Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mažosios Lietuvos bičiulių draugija

nepartinė politinė ir šalpos organizacija, veikusi išeivijoje.

Mažõsios Lietuvõs bičiùlių draugijà, (MLBD), nepartinė politinė ir šalpos organizacija, vienijanti įvairių įsitikinimų ir religijų lietuvius, remianti lietuvininkų kovą dėl Mažosios Lietuvos išlaisvinimo iš svetimšalių jungo ir rengianti dirvą Mažosios ir Didžiosios Lietuvos darniam sugyvenimui ir galutiniam susijungimui. 1950 VIII 22 Montréalyje (Kanada) įsteigta pirmoji Mažosios Lietuvos bičiulių draugija (Montrealio Mažosios Lietuvos bičiulių draugija). Į steigiamąjį susirinkimą atvyko 13 išeivių iš Mažosios ir Didžiosios Lietuvos: agronomas Kostas Andruškevičius, inžinierius Leopoldas Balsys, V. Beržinskas, Marija Buntinaitė-Kunkis, Stepas Juodviršis, Lietuvos žinių ir Nepriklausomos Lietuvos buvęs redaktorius Jonas Kardelis, advokatas Bronius Katilius, Pranas Kaunas, buvęs Kauno miesto burmistras Stepas Kęsgaila, Jonas Klimas, buvęs dvarininkas Augustas Kunkis, Žardės mokyklos mokytoja Ieva Andruškevičienė-Pėteraitytė, Vilniaus universiteto dėstytojas ir žodynininkas Vilius Pėteraitis. Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos valdybą sudarė pirmininkas B. Katilius, vicepirmininkas V. Pėteraitis ir sekretorė I. Andruškevičienė. Tais pačiais metais Liudo Tamošausko ir P. Lelio iniciatyva Mažosios Lietuvos bičiulių draugija įsteigta Toronte (Kanada), Australijoje (iniciatorius Albinas Pocius), JAV, Omahoje (Jeronimo Cicėno iniciatyva). Vėliau draugijos steigtos ir kitose šalyse: 1951–1952 Adelaidėje (257 nariai), Geelonge, Melbourne, Sidnėjuje (Australija), Čikagoje (Čikagos Mažosios Lietuvos bičiulių draugija), Niujorke (Niujorko Mažosios Lietuvos bičiulių draugija) (JAV), Hamiltone ir Ottawoje (Kanada). Po 1954 Anso Lymanto organizuotos Erdmono Simonaičio kelionės po JAV ir Kanados lietuvių gyvenamas vietas Mažosios Lietuvos bičiulių draugija įsteigta Londone ir Winsdore (Kanada), taip pat Bostone, Detroite, Elizabethe, Clevelande, Filadelfijoje, Waterburyje, Worcesteryje (JAV), kiek vėliau – Venesueloje, o 1961 – Los Angelese. Reikšminga, kad lietuvių išeivijos pasaulinės organizacijos branduolys susitelkė Kanadoje. 1954 IX 25 Toronte įvyko Kanados skyrių suvažiavimas, išrinkta draugijos centro valdyba: pirmininkas V. Pėteraitis, vicepirmininkas K. Andruškevičius, sekretorius A. Lymantas, iždininkas Povilas Narbutas ir narė B. Botyrienė. Draugijos surinktomis aukomis remti Mažosios Lietuvos veikėjai, Vokietijoje įsteigta Mažosios Lietuvos Taryba, jos politinė veikla bei leidiniai, tarp jų „Keleivis“, ėjęs iki 1968. Nuo 1950 visoje Kanadoje renkamos aukos paremti Vasario 16-osios lietuvių gimnaziją Vokietijoje. 1951 Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos rūpesčiu sausio 15-oji paskelbta Mažosios Lietuvos diena. Draugijos organizuoja šios dienos minėjimus ir paskaitas. Mažosios Lietuvos bičiulių draugija rūpinosi Mažosios Lietuvos Tarybos atstovo priėmimu į VLIK. 1951 Kanados lietuvių laikraštyje Nepriklausoma Lietuva įsteigė Mažosios Lietuvos skyrių Mažoji ir Didžioji – viena Lietuva. 1954 E. Simonaitis lankėsi JAV Valstybės sekretoriate ir įteikė raštą dėl Mažosios Lietuvos reikalų. 1955–1957 draugija Kanadoje išleido biuletenio „Bičiulis“ 3 numerius. 1960–1971 Montréalyje leido A.Lymanto redaguojamą laikraštį „Lietuvos pajūris“. 1956–1957 surengė daktaro Vydūno vardo literatūrinės premijos akciją ir 1964 paskyrė šią premiją dr. Martynui Anysui už jo veikalą apie senųjų prūsų kovas su kryžiuočiais. Mažosios Lietuvos bičiulių draugija daug prisidėjo prie 1985 IX 1 Čikagoje įsteigto Mažosios Lietuvos fondo organizavimo, valdymo bei veiklos, tapo jo steigėju.

Dar skaitykite: Detroito Mažosios Lietuvos bičiuliai, Los Angeleso Mažosios Lietuvos bičiulių draugija, Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos Australijoje.

Vilius Pėteraitis

Iliustracija: Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos Montrealyje ženklas

Iliustracija: Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos skyrių atstovai Toronte. Iš kairės: J. Kardelis, neatpažintas torontiškis, A. Lymantas, L. Tamošauskas, E. Narbutas, B. Buntinas, M. Brakas, Prielgauskas, apie 1954

Iliustracija: Įteikus dr. Vydūno literatūrinę premiją dr. Martynui Anysui. Iš kairės: J. Kardelis, neatpažintas kunigas, dr. M. Anysas, V. Pėteraitis, A. Lymantas, P. Lukoševičius / Iš Viliaus Pėteraičio archyvo