Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Aldona Urtė Milda Buntinaitė

dainininkė, aktyvi mažlietuvių išeivijos veikėja.

Buntinaitė Aldona Urtė Milda 1927 VIIIŽardėje (Klaipėdos aps.), Viliaus Jurgio Buntino ir Trūdės vyriausioji duktė. Dainininkė (mecosopranas), aktyvi Mažosios Lietuvos visuomenės veikėja išeivijoje. Užaugo Buntinų dvare, kur buvo puoselėjamos mažlietuvių tautinės tradicijos: rengiami lietuviški spektakliai, repetuodavo „Aidos“ choras (jame dainuodavo kartu su motina). Pradžios mokyklą lankė Žardėje. 1941 visa šeima iškelta iš tėviškės. Iki 1944 gyveno Įsrutyje. Per Antrąjį pasaulinį karą šeima buvo atskirta nuo tėvo, motina su vaikais pasitraukė į Vakarų Vokietiją. Ten Buntinaitė lankė gimnaziją ir vargonų pamokas. 1950 atvyko į Ameriką, gyveno Tovadoje (Pensilvanijoje). 1955 persikėlė į Čikagą, konservatorijoje mokėsi dainavimo pas profesorę Alice Stephens taip pat pas Irene Gut ir prof. V. Belland. Dalyvauja lietuvių evangelikų Tėviškės parapijos veikloje ir chore. Nuo 1959 Čikagos lietuvių operos choro dainininkė. Solo partijas atliko įvairiuose bažnytiniuose ir kultūriniuose renginiuose. Kurį laiką buvo Čikagos lietuvių styginio ansamblio solistė. Mokytojavo lietuvių sekmadieninėje mokykloje. Buvo aktyvi mažlietuvių jaunimo ratelio narė (tautinių šokių šokėja, aktorė). Aktyviai dalyvavo Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos veikloje. Lietuvos evangelikų liuteronų Tėviškės parapijos tarybos ir Mažosios Lietuvos fondo narė. Tradicinio mažlietuvių Šiupinio ir kitų liaudies dainų bei giesmių programų (M. Mažvydo, M. L. Rėzos) sudarytoja ir rengėja, pranešėja bei atlikėja. Čikagoje vykusioje Lietuvių tautodailės parodoje parengė Mažosios Lietuvos tautodailės skyrių. Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos Čikagoje parodų Lietuva heraldikoje ir vaizduose komiteto pirmininkė. Evos Labutytės komiteto Lietuvininkų ir prūsų žemėj narė. 1995 kartu su Ričardu Soku atliko programą Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos premijų įteikimo vakare Balzeko muziejuje. Išeivijoje rūpinosi K. Donelaičio, Vydūno, K. Lekšo bei kitų grožine kūryba.

Iliustracija: Aldona Buntinaitė / Iš knygos „Lietuviai muzikai vakaruose“, 1999