Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Arvydas Stiklorius

XX a. teisininkas.

Stiklõrius Jonas Arvydas 1914 IV 29Tilžėje 1999 XI 28Philadelphijoje (JAV), teisininkas. Teisės dr. (1953). Jokūbo Stikloriaus sūnus, Ievos Stikloriūtės-Banevičienės brolis. 1920 su tėvais persikėlė į Klaipėdą. 1932 baigė Vytauto Didžiojo gimnaziją Klaipėdoje, 1937 – Berlyno universiteto Teisių fakultetą. Vėliau teismo kandidatas Klaipėdoje. 1940 atleistas iš teismo tarnybos. 1940 SSRS okupavus Lietuvą dirbo vokiečių kalbos mokytoju Panevėžio gimnazijoje. 1941 Panevėžio miesto valdybos juriskonsultas, vertėsi advokato praktika. 1944 pasitraukė į Vokietiją. 1946–1948 Dachau koncentracijos stovykloje JAV kariuomenės karo nusikaltėlių teismų Vokietijoje vertėjas ir advokatas. 1948–1950 Tarptautinės pabėgėlių organizacijos (IRO) teisės patarėjas Miunchene. 1950 persikėlė į JAV. Temple universiteto Teisės mokykloje apgynė daktaro disertaciją. Iki 1979 dirbo advokatu vienoje Philadelphijos bendrovių. Dalyvavo JAV lietuvių bendruomenės veikloje. 1957 išrinktas Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) prezidiumo vicepirmininku; ilgametis VLIK valdybos narys, nuo 1970 valdybos sekretorius. Bendradarbiavo Lietuvių enciklopedijoje, žurnaluose Aidai, Karys. Apdovanotas Lietuvos Vyčio kryžiaus IV laipsnio ordinu (1993). Pagal J. A. Stikloriaus valią jo pelenai išbarstyti Baltijos jūroje ties Klaipėda.

L: JAV lietuviai, t. 2. V., 2002; MLFA.

Iliustracija: Jonas Arvydas Stiklorius, 1992

Iliustracija: Klaipėdos krašto susijungimo su Lietuvos Respublika 47 metų sukakties minėjimo Woodhavene, N. Y., rengėjai: Jonas Arvydas Stiklorius, J. Šlepetys, solistė Juozė Augaitytė, kunigas T. Žiūraitis, O. P., J. Šneideraitis, kunigas Petras Dagys, K. Šventoraitis ir L. Virbickas, 1970 / Iš Jono ir Arianės Bortkevičių albumo

Iliustracija: Jonas Arvydas Stiklorius, Liubovė Sroka-Kraštinaitienė, Kristijonas Kraštinaitis ir Jonas Stiklorius Vilniuje, 1992 / Iš Kristijono Kraštinaičio šeimos albumo