Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kristupas Kikutis

XX a. teisininkas, visuomenės ir politikos veikėjas.

Kikùtis Kristupas 1909 I 2Klaipėdoje 2003 II 24Collinsvillėje (JAV), teisininkas, visuomenės ir politikos veikėjas. Baigęs Vytauto Didžiojo gimnaziją Klaipėdoje, 1930 įstojo į Karo mokyklą Kaune; atsargos jaunesnysis leitenantas. 1933–1939 Lietuvos vyriausiojo tribunolo sekretorius, vėliau Teisingumo valdybos referentas. 1939 baigė Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakultetą. 1944 pasitraukė į Vokietiją. 1944–1945 Lebenstedto Lietuvių tremtinių komiteto pirmininkas, 1945–1946 pabėgėlių stovyklos komendantas, britų zonos Lietuvių evangelikų bažnytinės tarybos vicepirmininkas. 1946–1948 Buxtehudės apylinkės Mažosios Lietuvos tarybos įgaliotinis. 1949 persikėlė į JAV. Nuo 1955 priklausė Lietuvių Evangelikų Liuteronų Bažnyčios vyriausiajai tarybai. Gyvendamas Collinsvillėje buvo JAV Centrinės dalies Mažosios Lietuvos Rezistencinio sąjūdžio (MLRS) valdybos narys. Dalyvavo vietos kultūrinėje ir Mažosios Lietuvos politinėje veikloje. Buvo MLRS atstovas VLIK seimo suvažiavimuose. 1983 VIII 31–XI 1 Čikagoje, Tėviškės parapijos bažnyčios salėje vykusiame MLRS suvažiavime (nebekandidatuojant Martynui Brakui) išrinktas MLRS pirmininku. Pirmininkaudamas suvažiavimui kartu su buvusiu pirmininku M. Braku pasirašė suvažiavimo priimtą rezoliuciją, kurioje MLRS įsipareigoja tęsti kovą dėl Mažosios Lietuvos žemių prijungimo prie Prisikelsiančios Nepriklausomos Lietuvos Valstybės. MLRS pirmininku buvo iki 1985 rugsėjo. Per jo kadenciją ypač stengtasi steigti Mažosios Lietuvos knygų leidybos dalinį. Kikutis buvo Mažosios Lietuvos fondo rėmėjas.

Vilius Pėteraitis

MLFA

Iliustracija: Kristupas Kikutis, 1983

Iliustracija: Kristupas Kikutis (viduryje) – MLRS pirmininkas, 1985. Kairėje profesorius dr. Vilius Pėteraitis, dešinėje – V. Žiobrys / Iš Viliaus Pėteraičio archyvo