Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Čikagos Mažosios Lietuvos Bičiulių draugija

mažlietuvių draugija išeivijoje, Mažosios Lietuvos Bičiulių draugijos skyrius, įkurtas 1951 Čikagoje.

Čikãgos Mažõsios Lietuvõs Bičiùlių draugijà. 1951 III 18 J. Česnos iniciatyva Čikagoje įsteigtas Mažosios Lietuvos Bičiulių draugijos (MLBD) skyrius. Pirmoji valdyba: pirmininkas L. Šmulkštys, vicepirmininkas Martynas Emilis Nauburas, sekretorius A. P. Bagdonas, iždininkas J. Mašiotas, narė A. Liorentaitė. 1954 MLBD skyrius išrinko naują valdybą: pirminkas J. Gaižutis, sekretorius G. Bučmys, iždininkas J. Vaidelis. Draugija turėjo per 60 narių. 1961 išrinkta kita MLBD skyriaus valdyba: pirmininkas J. Gaižutis, sekretorius V. Veselauskas, iždininkas F. Valinskas, atstovas kultūros reikalams P. Dirkis. Čikagos skyrius rėmė Mažosios Lietuvos spaudą, Keleivį, Unsere Stimme, Lietuvos pajūrį. Rengė Sausio 15-osios minėjimus, organizavo paskaitų ciklą Pažinkim Mažąją Lietuvą. M. E. Nauburą, M. Purviną, R. Skipitį, A. Trakį, V. Žiobrį ir kitus kvietė skaityti pranešimų per Margučio radiją.

Vilius Pėteraitis

Iliustracija: Čikagos lietuvininkai (iš kairės): M. E. Nauburas, M. Purvinas, M. Lacytis, J. Skvirblys, E. Simonaitis, kunigas A. Trakis ir A. Puskepalaitis, 1954 / Iš Viliaus Pėteraičio archyvo