Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mažosios Lietuvos fondo ir Mažosios Lietuvos rezistencinio sąjūdžio suvažiavimai

1987–2001 metais vykę suvažiavimai.

Mažõsios Lietuvõs fòndo ir Mažõsios Lietuvõs rezisteñcinio sjūdžio suvažiãvimai. Po MLF įkūrimo pirmasis bendras MLF ir MLRS suvažiavimas vyko 1987 IX 5 Čikagoje. Fondo pirmininkas Ansas Lymantas pažymėjo fondo įsteigimo svarbą, pagrindiniu MLF uždaviniu nurodė išsaugoti ateities kartoms Mažosios Lietuvos praeities dokumentus. Išklausytas MLF kontrolės komisijos pranešimas, pristatytos numatomos leisti knygos. Svarstyti MLF įstatai, organizaciniai klausimai. Išrinkta nauja taryba ir kontrolės komisija. 2 metams į MLF tarybos sudėtį įtraukti: Vincas Žiobrys (tarybos pirmininkas), Ieva Adomavičienė-Toleikytė, A. Bagdonas, Ramūnas Buntinas, Jurgis Lampsatis, Ansas Lymantas, Vilius Pėteraitis, Kurtas Vėlius. MLRS posėdyje atkreiptas dėmesys į sovietų Lietuvoje kraipomus faktus leidžiant literatūrą apie Klaipėdos kraštą, MLRS bei MLF paragintos užkirsti kelią sovietų propagandai; informuota apie Mažosios Lietuvos sienų klausimo iškėlimą Vyriausiajame Lietuvos išlaisvinimo komitete (VLIK). Pritarta I. Adomavičienės siūlymui išleisti Martyno Anyso parašytą istorijos knygą Vytautas Didysis Lietuvos kunigaikštis. Išrinktas naujas MLRS prezidiumas: V. Žiobrys (pirmininkas), R. Buntinas, J. Lampsatis, V. Račkauskas ir Algis A. Regis. Atstovais į VLIK Seimą deleguoti I. Adomavičienė, A. Lymantas ir V. Pėteraitis. Vėlesni MLF ir MLRS suvažiavimai vyko 1990 IX 1 Čikagoje ir 1992 IX 5–6 Toronte. Reikšmingas 1995 IX 2 suvažiavimas vyko Čikagoje, Balzeko lietuvių kultūros muziejuje. MLRS posėdyje apžvelgti praėjusių 3 metų darbai, aptarti ateities uždaviniai. Siūlyta parengti memorandumą, jame numatyti būdus Karaliaučiaus krašto problemoms spręsti, rinkti pinigines lėšas, išleisti politinių dokumentų rinkinį anglų kalba, išplatinti krašte P. I. Kušnerio-Knyševo monografiją Etničeskoje prošloje jugovostočnoj Pribaltiki [Pietryčių Pabaltijo etninė praeitis], kurioje pabrėžiamas krašto lietuviškumas. Priimtas pareiškimas Lietuvos vyriausybei ir visuomenei. Išrinkta nauja valdyba, jos pirmininku antrai kadencijai išrinktas A. Regis. MLF visuotinis susirinkimas išklausė pirmininko V. Pėteraičio pranešimą apie atliktus darbus ir naujus uždavinius, užmegztus ryšius su Lietuvos leidyklomis, finansinius fondo išteklius, jų panaudojimo galimybes. Jonas Dainauskas pabrėžė dokumentinės medžiagos svarbą, Domas Kaunas iškėlė Mažosios Lietuvos enciklopedijos (MLE) idėją. I. Adomavičienė padarė pranešimą apie paramą Karaliaučiaus krašto lietuviškoms mokykloms. Išrinkta nauja fondo valdyba (pirmininkas V. Pėteraitis), taryba ir revizijos komisijos. 1998 IX 26–27 Toronto lietuvių namuose vykęs suvažiavimas MLRS posėdyje pabrėžė būtinumą nuolat priminti pasauliui apie Mažąją Lietuvą, saugoti jos paveldą. Perskaitytas revizijos komisijos aktas, patvirtinta MLRS valdybos sudėtis: pirmininkas – A. A. Regis, nariai: R. Buntinas, V. Trumpjonas, Ieva Jankutė, Gytis Šernas. Išsamesnį pranešimą apie Mažosios Lietuvos enciklopediją ir kitą leidybinį darbą padarė V. Pėteraitis. I. Adomavičienė informavo apie lietuvių kalbos mokymą Karaliaučiaus krašte. Išrinkta nauja valdyba: pirmininkas G. Šernas, nariai I. Adomavičienė, I. Andruškevičienė, R. Buntinas, V. Pėteraitis, Irena Šernaitė-Meiklejohn, V. Trumpjonas ir K. Vėlius. Įteikta Vydūno premija Martynui Purvinui ir Marijai Purvinienei už knygos Mažosios Lietuvos kaimo architektūra rankraštį. Suvažiavime 2001 VI 9–10 Čikagoje, Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, aptarti archyvo perkėlimo į Čikagą, MLF knygų platinimo, Martyno Liudviko Rėzos premijų tęstinumo, dr. Vydūno premijos skyrimo bei organizavimo, interneto svetainės kūrimo, pusmetinio Aplinkraščio leidimo klausimai. Daugiau dėmesio skirta MLF knygų ir MLE leidimui bei paramos lietuvybei Karaliaučiaus krašte reikalams. Naujuoju MLF pirmininku išrinktas Jurgis Arvydas Anysas, nauja 12 asmenų taryba bei Kanados ir JAV revizijos komisijos. Daivai Kšanienei už rankraštį Muzikinis gyvenimas Mažojoj Lietuvoj ir Klaipėdos krašte iki 1940 m. įteikta MLF dr. Vydūno mokslinė-literatūrinė premija.

L: Lietuvos pajūris, 1987, nr. 69; 1995 m. // Aplinkraštis ir XXVlII-oji Apyskaita. Montreal, 1995; 1999 m. pirmasis Aplinkraštis ir XXV-oji Aukų Suvestinė. Chicago, 1999; 2001 m. antrasis Aplinkraštis ir XXX-oji Aukų Suvestinė. Chicago, 2001.

MLFA

Iliustracija: Mažosios Lietuvos fondo suvažiavimas Čikagoje: profesorius dr. Vilius Pėteraitis, klaipėdietė muzikologė dr. Vydūno literatūrinės premijos laureatė profesorė dr. Daiva Kšanienė, Lietuvių fondo atstovas Stasys Baras, kalba MLRS pirmininkas Algis Regis, 2001 / Iš Gyčio Martyno Šerno archyvo

Iliustracija: Mažosios Lietuvos fondo išleistos knygos, 2003

Iliustracija: Po Mažosios Lietuvos fondo ir Mažosios Lietuvos Rezistencinio Sąjūdžio suvažiavimo Čikagoje. Sėdi: A. Buntinaitė, I. Regienė, A. Regis, G. M. Šernas, vyskupas H. Dumpys, V. Pėteraitis, K. Vėlius, V. Trumpjonas, I. Jankutė, 2001 / Iš Gyčio Martyno Šerno archyvo