupletai (solistas R. Riauba). Vokiečių okupantai uždraudė lietuvių organizacijas ir jų renginius, sovietiniais laikais Šiupinys taip pat draustas. Po 1990 Lietuvininkų bendrija „Mažoji Lietuva“ Šiupinį Klaipėdoje atgaivino. Šventės rengiamos kasmet, dažniausiai Klaipėdos etnokultūros centro salėje. Susirenka ir daug jaunimo, skamba liaudies dainos, muzika.

Kostas Kaukas

Klaipėdos Šiupinio tradiciją atgaivino lietuvininkai išeiviai Vokietijoje, Čikagoje, Toronte, paįvairindami programą lietuvių dainomis, šokiais, vaidinimais, muzika. Vokietijoje Neustadt/Holsteino mažlietuvių seniūnas Jonas Pareigis atidarė 1952 vasarį įvykusį Šiupinį, kuriame dalyvavo 60 žmonių. Valgytas tradicinis valgis šiupinys, šokti tautiniai šokiai, dainuotos lietuvių dainos. 1952 Šiupinys pradėtas rengti Čikagoje. Čikagos Mažosios Lietuvos lietuvių draugija (ČMLLD) rengia kasmetinį Šiupinį, pratęsiantį Klaipėdos krašto Šiupinio tradicijas. 1957 per tradicinį Šiupinį draugijos pirmininkas Mikas K. Kūjus pasakė kalbą, vėliau svečiai buvo vaišinami Marijos Dumpienės ir G. Lukaitienės išvirtu šiupiniu. Pianinu ir smuiku grojo Ilsė ir Renatė Anysaitės. Balys Račkauskas padainavo dainas Tėvų namai, Kai vėjai pūtė. Adolfas G. Lekšas deklamavo eilėraštį. Martyno Lacyčio mišrus choras dainavo Klaipėdos krašto įvairias dainas. Šiupinio programą vedė B. Račkauskas. 1982 Čikagos mažlietuviai Šiupinio vakarą surengė Lietuvių tautiniuose namuose. Buvo skaitomos ištraukos iš K. Donelaičio Metų, giedamas Mažosios Lietuvos himnas. Meninę programą vedė Aldona Urtė Buntinaitė. Ji taip pat padainavo keletą prūsų lietuvių dainų. 1983 II 5 Šiupinį surengė ČMLLD. Dainavo A. U. Buntinaitė ir Eglė Rakštelytė. 1984 surengtas kasmetinis Šiupinys, kurį pradėjo ČMLLD pirmininkas V. Žiobrys, programą vedė A. Regis. Dalyvavo Tėviškės parapijos kunigas Ansas Trakis, Mažosios Lietuvos Rezistencinio Sąjūdžio pirmininkas Kristupas Kikutis, garbės pirmininkas Martynas Brakas, publicistas Martynas Gelžinis, Lietuvos Pajūrio redaktorius Ansas Lymantas, VLIK Valdybos narys Jonas A. Stiklorius. 1985 II 23 surengtas užgavėnių Šiupinys Lietuvių tautiniuose namuose. 1986 tradicinį mažlietuvių Šiupinį surengė ČMLLD. Toronte (Kanadoje) Mažosios Lietuvos moterų draugija Šiupinį rengia kasmet. Šiupinį atgaivino Elzė Jankutė. Ji buvo vyriausioji šeimininkė, vėliau šias pareigas perėmė Katrė Raudonikė-Steponienė ir Grėta Ašmytė-Baltaduonienė. Vėliau samdyta Žyvatkauskų šeima. 1958 Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios salėje įvyko pirmasis Šiupinys. E. Jankutei padėjo Buntinų šeima: Marelė Buntinaitė-Kunkienė ir Augustas Kunkis, Grita Buntinienė, broliai Endrius ir Bernardas Buntinas. Svečių kasmet daugėjo, atsirado ir pelnas, nes pradėta rengti loterija. Meninę dalį iš pradžių sudarė ištraukos iš Donelaičio Metų. 1962 Šv. Jono Krikštytojo parapijos salėje surengtas Šiupinys-pokylis. Buvo apie 200 svečių. Organizatorė E. Jankutė. Per 1963 surengtą Šiupinį 30 000 dolerių skirta laikraščiui Lietuvos pajūris. 1964 vasarį Toronto Mažosios Lietuvos moterų draugija surengė tradicinį Šiupinį. Oficialią dalį atidarė E. Jankutė. Lietuvos generalinis konsulas J. Žmuidzinas pasakė kalbą. Garbės svečiai buvo kunigas Ažubalis, kunigas Barys Placidas, kunigas A. Žilinskas, M. Anysas ir bendruomenės pirmininkas A. Kuolas, inžinierius Adamkavičius. Irena Šernaitė-Meiklejohn buvo Šiupinio vakaro pranešėja. Lituanistė Izabelė Matusevičiūtė supažindino su K. Donelaičiu ir jo reikšme lietuvių literatūroje. Skaitytos ištraukos iš Donelaičio poemos Metai. Programą užbaigė Sriubiškienė. Vėliau vyko šokiai. Šiupinio metu skirta lėšų laikraščiui Lietuvos pajūris paremti. Vyko ir loterijos. Per 1967 Šiupinį Lietuvos pajūriui skirta 25 000 dolerių. 1968 II 27 Toronte, Prisikėlimo parapijos salėje, įvyko Mažosios Lietuvos moterų draugijos surengtas tradicinis Šiupinys. Dainavo 2 dainininkų grupės. Šoko Šatrijos ir Rambyno tuntų šokėjai. Dalyvavo Kanados LB pirmininkas A. Rinkūnas. Pardavinėti dailininkų H. Žmuidzinienės ir J. Dagio paveikslai. 1982 vasario mėnesį Šiupinyje dalyvavo apie 200 tautiečių. H. Lasienė skaitė ištraukas iš Donelaičio Metų. Koncertavo vyrų choras Aras (vadovas V. Verikaitis). 1983 II 15 įvyko Šiupinys, kurį surengė Mažosios Lietuvos moterų draugijos pirmininkė G. Ašmytė-Baltaduonienė. Dalyvavo Lietuvos Pajūrio redaktorius A. Lymantas. Skaitytos ištraukos iš Donelaičio Metų, Georgo Sauerweino eilėraščiai. Vyrų choras Aras koncertą pradėjo Mažosios Lietuvos himnu. Iš Šiupinio metu surinkto pelno remta Vasario 16-osios gimnazija, Tautos fondas, Mažosios Lietuvos Rezistencinis Sąjūdis, Tėviškės žiburiai, Lietuvos pajūris, radijo valandėlė Tėvynės prisiminimai. 1984 III 6 įvyko jubiliejinis 25-asis šiupinys. 1985 II 19 ir 1986 II 11 Šiupinys įvyko Toronte. 1988 II 16 įvyko jubiliejinis 30-asis Šiupinys. M. Lasienė skaitė ištraukas iš Donelaičio Metų. Vakarą vedė Asta Šernaitė-Šimkuvienė.

L: Chikagoje atgaivina šiupinius // Keleivis, 1957, nr. 3–5 (67–69); Šiupinio balius Toronte // Lietuvos pajūris, 1962, nr. 1 (9); Mažlietuvių šiupinys Toronte // Lietuvos pajūris, 1964, nr. 1 (17); Anysienė V. Mažlietuvių šiupinys Toronte // Tėviškės žiburiai, 1968 III 7; Mažlietuvių tradicinis šiupinys // Lietuvos pajūris, 1982, nr. 3; 1983, nr. 14; Šiupinys Čikagoje // Lietuvos pajūris, 1982, nr. 3; Toronto tradicinio šiupinio istorija // Lietuvos pajūris, 1984, nr. 27; Gražiai pasisekęs šiupinys Čikagoje // Lietuvos pajūris, 1984, nr. 27; Šiupinio vakaras Toronte // Lietuvos pajūris, 1988, nr. 74; Regienė I. Sėkmingas tradicinis renginys // Lietuvos pajūris, 1988, nr. 74.

Iliustracija: Čikagos „Aidos“ choro dvigubas sekstetas Šiupinio šventės proga, 1967 / Iš Viliaus Pėteraičio archyvo

Iliustracija: Per Šiupinio šventę Toronte: Petras Šernas, Elzė Jankutė, Valerija Anysienė ir Lietuvos generalinis konsulas Kanadoje Jonas Žmuidzinas / Iš laikraščio „Lietuvos pajūris“, 1963, Nr. 2

Iliustracija: Šiupinio šventė Klaipėdoje: už vaišių stalo sėdi Rūta Mačiūnienė, kunigas Liudvikas Fetingis, Alfredas Ramanauskas, Birutė Ramanauskienė, Ansas Sprogys, 2005

Iliustracija: Kvietimas į Šiupinio šventę