Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mažosios Lietuvos moterų draugija

Mažosios Lietuvos moterų draugija Toronte.

Mažõsios Lietuvõs móterų draugijà įsteigta Toronte 1958. Iniciatorė ir pirmoji pirmininkė Elzė Jankutė. Vėliau vadovavo Greta Ašmytė-Baltaduonienė, Ieva Adomavičienė-Toleikytė. Draugijos tikslas – suburti Toronte gyvenančius mažlietuvius, remti su Mažąja Lietuva susijusią veiklą ir spaudą, o svarbiausia – atgaivinti Klaipėdos lietuvių moterų draugijos (1921–1939) rengtus šiupinio vakarus. Juos sudarydavo oficialioji programa, loterija, muzikinė dalis. Susirinkdavo apie 200 svečių. Iš gauto pelno rėmė Mažosios Lietuvos Rezistencinį Sąjūdį, periodinius leidinius „Lietuvos pajūris“, Tėviškės žiburiai, radijo valandėlę Tėvynės prisiminimai, Tautos fondą, Lietuvišką Vasario 16-osios gimnaziją. Dabar Mažosios Lietuvos moterų draugija sukviečia šiupiniui apie 150 svečių, pirmininkė Kristina Dambaraitė-Janowicz.

Ieva Adomavičienė

MLFA

Iliustracija: Mažosios Lietuvos moterų draugija Toronte. Iš kairės sėdi: Alvina Sukauskienė, Gerda Tarvydienė, Gerda Povilaitienė, Edita Šernienė, Elzė Jankutė, Ieva Pukienė, Gertruda Jocienė, stovi: Marija Dambarienė, neatpažinta, Irma Šturmienė, Irena Delkienė, Ida Drešerienė, Ana Langienė, Marija Reinertienė, Ieva Adomavičienė, 1983 / Iš Ievos Toleikytės-Adomavičienės albumo