Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos Australijoje

Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos skyrius, 1951 įsteigtas Melburne ir kituose Australijos miestuose.

Mažõsios Lietuvõs bičiùlių draugjos Austrãlijoje veikia nuo 1951 III 20. Pirmasis skyrius įsteigtas 1951 IX 2 Melbourne. Jo steigiamajame susirinkime pranešimus apie draugijos uždavinius, tikslus ir įstatus skaitė Antanas Krausas, Valteris Didžys, organizacinio komiteto pirmininkas Albinas Pocius. Į Melbourno skyriaus valdybą išrinkti: V. Didžys, A. Krausas, Uigšytė, Zemribas; į revizijos komisiją: Ign. Alekna, Giedraitytė, Kalpokas. Iš viso į skyrių užsirašė 64 nariai. Melbourno skyrius rėmė „Keleivį“, rinko aukas. Netrukus MLBD skyriai įsteigti Adelaidėje (257 nariai), Geelonge (18 narių; valdybos nariai – Mockus, Normantas, Raginis) ir Sidnėjuje. 1951 XII 28 Melbourne įvyko Australijos MLBD organizacinio komiteto ir aktyvesnių narių bei visuomenės veikėjų pasitarimas. Jame nutarta: 1) rengti Sausio 15 dienos minėjimus; 2) reaguoti į nepamatuotus Erdmono Simonaičio, kitų Mažosios Lietuvos veikėjų užpuldinėjimus spaudoje; 3) plėsti Keleivio skaitytojų būrį, 4) rinkti aukas Mažosios Lietuvos veiklai stiprinti. Iki visuotinio Australijos MLBD skyrių atstovų suvažiavimo draugijos organizaciniam komitetui pavesta laikinai eiti centro valdybos pareigas. Organizacinį komitetą sudarė: A. Pocius (komiteto prezidiumo pirmininkas), V. Didžys, A. Krausas, P. Lukošiūnas. J. Normantas, J. Šmieliauskas, J. Reisgys.

MLFA