Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ansas Lymantas

XX a. spaudos darbuotojas, žurnalistas, redaktorius, dailininkas.

Lýmantas Ansas 1921 IX 26Jonušuose (Klaipėdos aps.) 2002 VII 22Montréalyje (Kanada), spaudos darbuotojas, žurnalistas, redaktorius, dailininkas. Lietuvininkų Jurgio Lymanto ir Anės Lymantienės-Kupšiūtės sūnus. Mokėsi Smeltės pradžios mokykloje ir Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje. Dar mokydamasis gimnazijoje rašė straipsnelius Lietuvos keleiviui, Vakarams. Dirbo Ryto leidykloje. Pas Adomą Braką mokėsi grafikos ir dailės. 1939 parengė ir suredagavo paskutinius Lietuvos keleivio numerius. Nepriėmęs Vokietijos pilietybės, turėjo išvykti iš Klaipėdos. 1942 baigė Berlyno poligrafijos institutą (studijavo grafikos meną), įsidarbino filmų gaminimo bendrovėje Universum-Film Aktiengesellschaft. Po Antrojo pasaulinio karo gyveno išvietintųjų stovyklose (angl. displaced persons camp) Flensburge, Lübecke, Kölne, Hannoveryje, dalyvavo lietuvių veikloje ir spaudoje. 1949 Hanau vykusiame Mažosios Lietuvos Tarybos suvažiavime paskirtas atkurto „Keleivio“ redaktoriumi; 1950 suredagavo pirmąjį jo numerį. 1951 III 10 norvegų laivu išplaukė į Kanadą. Apsigyveno Montréalyje. Nuo 1960 dirbo Canadian Airlines kompanijoje. Įsitraukė į Mažosios Lietuvos Bičiulių draugijos (MLBD) veiklą, tapo centro valdybos sekretoriumi ir Montréalio skyriaus pirmininku. Mažosios Lietuvos Rezistencinio Sąjūdžio pirmasis pirmininkas (1953), Mažosios Lietuvos fondo (MLF) pirmininkas (1985–1992). 1954 suorganizavo Mažosios Lietuvos Tarybos pirmininko Erdmono Simonaičio kelionę po Kanadą ir JAV. Tuomet buvo įsteigta daug MLBD skyrių. 1954 V 25 įteiktas memorandumas JAV užsienio reikalų ministerijai dėl Mažosios Lietuvos. Nepriklausomos Lietuvos savaitraštyje rengė Mažosios Lietuvos istorijos ir politikos puslapį Mažoji ir Didžioji – viena Lietuva. 1955–1957 leido ir redagavo MLBD informacinį biuletenį Bičiulis. 1960–1971 redagavo Montréalyje leidžiamą MLBD laikraštį „Lietuvos pajūris“. Jame rašė vedamuosius ir kovingus straipsnius, apžvalgas, malonius praeities atsiminimus. 1982–1988 vėl iliustravo ir redagavo Čikagoje leidžiamą Lietuvos pajūrį kaip laikraščio Laisvoji Lietuva priedą. Lymantas parašė ir suredagavo biografinį straipsnį Albertas Puskepalaitis, žmogus-spaustuvininkas-patriotas. Iliustravo ir redagavo B. Krikštopaičio atsiminimų knygą Jūrų keliais (1979, Čikaga). Sukūrė Mažosios Lietuvos fondo emblemą, iliustravo kai kuriuos MLF leidinius. Rašė ir kaupė Elzės Jankutės, Erdmono Simonaičio ir savo atsiminimus. 2002 Lymanto kauptas Mažosios Lietuvos archyvas parvežtas į Klaipėdos universitetą, finansuojant MLF ir dukters Beatės Lymantaitės bei Dalios Kiseliūnaitės rūpesčiu.

L: Lymantas A. Man knietėjo pasakyti, kas gulėjo ant širdies. V., 2001; Tėviškės žiburiai (Kanada), 2002 VIII 27–IX 10.

Vilius Pėteraitis

Iliustracija: Ansas Lymantas, apie 1987 / Iš Viliaus Pėteraičio archyvo

Iliustracija: Anso Lymanto motina Anna Mazurienė ir patėvis Michaelis Mazuras prie savo namų Smeltėje, 1934 / Iš Klaipėdos universiteto Mokslinės bibliotekos Mažosios Lietuvos archyvo

Iliustracija: Ansas Lymantas su bičiuliais S. Jurkūnu, A. Baltinu, V. Dovilu Klaipėdoje, XX a. 4-asis dešimtmetis / Iš Klaipėdos universiteto Mokslinės bibliotekos Mažosios Lietuvos archyvo

Iliustracija: Įžegnojimo metais Smeltėje / Iš Klaipėdos universiteto Mokslinės bibliotekos Mažosios Lietuvos archyvo

Iliustracija: Smeltės „J. S“ skyriaus sveikinimas A. Lymantui: „Širdingus linkėjimus įžegnojimui. Buk viernas iki mirties“, 1934 / Iš Klaipėdos universiteto Mokslinės bibliotekos Mažosios Lietuvos archyvo

Iliustracija: Anso Lymanto laiško Vytautui Kalteniui faksimilė, 1968

Iliustracija: Anso Lymanto ir Elenos Bichnerytes vestuvės, 1949 / Iš Klaipėdos universiteto Mokslinės bibliotekos Mažosios Lietuvos archyvo

Iliustracija: Po Mažosios Lietuvos Rezistencinio Sąjūdžio suvažiavimo Čikagoje: vyskupas Ansas Trakis, Elena ir Ansas Lymantai, 1983 / Iš laikraščio „Lietuvos pajūris“, 1983, nr. 18

Iliustracija: Beatė Lymantaitė, 1990 / Iš Anso Lymanto knygos „Man knietėjo pasakyti, kas gulėjo ant širdies“, 2001

Iliustracija: „Klaipėdos senamiestis, Bažnyčios gatvė“, 1938. Tušas, plunksna

Iliustracija: „Klaipėda žiemą“, iki 1944. Tušas, plunksna

Iliustracija: „Laukininko sodyboje“. Tušas, plunksna

Iliustracija: Vaizdas – „Iš malūno“. Tušas, plunksna

Iliustracija: Vaizdas – „Rytmetys prie Kuršių marių“. Tušas, plunksna

Iliustracija: Mažosios Lietuvos Rezistencinio Sąjūdžio suvažiavimo Čikagoje prezidiumas: Ansas Lymantas, profesorius dr. Vilius Pėteraitis, Kristupas Kikutis ir vyskupas Ansas Trakis, 1985 / Iš laikraščio „Lietuvos pajūris“, 1985, nr. 45

Iliustracija: Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos valdyba Kanadoje: Povilas Narbutas, profesorius dr. Vilius Pėteraitis (pirmininkas), Ansas Lymantas (centro valdybos sekretorius ir Montrealio skyriaus pirmininkas), B. Botyrienė (laikraščio „Lietuvos pajūris“ administratorė), K. Andruškevičius (vicepirmininkas), apie i960 / Iš Klaipėdos universiteto Mokslinės bibliotekos Mažosios Lietuvos archyvo

Iliustracija: Ansas Lymantas su Erdmonu Simonaičiu Vokietijoje, 1961 / Iš Klaipėdos universiteto Mokslinės bibliotekos Mažosios Lietuvos archyvo

Iliustracija: Ansas Lymantas (dešinėje) – „Canadian Airlines“ kompanijos darbuotojas, apie 1960 / Iš Klaipėdos universiteto Mokslinės bibliotekos Mažosios Lietuvos archyvo

Iliustracija: Ansas Lymantas kalba mažlietuvių vardu Elzės Jankutės laidotuvėse, 1985 / Iš laikraščio „Lietuvos pajūris“, 1985, nr. 45

Iliustracija: Ansas Lymantas (dešinėje) su Jonu Skvirbliu po mažlietuvių suvažiavimo Čikagoje, 1987 / Iš Klaipėdos universiteto Mokslinės bibliotekos Mažosios Lietuvos archyvo

Iliustracija: Anso Lymanto knygos „Man knietėjo pasakyti, kas gulėjo ant širdies“ viršelis, 2001

Iliustracija: „Nepriklausomos Lietuvos“ savaitraščio rubrika „Mažoji ir Didžioji – viena Lietuva“, 1954. Tušas, plunksna

Iliustracija: „Kuršvaltės“, 1988. Tušas, plunksna

Iliustracija: „Pajūryje“, 1987. Tušas, plunksna

Iliustracija: Anso Lymanto archyvo ženklas. Tušas, plunksna

Iliustracija: Bulviakasis, apie 1935 / Iš Klaipėdos universiteto Mokslinės bibliotekos Mažosios Lietuvos archyvo

Iliustracija: Smeltės sekmadieninės mokyklos mokiniai su mokytoju E. Kurmiu, trečioje eilėje antras – Ansas Lymantas, 1930 / Iš laikraščio „Lietuvos pajūris“, 1988, nr. 82