Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Martynas Lacytis

XX a. mokytojas, chorvedys.

Lacýtis Martynas 1886 I 23Klaipėdoje 1978 I 6Wilmette (JAV), mokytojas, chorvedys. Jaunystėje pamėgo sportą, dainą. 1907 baigė Klaipėdos mokytojų seminariją ir mokytojavo įvairiose pradžios mokyklose krašte ir Klaipėdoje. Per Pirmąjį pasaulinį karą pašauktas į kariuomenę, ėjo kuopos vado pareigas Rytų fronte. Nuo 1919 vėl mokytojavo Klaipėdoje, dirigavo „Aidos“ chorui (1920–1923), Lietuvių bažnyčios chorui (repetavo Puodžių g. 11, giedojo Mokytojų seminarijos salėje per lietuviškas pamaldas, kurias laikė kunigas Valentinas Gailius, pasiuntinys Martynas Gervinas, kunigas Vilius Gaigalaitis ir kiti), „Santaros“ draugijos skyrių chorams. Po Klaipėdos sukilimo perėmė Klaipėdos miesto komendantūrą iš pirmojo komendanto Jurgio Vėsulo. Per 1 metus (1923) mieste atkūrė tvarką, organizavo šalpos akciją badaujantiesiems, padedamas Lietuvos vyriausybės mokėjo pašalpas, tiekė maisto produktus. 1923–1927 dirbo tikybos ir muzikos mokytoju Vytauto Didžiojo gimnazijoje Klaipėdoje (buvo vienas jos steigėjų). 1927–1937 Klaipėdos apskrities, 1937–1939 Pagėgių apskrities pradžios mokyklų tarėjas. Ypač rūpinosi lietuvių kalba mokyklose. Mokiniai jį mena kaip dainuojantį mokytoją. 1939 III 22 areštuotas ir tardytas nacių, ištremtas (balandžio 10) į Didžiąją Lietuvą. Padirbėjęs Šiaulių apskrities pradžios mokyklų inspektoriumi, nuo 1939 Tauragės mokytojų seminarijos direktoriaus pavaduotojas, nuo 1940 spalio direktorius, 1943 X–1944 VIII Tauragės gimnazijos direktoriaus pavaduotojas, 1945–1949 Würzburgo, Hanau Lietuvių gimnazijose – muzikos ir anglų kalbos mokytojas, Mažosios Lietuvos tarybos narys ir patikėtinis to krašto lietuvių perkeltųjų asmenų statuso reikalams amerikiečių zonoje. 1949 persikėlė į JAV. Pradžioje atgaivino Ziono Evangelikų Liuteronų Parapijos Čikagoje chorą, o 1951 organizavo Lietuvių Evangelikų Liuteronų Tėviškės parapijos Čikagoje chorą ir jam vadovavo, vargonininkavo. Su choru vykdavo į pasiuntinystės šventes, giesmių vakarus. Užrašinėjo liaudies giesmių melodijas, jas harmonizavo, vertė iš kitų kalbų ir visas pritaikė chorui. Gyvenimo kelyje ištikimai lydėtas žmonos Gertrudės Lacytienės (Simonaitytės), 1996 mirusios Čikagoje.

L: Grigolaitis Jurgis. Martynas Lacytis // Keleivls. 1952, nr. 1/2 (15/16); Martynui Lacyčiui 75 metai // Svečias. 1961, nr. 4; Svečias. 1978, nr. 1.

MLFA

Vytautas Gocentas