Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Detroito Mažosios Lietuvos bičiuliai.

išeivių lietuvių organizacija Detroite.

Detroto Mažõsios Lietuvõs bičiùliai. Detroite (Mičigano valstijoje, JAV) lietuviai kūrėsi nuo 1872. Po Antrojo pasaulinio karo atvyko ir mažlietuvių: astronomas Bernardas Kodaitis, brandmajoras Jonas Šimkus ir kiti. 1954 IV 10 buvo įsteigtas Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos (MLBD) skyrius (29 nariai steigėjai). Išrinkta valdyba: pirmininkas J. Šimkus, sekretorius J. Brundžia ir narė S. Ruseckienė. Skyrius rėmė Mažosios Lietuvos spaudą – Keleivį, Lietuvos pajūrį, šelpė Vokietijos mažlietuvius. Detroito Mažosios Lietuvos bičiuliai remia Mažosios Lietuvos fondą: Ona ir Kazys Navasaičiai; Petras Pagojus paaukojo 10 tūkstančių JAV dolerių.

Vilius Pėteraitis