Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Čikagos Mažosios Lietuvos lietuvių draugija

Mažosios Lietuvos lietuvių organizacija Čikagoje, įkurta 1951.

Čikãgos Mažõsios Lietuvõs lietùvių draugijà. 1949 iš įvairių pabėgėlių stovyklų Vokietijoje į Čikagą atvyko nemažai lietuvininkų. Jie ėmė burtis ir tartis dėl Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos įsteigimo. Vienas iniciatorių teisininkas Mikas Nagys 1951 I 14 Čikagoje surengė Sausio 15-osios minėjimą, į kurį atvyko nemažai čikagiečių, tarp jų ir didelis būrys lietuvininkų. Minėjimą vedė M. Nagys, skaitęs tai dienai skirtą ataskaitą ir ieškojęs galimybės susitelkti į organizacinį vienetą. Šis minėjimas tapo Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos užuomazga. Tų pačių metų rudenį sušauktas mažlietuvių visuotinis susirinkimas, kuriame išrinkta pirmoji valdyba. Jos pirmininku tapo istorikas ir pedagogas Emilis Martynas Nauburas (1951–1953). Po to pirmininkavo Vilius Žiobrys, Martynas Purvinas, Mikas Kūjus, Jurgis Pėteraitis, Martynas Bundelis, Ramūnas Buntinas, Jurgis Anysas, Kurtas Vėlius. Ilgiausiai pirmininkavo V. Žiobrys (1953–1955, 1984–1993). Jam atsisakius pirmininko pareigų, išrinktas Vilius Algirdas Trumpjonas (1993). Paminėtini valdybos nariai: Vilius Albrechtas, Apolonarius Bagdonas, Valteris Bendikas, Ramūnas Buntinas (ilgametis kasininkas), Jurgis Klimkaitis, Jurgis Lampsatis, Mikas Nagys (ilgametis sekretorius), Algis A. Regis, Pranas Srugys, Karina Srugytė, Vilius Trumpjonas, Alfredas Vėlius, Ema Žiobrienė. Revizijos komisijoje ilgai dirbo Vilius Augustaitis, Martynas Nagys. Menine programa rūpinosi Aldona Buntinaitė. 1997 išrinkta nauja draugijos valdyba: pirmininkas Vilius A. Trumpjonas, sekretorius J. Lampsatis, vicepirmininkas K. Vėlius, vicepirmininkai R. Buntinas, E. Žiobrienė. Valdyba draugijos narius du kartus per metus kviečia pabendrauti. Visuotinis narių susirinkimas vyksta kas dveji metai. Draugija siekia suburti kuo daugiau lietuvininkų, kilusių iš abipus Nemuno, remti jų kovą dėl savo krašto išlaisvinimo. Draugija kasmet rengia tradicinius Šiupinius ir meninę programą. Daug metų „šiupinį virė“ prieš Antrąjį pasaulinį karą Klaipėdoje žinoma Anelė Albrechtienė. Pirmaisiais metais draugija švęsdavo Jonines prie laužo, parengdavo meninę programą. Dalyvaudavo J. Lampsačio diriguojamas „Aidos“ choras. Šventes vesdavo Balys Račkauskas. Draugijos kasmet rengiami Sausio 15-osios ir Tilžės Akto minėjimai sutraukdavo daug publikos. Draugija paminėjo Mažosios Lietuvos rašytojų jubiliejines sukaktis: Martyno Mažvydo 400-ąsias mirties, Kristijono Donelaičio 250-ąsias gimimo, Martyno Liudviko Rėzos 200-ąsias gimimo metines. Tėviškės parapijos choras atliko M. L. Rėzos dainas, harmonizuotas kompozitoriaus Vlado Jakubėno. Draugija talkino rengiant šias parodas: 1998 – Lietuva heraldikoje ir vaizduose (Lietuvių dailės muziejuje Lemonte), 1999 – Evos Labutytės Lietuvininkų ir prūsų žemėje (Balzeko lietuvių kultūros muziejuje Čikagoje). Draugija finansiškai rėmė Vydūno fondo leidžiamą Vydūno knygą Sieben hundert Jahre Deutsch-Litauischer Beziehungen [Septyni šimtai metų vokiečių ir lietuvių santykiams] ir Martyno Anyso knygą Kova dėl Klaipėdos. Draugijja išleido M. Anyso Senprūsių kova dėl laisvės, Lituanistikos pedagoginio instituto parengtas knygas – Martynas Mažvydas, Kristijonas Donelaitis, Aidos choro repertuaro leidinį Už jūrių marių. Draugija finansiškai rėmė Vasario 16-osios gimnaziją (Vokietijoje), Lietuvininkų bendriją Mažoji Lietuva Klaipėdoje, jaunimo folklorinį ansamblį Vorusnėlė, Martyno Mažvydo paminklo statymą Klaipėdoje. Pirmininko V. A. Trumpjono iniciatyva draugija renka lėšas ir remia Karaliaučiaus krašto lietietuvių mokyklas, rengia lietuvybės išlaikymo programas, mokinių vasaros stovyklas ir kita. 2012 Čikagos Mažosios Lietuvos lietuvių draugija susijungė su Mažosios Lietuvos fondu, tapo Mažosios Lietuvos Fondu ir Draugija, vadovaujama Tarybos ir Tarybos pirmininko (2012–2016 pirmininkas Jurgis Arvydas Anysas, nuo 2016 – Valdas Aušra).

Jurgis Lampsatis

Iliustracija: Po dailininkės Evos Labutytės (antra iš dešinės, su puokšte) kūrinių parodos „Lietuvininkų ir prūsų žemėje“ Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (Čikagoje) atidarymo. Pirmas iš dešinės Čikagos Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos pirmininkas Vilius Algirdas Trumpjonas, trečia – Aldona Buntinaitė, ketvirta – Aldona Markelienė, penkta – Lilija Buntinienė ir Ramūnas Arvidas Buntinas, 1999

Iliustracija: „Aidos“ choras Čikagoje. Diriguoja Jurgis Lampsatis / Iš Viliaus Pėteraičio archyvo

Iliustracija: Lemonto (netoli Čikagos) lietuvių kultūros centre, 1996 / Iš Kęstučio Puiloko albumo