Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Martynas Anysas

XX a. Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, teisininkas, istorikas, Lietuvos diplomatas.

Anỹsas Martynas 1895 XI 5Kintuose (Šilutės aps.) 1974 I 29Toronte (Kanada; palaidotas lietuvių Anapilio kapinėse), Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, teisininkas, istorikas, Lietuvos diplomatas. Jurgio Arvydo Anyso ir Gražinos Marijos Anysaitės-Slavėnienės tėvas, Valerijos Anysienės-Bielskytės vyras, Jono Anyso brolis. Teisių mokslų dr. (1933). Berlyno ir Hamburgo universitetuose studijavo teisę, Hamburge įgijo teisių mokslo daktaro laipsnį. Per Pirmąjį pasaulinį karą pašauktas į Vokietijos kariuomenę, tarnavo laivyne, kaip šarvuoto laivo Schleswig Holstein įgulos narys dalyvavo Skagerako mūšyje (1917) prie Jutlandijos pusiasalio. Grįžęs iš kariuomenės dirbo laikraščio Prūsų lietuvių balsas redakcijoje, pradėjo dalyvauti politiniame gyvenime. 1920–1929 Lietuvos pasiuntinybės Berlyne atašė. 1929–1934 Lietuvos konsulas Hamburge. 1934–1939 patarėjas Klaipėdos gubernatūroje. 1935 Klaipėdos krašto lietuviškos Direktorijos narys. Buvo keleto Direktorijos ekonominių ir prekybinių valdybų, organizacijų ir priežiūros tarybos narys. 1936–1939 Klaipėdos Prekybos instituto, 1939–1941 Šiaulių Prekybos instituto docentas. SSRS okupavus Lietuvą, Anysas neteko tarnybos ir pasitraukė į Vokietiją. Buvo griežtai prižiūrimas gestapo. Po Antrojo pasaulinio karo su šeima emigravo į Kanadą, apsigyveno Toronte. Su latviais ir estais įsteigė Kanados Baltų federaciją, parašė jos konstituciją; buvo šios federacijos tarybos pirmininkas, vicepirmininkas, garbės pirmininkas. Veikė VLIKʼe, Mažosios Lietuvos rezistenciniame sąjūdyje, Toronto Lietuvių namų valdyboje, Jūrų skautų tėvų ir rėmėjų komitete, Toronto lietuvių evangelikų liuteronų Išganytojo parapijos taryboje. Anysas – didelis Mažosios Lietuvos patriotas, principingas kovotojas už lietuvybę. Politikos, teisės ir istorijos klausimais daug rašė į išeivijos spaudą. Svarbiausi veikalai: Der litauisch-polnische Streit um das Wilnagebiet: Entscheidung des Internationalen Gerichtshofes vom 15 Oktober 1931, 1934 [Lietuvos ir Lenkijos ginčas dėl Vilniaus krašto: Tarptautinio teismo rūmų 1931 spalio 15 sprendimas; daktaro disertacija]; Klaipėdos krašto konvencija ir statutas einant nuolatinio Tarptautinio teismo Hagoje sprendimu iš 1932 VIII 11, 1935, vokiečių ir lietuvių kalbomis; Senprūsių kovos dėl laisvės su Vokiečių riterių ordinu nuo 1230 iki 1283 m. (išl. 1968), Vydūno literatūrinė premija (1964); atsiminimai Kovos dėl Klaipėdos 1927–1939 (1978); Žymios lietuvės moterys padavimuose ir istorijoje (su žmona Valerija Anysiene; 1970). Liko rankraščiai: Vytautas-Aleksandras, didysis Lietuvos kunigaikštis; So war Hitler und seine Zeit [Toks buvo Hitleris ir jo laikas]; Geschichte der Stadt Kiel [Kylio miesto istorija]; Baltų Federacijos konstitucijos projektas (liet. ir angl.).

Gražina Marija Anysaitė-Slavėnienė

Vaclovas Bagdonavičius

Algirdas Matulevičius

Iliustracija: Martynas Anysas

Iliustracija: Anysų giminė: Miko Anyso vestuvės, XX a. pradžia / Iš Gražinos Anysaitės-Slavėnienės albumo