Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Dainauskas

XX a. lietuvių teisininkas, istorikas, publicistas.

Daináuskas Jonas 1904 I 21Kaune 2000 V 17Čikagoje, teisininkas, istorikas, publicistas. 1933 baigė Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakultetą. Dalyvavo 1923 Klaipėdos krašto sukilime, veikė skautų, šaulių organizacijose. Daug rašė į spaudą. 1927–1940 dirbo Vidaus reikalų ministerijoje. 1941–1944 advokatas ir mokytojas Kaune. Kalintas hitlerininkų, 1945 vasarį pateko į sovietų nelaisvę, 1945 pabaigoje pabėgo. Iki 1957 gyveno Lenkijoje. 1957–1961 Paryžiaus universitete studijavo teisės istoriją ir bibliotekininkystę. 1958–1961 akredituotas žurnalistas Prancūzijoje. Nuo 1961 gyveno JAV. 1968–1983 dirbo Tarptautinių santykių bibliotekoje Čikagoje. Nuo 1968 dėstė Lietuvos istorijos kursą Lituanistikos pedagoginiame institute. Veiklus Vydūno fondo narys. 1964–1971 redagavo leidinį Tautos praeitis. Parengė ir išleido Lietuvos istoriografijos 11 sąsiuvinių. Būdamas Lituanistikos instituto Bibliografijos skyriaus vedėju, su kitais redagavo 1970–1979 Lietuvių išeivių spaudos bibliografiją. Parašė knygą Lietuvos bei lietuvių krikštas ir 1387-ieji metai (1991), daug straipsnių apie Mažosios Lietuvos istoriją ir genocidą Karaliaučiaus krašte, straipsnį „Kaliningrado sritis“ turi priklausyti Lietuvai. Didelies apimties Dainausko straipsnis apie Lietuvos istoriografiją išspausdintas knygoje A Global Encyclopaedia of Historical Writting [Istorinių raštų visuotinė enciklopedija, 2 t., 1998]. Lietuvių enciklopedijos bendradarbis, parašė straipsnį Neumanno ir Sasso byla (LE, XX). Mažosios Lietuvos lietuviams jis artimas savo paskaitomis MLRS ir MLF renginiuose Čikagoje. Dalyvavo skiriant Dr. Vydūno mokslinę premiją ir jos įteikimo šventėje. Atkakliai dirbo, nes jo motto buvo Darbas yra pats geriausias vaistas gyvenime.

L: LE XXXVI, p. 170; XXXVII, p. 120: JAV lietuviai. I t., 1998.

Iliustracija: Jonas Dainauskas / Iš knygos „JAV lietuviai“, 1998