Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Niujorko Mažosios Lietuvos bičiulių draugija

išeivijos lietuvių organizacija.

Niujòrko Mažõsios Lietuvõs bičiùlių draugijà. 1951 X 26 Niujorke įvyko steigiamasis jos susirinkimas, kuriame dalyvavo 27 žmonės, tarp jų 6 iš Mažosios Lietuvos. Pirmąją valdybą sudarė iniciatoriai: J. Valaitis (pirmininkas), A. Vaišvila (vicepirmininkas), V. Pitkunigis (sekretorius), dr. Petkevičius, J. Vilgalys bei Ramūnas Brakas. J. Valaičiui persikėlus į Čikagą, pirmininku išrinktas kunigas Petras Dagys. Jam vadovaujant draugija rengdavo kultūrinius ir tautinius minėjimus: Martyno Jankaus, Vinco Kudirkos, Sausio 15-osios, Vasario 16-osios, birželio trėmimo ir kitas sukaktis. Į Sausio 15-osios (Klaipėdos krašto atvadavimo) minėjimą dažnai atvykdavo Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) liberalinių ir tautiškųjų grupių atstovai J. Audėnas (nuo valstiečių liaudininkų), K. Bielinis (socialdemokratų), Sidzikauskas (ūkininkų), Alksninis (tautininkų, laisvės kovotojų), Rastenis (tautininkų) ir beveik visada – Lietuvos generalinis konsulas Niujorke Jonas Budrys. 1953 III 15 kunigas P. Dagys sakė kalbą dr. Vydūno minėjime. 1955 surengė Dovo Zauniaus mirties 15-ųjų metinių minėjimą, į kurį atvyko ir jo duktė gydytoja Augusta Zauniūtė-Šaulienė. Už draugijos paaukotas lėšas 1956 liepą išleistas „Keleivis“, remtas „Lietuvos Pajūris“. 1957 surengė M. Jankaus 10 metų mirties paminėjimą. Paskaitas apie M. Jankų skaitė dr. V. Tercijonas, konsulas J. Budrys, Vaclovas Sidzikauskas. Martynas Gelžinis perdavė Mažosios Lietuvos Tarybos prezidiumo sveikinimus iš Vokietijos. 1961 IV 8–9 ir 1961 X 29 kunigo P. Dagio bute, Woodhavene, įvyko mažlietuvių pasitarimai su Lietuvos Pajūrio redaktoriumi Ansu Lymantu Mažosios Lietuvos spaudos ir kitais klausimais. 1967 I 15 Niujorko lietuvių evangelikų parapijos salėje įvyko Klaipėdos atvadavimo minėjimas, kuriame dalyvavo apie 60 žmonių, tarp jų – VLIK tarybos nariai Alksninis ir Virbickas. Minėjimą vedė draugijos pirmininkas kunigas P. Dagys, žodį taręs M. Gelžinis. Po minėjimo išrinkta nauja valdyba: kunigas P. Dagys (pirmininkas), žodį tarė M. Gelžinis (vicepirmininkas), Vincė Jonuškaitė-Zaunienė-Leskaitienė (vicepirmininkė), A. Koncė (sekretorė), dr. M. Kregždienė (iždininkė), J. Šneideraitis ir V. Šveikauskas. 1970 I 15 minėjimas rengtas kartu su Savanorių sąjungos ir Romovės Niujorko skyriumi. Paskaitą skaitė Mažosios Lietuvos atstovas VLIKʼe dr. Jokūbas Stiklorius, dainavo Lietuvos operos solistė J. Augaitytė. Minėjime dalyvavo VLIK vicepirmininkas J. Audėjas, J. Šlepetys, Lietuvos mokslų akademijos narys kunigas dr. T. Žiūraitis. Kunigas P. Dagys tokius minėjimus rengė daug metų, pasitelkdamas Romovės New Yorko ir Savanorių sąjungos skyrius. Niujorko Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos nariai aktyviai dalyvavo Niujorko lietuvių parapijos veikloje, Mažosios Lietuvos rezistencinio sąjūdžio suvažiavimuose, VLIK posėdžiuose; rėmė Mažosios Lietuvos spaudą, Mažosios Lietuvos klausimais bendradarbiavo su įvairiais laikraščiais.

L: Keleivis, 1957, Nr. 1–2 (65–66); Lietuvos Pajūris, 1961, Nr. 2 (6); 1967, Nr. 3 (27); 1967, Nr. 4–5 (28–29); 1970, Nr. 1 (35); Arianės ir Jono Bortkevičių archyvas.

Vilius Pėteraitis

Iliustracija: Keletas Niujorko Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos organizatorių: dr. Friedrichas Martynas Bintakys, kunigas Petras Dagys, J. Valaitis, Ramūnas Brakas, A. Kynastas, 1956 / Iš Arianės Bortkevičienės šeimos albumo

Iliustracija: JAV rytuose gyvenančių mažlietuvių ir bičiulių suvažiavimo prie Atlanto dalyvių su šeimomis grupė. Sėdi: R. Budrienė, A. Gudaitienė, Lietuvos Respublikos generalinis konsulas JAV Jonas Budrys su Vilgalyte, Lietuvos Laisvės komiteto pirmininkas Vaclovas Sidzikauskas, kunigas Petras Dagys, E. Gelžinienė ir A. Pitkunigienė, stovi: G. Brakas (jaunesnysis), J. Vilgalis, I. Vilgalienė, M. Šuišelytė, Klemienė, Klemienė (jaunesnioji), A. Gudaitis, už jo Klemas (jaunesnysis), A. Šneideraitienė, Jonas Stiklorius, T. Stiklorienė, A. Dagienė, dr. Martynas Brakas, Martynas Gelžinis, E. Vitkauskienė-Vabalaitė, Ramūnas Brakas (jaunesnysis), Gudaitytė, Ramūnas Brakas, A. Kuncė, 1962 / Iš Arianės Bortkevičienės šeimos albumo

Iliustracija: Niujorko Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos narių grupė. Sėdi: M. Ukstinas, J. Ukstinas, A. Dagienė, K. Graudienė (rašytoja Grigaitytė), Bintakienė, dr. Friedrichas Martynas Bintakys, Graudis; stovi: dr. Martynas Brakas, kunigas Petras Dagys, Lolė, J. Valaitis, A. Kynastas, P. Gaurys, neatpažintoji, Ramūnas Brakas / Iš Arianės Bortkevičienės šeimos albumo.

Iliustracija: Niujorko Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos nariai Vilniuje: Kurto Vėliaus autografas Arianei Bortkevičienei, 2002