Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Albinas Pocius

žurnalistas, lietuvių visuomenės veikėjas. Mažosios Lietuvos bičiulis.

Põcius Albinas 1918 XII 13Sedoje (Mažeikių aps.) 1999 IV 4Adelaidėje (Australija), žurnalistas, lietuvių visuomenės veikėjas. Mažosios Lietuvos bičiulis. Mokėsi Sedos progimnazijoje, 1938 baigė Vytauto Didžiojo gimnaziją Klaipėdoje. Tarnavo karo aviacijoje. Per Antrąjį pasaulinį karą veikė lietuvių pogrindyje; 1943–1944 Mažeikiuose leido pogrindinį Žemaičių trimitą. 1944 pasitraukė į Vokietiją. 1945–1946 leido Aušros belaukiant, nuo 1947 – Mūsų žinias Rothenburgo lietuvių stovykloje. 1949 atvyko į Australiją. Melbourno karališkoje technikos kolegijoje įgijo laisvojo žurnalisto diplomą. Buvo Melbourno lietuvių radijo valandėlės vedėjas. Įsijungė į kovą dėl Mažosios Lietuvos teisių. Australijos Mažosios Lietuvos Bičiulių Draugijos įkūrimo iniciatorius (1951). Draugijos skyriai buvo įkurti Melbourne, Sidneyʼuje, Geelonge ir Adelaidėje. Pocius buvo šios draugijos Centro valdybos pirmininkas. Kartu su Valteriu Didžiu rengdavo Sausio 15-osios ir Tilžės akto (lapkričio 30) minėjimus. JAV ir Australijos spaudai parašė straipsnių apie Mažąją Lietuvą, Karaliaučiaus kraštą, propagavo Tilžės aktą. Australijos Lietuvių bendrijos Krašto valdybos (1981–1983), Melbourno apylinkės valdybos, Australijos Baltų Tarybos pirmininkas. Australijos lietuvių karių sąjungos Adelaidės skyriaus sekretorius. Aktyvus skautų veikėjas. 1982–1984 Lietuvių skautų sąjungos (LSS) Australijos r. vadas. 1998 parengė paskaitą 75 metai nuo Klaipėdos sukilimo (išleista atskira brošiūra), ją skaitė per Adelaidės lietuvių radijo laidą. Apdovanotas skautų Lelijos, šaulių Žvaigždės ordinais. Sukaupė knygų apie Mažąją Lietuvą.

Viktoras Baltutis

LE

MLFA