Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Elzė Jankutė

XX a. kultūros ir visuomenės veikėja, Martyno Jankaus vyriausioji duktė.

Jankùtė Elzė 1894 VII 16Bitėnuose (Ragainės aps.) 1985 IX 9Toronte (Kanada), Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus vyriausioji duktė. Per Pirmąjį pasaulinį karą Jankaus šeima buvo ištremta į Samarą (Rusijoje). Jankutė su kitais Jankaus vaikais buvo atskirta nuo tėvo ir senelio. 1918 grįžusi iš tremties, Jankutė tapo savo tėvo tautinės veiklos rėmėja. Slapta gabeno pinigus į Karaliaučių pirkti ginklų besikuriančiai Lietuvos kariuomenei. Gyveno Bitėnuose ir tvarkė tėvo reikalus bei ūkį. Rinko Mažosios Lietuvos tautosaką; dalis jos išspausdinta Tautosakos darbuose (t. III, 1937). Rinko vietinių žvejų dainas, jas įdainavo į magnetofono juostą Švietimo ministerijoje. Kasetės su Jankutės įdainuotomis dainomis saugomos Otawos muziejuje. 1939 Jankutės tėvui pasitraukus į Didžiąją Lietuvą, globojo savo aklą brolį Kristupą. 1944 su šeima buvo iškeldinta į Vokietiją. Iš Vokietijos su broliu Kristupu Jankumi 1950 emigravo į Kanadą, apsigyveno Toronte. Įsitraukė į lietuvių veiklą. Įdainavo mažlietuvių dainų į plokšteles, skirtas Kanados valdžios leidžiamam specialiam leidiniui. Jankutė per karą išsaugojo Mažosios Lietuvos tautinių drabužių ir audinių rinkinį, kurį atsivežė į Torontą. Ten įkūrė Mažosios Lietuvos moterų draugiją, buvo jos pirmininkė, atkūrė Šiupinio tradiciją. Buvo M. Jankaus Broktone ir Putrio šaulių kuopos Toronte narė, Mažosios Lietuvos rezistencijos sąjūdžio Toronto skyriaus vicepirmininkė. Bendradarbiavo spaudoje. Jos atsiminimų ištraukos spausdintos Lietuvos pajūryje. 1984 Toronte buvo paminėtas Jankutės 90 metų jubiliejus. Pagerbtuves surengė Kanados LB jungtinis organizacijų komitetas. Palaidota Toronto Anapilio kapinėse, greta Kristupo, Edės ir Urtės Jankų.

L: Lietuvos pajūris. 1984, nr. 30, p. 237–242; nr. 31, p. 251–252; 1985, nr. 45, p. 357–359.

Vilius Pėteraitis

Vytautas Gocentas

Iliustracija: Martynas Jankus su dukromis Urte, Ede ir Elze / Iš Anso Lymanto archyvo

Iliustracija: Elzė Jankutė Toronte, apie 1982–1984 / Iš Evos Jankutės (Jankaus) albumo