Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Lietuvos pajūris“

„Lietuvos pajūris“, Mažosios Lietuvos išeivių laikraštis.

„Lietuvõs pajris“, Mažosios Lietuvos išeivių laikraštis. Leistas Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos centro valdybos Montréalyje (Kanada) keturis kartus per metus 1960–1971 (nr. 1–20 spausdintas Vilties spaustuvėje Clevelande, JAV, nr. 21–41 – Kanadoje), o 1982–1988 – kaip Laisvosios Lietuvos (Čikaga, JAV) mėnesinis priedas (nr. 1–83, iš viso 668 puslapiai). Leistas iš skaitytojų ir rėmėjų aukų. Tiražas 2025 egzemplioriai (1983). Redaktorius Ansas Lymantas (1968 vienintelis nr. 1(30) buvo redaguotas Martyno Bundelio ir spausdintas laikraščio Draugas spaustuvėje Čikagoje). Lietuvos pajūris pratęsė periodinio leidinio „Keleivis“ (uždaryto 1959 Vakarų Vokietijoje) darbą. Lietuvos pajūris rašė apie Mažosios Lietuvos istoriją, kultūrą, paveldą, jos praeitį ir dabartį. Ypač daug dėmesio skirta Mažosios Lietuvos kultūros ir politikos istorijai, jos veikėjams. Pateikdavo žinių iš Kanadoje, JAV, Vokietijoje ir kitur pasklidusių mažlietuvių, jų organizacijų, parapijų gyvenimo, spausdino retų apsilankymų įspūdžius arba laiškus iš okupuoto Klaipėdos krašto, jos spaudos, recenzavo ir aptarė naujai pasirodžiusią beletristiką, kitus leidinius. Nemažai žinučių, tekstų, komentarų parašė pats redaktorius, piešė iliustracijas. Buvo paskelbti profesoriaus kunigo Viliaus Gaigalaičio atsiminimai, Adomo Brako Sibiro tremtyje rašyti laiškai-prisiminimai, Martyno Gelžinio rašinys Klaipėdos krašto lietuvių tautinio jaunimo „Santara“, Mikelio Kūjaus rašinys Dr. Jurgis Sauerveinas: jo gyvenimas, veikla ir kūryba, Anso Lymanto rašinys Albertas Puskepalaitis: žmogus, spaustuvininkas, patriotas. Nemažai vietos skirta jūros temai: Jūrų skautų skyrių vedė Bronius Stundžia, apie Nepriklausomos Lietuvos laivyną rašė kapitonas Bronius Krištopaitis. Lietuvos pajūrio bendradarbiai: dr. Martynas Anysas, Endrius Bajoras, J. Baublys, Martynas Brakas, Algirdas Budreckas, Jonas Budrys, Petras Butėnas, Gediminas Galva, Ernestas Galvanauskas, Martynas Gelžinis, Adomas Gelžinius, H. J. Girlanda, dr. Kristupas Gudaitis, H. J. Jekužaitis, Edė ir Elzė Jankutės, A. V. Jonynas, M. Jonynienė, G. Juozupaitis, J. Jurgaitis, J. Kokštas, R. Liormonas, Henrikas ir Mikas Nagiai, M. E. Nauburas, A. Nevardauskas, Vilius Pėteraitis (V. Žardiškis), V. Perkūnas, A. Pocius, Albertas Puskepalaitis, Algis A. Regis, Jurgis Reisgys, dr. Povilas Rėklaitis, dr. Jonas Remeika, Erdmonas Simonaitis, J. Skvirblys, dr. Jonas A. Stiklorius, Fricas Šlenteris, L. Tamošauskas, Hermanas Tumas, Jurgis Valaitis, A. Vanagaitytė-Šležienė, L. Venckus, Jonas Vilgalis, Endrius Žilius. Uždarius Lietuvos pajūrį mažlietuvių išeivijoje leidžiamas vienintelis periodinis leidinys – Mažosios Lietuvos fondo aplinkraštis.

Vilius Pėteraitis

Vytautas Gocentas

Iliustracija: Laikraščio „Lietuvos pajūris“ antraštė, 1960, nr. 1

Iliustracija: Laikraščio „Lietuvos pajūris“ antraštė, 1964, nr. 4

Iliustracija: Laikraščio „Lietuvos pajūris“ antraštė, 1968, nr. 1

Iliustracija: Laikraščio „Lietuvos pajūris“ antraštė, 1969, nr. 4

Iliustracija: Laikraščio „Lietuvos pajūris“ antraštė, 1986, nr. 57