Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vilius Pėteraitis

XX–XXI a. visuomenės veikėjas, anglistas, žodynininkas, enciklopedininkas.

Pteraitis Vilius 1914 X 18Vaidauguose (Budelkiemio vls., Klaipėdos aps.) 2008 III 5Montréalyje (Kanada), anglistas, žodynininkas, enciklopedininkas, visuomenės veikėjas. Ievos Andruškevičienės brolis. Mažosios Lietuvos enciklopedijos vyriausiasis organizatorius ir tvarkytojas (parašė jai daugiau kaip 1000 straipsnių). Klaipėdos universiteto humanitarinių mokslų garbės daktaras (1995). Kilęs iš stambiųjų ūkininkų. Tėvas Mikas Pėteraitis (1881–1940), motina Katrina (1893 VIII 30–1978 XII 24). 1935 Vilius Pėteraitis baigė Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnaziją, 1935–1936 Vytauto Didžiojo universiteto Evangelikų teologijos fakultete studijavo teologiją, 1937 Southamptono (Anglija) universitete – anglų kalbą, 1938 Upsalos (Švedija) universitete – švedų kalbą, 1938–1941 Vytauto Didžiojo universitete ir vėliau Vilniaus universiteto Humanitarinių mokslų fakultete – anglistiką ir germanistiką. 1941 baigęs Vilniaus universitetą dirbo asistentu, nuo 1941 rugsėjo – ir vokiečių kalbos lektoriumi. Nuo 1942 – ir Vilniaus pedagoginio instituto Germanistikos skyriaus vedėjas. Naciams 1943 uždarius universitetą, dirbo geležinkelio valdyboje, 1944 artėjant frontui, pasitraukė į Vokietiją. 1945–1949 mokytojavo Augsburgo (Vokietija) lietuvių gimnazijoje, 1948 vadovavo Augsburgo-Hochfeldo išeivių stovyklai. 1949 atvyko į Kanadą, apsigyveno Montrealyje. Kviestas profesoriaus pareigoms į aukštąsias mokyklas. Nuo 1951 dirbo žalvarinių gaminių įmonėje, nuo 1964 fabriko vadybininkas, gamybos ir finansų reikalų viceprezidentas. 1956 kartu su K. Andruškevičiumi ir J. Šablausku įkūrė ežerų eksploatavimo bendrovę Dainava, su kurios parama Lauryno kalnuose vasarnamius pasistatė daug lietuvių išeivių. Daug dėmesio skyrė mokslinei ir visuomeninei veiklai. Dar pokariu išeivijoje su kitais svarstė galimybes parengti didelį leidinį apie Mažąją Lietuvą, buvo pradėti rinkti įvairių specialistų straipsniai, bet leidybai nebuvo sąlygų. Svarbiausi darbai: Lietuviškai angliškas žodynas (579 p., 1948), Mažasis lietuviškai angliškas žodynas (418 p., su tartimi; 1949), Mažosios Lietuvos vietovardžių svetimėjimas XX amžiuje (knygoje Studia Lituanica, III, 1970), Mažoji Lietuva ir Tvanksta prabaltų ir pralietuvių laikais (455 p., 1992, daugiau kaip 4000 metų nenutrūkstamos baltiškosios vandenvardinės sistemos raida), Mažosios Lietuvos ir Tvankstos vietovardžiai, jų kilmė ir reikšmė (608 p., 1997). Bendradarbiavo Lietuvių enciklopedijoje, anglų kalbos ir Mažosios Lietuvos temomis rašė išeivijos spaudoje (Nepriklausomoje Lietuvoje, Keleivyje, Lietuvos keleivyje, Lietuvos pajūryje ir kitur). Daugelio draugijų narys: 1934–1935 sporto draugijos Žardė pirmininkas, 1938 Vytauto Didžiojo universiteto studentų draugijos Mažoji Lietuva pirmininkas. Kovai dėl Mažosios Lietuvos itin atsidėjo išeivijoje, buvo lietuvininkų sąjūdžio išeivijoje vienas svarbiausių veikėjų. Mažosios Lietuvos Tarybos narys. Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos (MLBD) steigėjas Kanadoje, nuo 1952 centro valdybos narys ir pirmininkas (su pertraukomis). Nuo 1954 Mažosios Lietuvos rezistencinio sąjūdžio (MLRS) centro komiteto narys, nuo 1992 garbės pirmininkas, nuo 1956 Kanados Lietuvių bendrijos tarybos narys. Mažosios Lietuvos Fondo (MLF) vienas steigėjų, 1985–1992 ir nuo 1998 vicepirmininkas, 1992–1998 – pirmininkas. MLF redakcinės komisijos narys. Jono Užpurvio knygos Trys kalbinės studijos (1990) ir kitų MLF leidinių redaktorius. Nuo 1987 vadovavo MLF knygų leidybai, MLF svarstė išsamesnio leidinio apie Mažąją Lietuvą galimybes (iš to vėliau išsirutuliojo Mažosios Lietuvos enciklopedijos koncepcija). Už geriausias studijas apie Mažąją Lietuvą ir Prūsą 1993 įsteigė Martyno Liudviko Rėzos premiją (1000 JAV dolerių) Klaipėdos universiteto studentams ir magistrantams. Pėteraičio iniciatyva įsteigta dr. Vydūno premija (5000 JAV dolerių). 1995 Pėteraitis pradėjo organizuoti Mažosios Lietuvos enciklopedijos rengimą. 1996 šiam tikslui atvykęs į Lietuvą subūrė Klaipėdos, Kauno ir Vilniaus universitetų mokslininkus, dėstytojus, visuomenės veikėjus. 2000 pabaigoje išleistas Mažosios Lietuvos enciklopedijos I tomas, 2003 pabaigoje – II tomas, 2006 pabaigoje – III tomas, 2009 – paskutinis, IV tomas. Savo sukauptą archyvą (knygas, periodinius leidinius, rankraščius ir bylas) 2001 perdavė Klaipėdos universiteto bibliotekai. 2002 Lietuvos Respublikos apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino karininko kryžiumi (įteiktas Montrealyje). Sesuo Arna (g. 1912) gyveno JAV; sesuo Ieva Andruškevičienė, Mažosios Lietuvos ondo valdybos narė, Mažosios Lietuvos enciklopedijos rengėja gyveno Kanadoje, brolis Jonas (g. 1925), žuvo Antrajame pasauliniame kare; brolis Hansas Pėteraitis, ūkininkas, gyvena Lietuvoje. Su žmona Ariadna (mirė 2004) V. Pėteraitis užaugino sūnų Jurgį Edvardą ir dukterį Ievą Birutę. Auga trys vaikaičiai ir provaikaitė. Įsteigė Ariadnos premiją nusipelnusiems Mažosios Lietuvos enciklopedijos rengėjams.

L: Klaipėdos universiteto garbės daktarai // Mokslas ir gyvenimas. 1994, nr. 9, p. 16; MLFA; Kaltenis V. Brangūs Mažosios Lietuvos ir Tvankstos vietovardžiai // Voruta, 1998 I 3, Nr. 1(331), p. 7; Kaltenis V. Lietuviais esame mes gimę (Kanadoje gyvenančiam lietuvių kalbininkui prof. Viliui Pėteraičiui – 85) // Voruta, 1999 X 16, Nr. 34(414); Kaukas K. Netikėta pažintis su lietuviais Pėteraičiais // Rausvos pamarių rasos, 1995.

Audronė Kaukienė

Martynas Purvinas

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Vilius Pėteraitis, 1950

Iliustracija: Viliaus Pėteraičio gimtinė Vaidauguose, 1991

Iliustracija: Vilius Pėteraitis su seserimi, broliu Hansu ir motina Katrina, apie 1942 / Iš Viliaus Pėteraičio albumo

Iliustracija: Motina Katrina Pėteraitienė (1893 VIII 30–1978 XII ?), 1975 / Iš Hanso Pėteraičio albumo

Iliustracija: Prie tėvo Miko Pėteraičio (1881–1940) kapo Žardės Sudmantų kapinėse, 1992 / Iš Viliaus Pėteraičio albumo

Iliustracija: Landzės kalnas Žardėje, 1989 / Iš Viliaus Pėteraičio albumo

Iliustracija: Ansas Purvinas ir Vilius Pėteraitis – Vytauto Didžiojo universiteto studentai, VDU studentų korporacijos „Mažoji Lietuva“ nariai, 1937 / Ekonominės karių bendroνės fotostudija

Iliustracija: Vilius Pėteraitis skaito „Lietuviškai angliško žodyno“ skiltis, 1948 / Iš Viliaus Pėteraičio archyνo

Iliustracija: Vilius Pėteraitis (viduryje) su Emilis Nauburu (pirmas), Janulevičiais ir V. Anioniu Augsburge, 1949

Iliustracija: Ariadna ir Vilius Pėteraičiai Augsburge, 1948

Iliustracija: Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos pirmininkas Vilius Pėteraitis kalba Sausio 15-osios – Klaipėdos atvadavimo minėjime Montrealyje, 1952

Iliustracija: Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos valdybos posėdis Montrealyje: Kostas Andruškevičius, Vilius Pėteraitis (pirmininkas), Elena Lymantienė, Ieva Andruškevičienė, Povilas Narbutas ir B. Botyrienė, 1954

Iliustracija: Mažosios Lietuvos Rezistencinio Sąjūdžio VI suvažiavimo Čikagoje prezidiumas: Ansas Lymantas, Vilius Pėteraitis, Kristupas Kikutis, vyskupas Ansas Trakis, 1985 / Iš Viliaus Pėteraičio archyνo

Iliustracija: Klaipėdos universiteto garbės daktaro vardo suteikimo proga Vilius Pėteraitis su broliu Hansu ir žmona Ariadna Klaipėdoje, 1992

Iliustracija: Mažosios Lietuvos fondo suvažiavimo tribūnoje Vilius Pėteraitis, Mažosios Lietuvos fondo steigėjas ir ilgametis pirmininkas (dabar vicepirmininkas), „Mažosios Lietuvos enciklopedijos“ vyriausiasis organizatorius ir tvarkytojas, Čikaga, 2001

Iliustracija: Mažosios Lietuvos fondo suvažiavimo prezidiumas: Aldona Buntinaitė, Irena Regienė, Algis A. Regis, Gytis Martynas Šernas, Vilius Pėteraitis, Ramūnas Buntinas, Vilius Trumpjonas, Eva Jankutė, E. Steponas, Jurgis Lampsatis, Čikaga, 2001

Iliustracija: Vilius Pėteraitis su žmona Ariadna ir seserimi Ieva Andruškevičiene Trakuose, 1968 / Iš Viliaus Pėteraičio archyνo

Iliustracija: Viliui Pėteraičiui (viduryje) lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ seimelio pirmininkas Viktoras Petraitis dovanoja tradicinę tautinę juostą. Kairėje sėdi vicepirmininkė Rūta Kėkštaitė-Mačiūnienė, dešinėje – Audronė Kaukienė, Klaipėda, 1991

Iliustracija: Po „Mažosios Lietuvos enciklopedijos“ redakcinės kolegijos posėdžio Vilniuje, sėdi: Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto direktorius Algirdas Kiselis, Martynas Purvinas, Vilius Pėteraitis, Zigmas Zinkevičius, Vacys Bagdonavičius, Algirdas Matulevičius, Marija Purvinienė; stovi: Vytautas Gocentas, Eduardas Červinskas, Vytautas Raudeliūnas, Algirdas Gaigalas, Nijolė Dzindziliauskienė, Vilnius, 1998

Iliustracija: Vilius Pėteraitis su brolio Hanso vaikaičiu Viliumi, 1996 / Iš Roberto Peteraičio archyνo