Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Domas Kaunas

lietuvių kultūros istorikas, Mažosios Lietuvos knygų ir spaudos tyrėjas.

Kaũnas Domas (1949 IV 21 Šlepečiuose, netoli Plungės), lietuvių kultūros istorikas, Mažosios Lietuvos knygų ir spaudos tyrėjas, bibliofilas, „Mažosios Lietuvos enciklopedijos“ straipsnių autorius. Habil. dr. (humanitariniai mokslai, 1990), profesorius (1993). Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (2011; 2007–2011 narys korespondentas), prezidiumo narys ir mokslinis sekretorius (2009), nuo 2013 viceprezidentas. Vaikystėje su tėvais persikėlė į Klaipėdos kraštą. Baigęs Priekulės vidurinę mokyklą, Vilniaus universitete studijavo bibliotekininkystę ir bibliografiją. Nuo 1975 dėsto Vilniaus universitete, 1990–1991 šio universiteto Knygotyros ir bibliografijos katedros, 1991–2000 Komunikacijos fakulteto Knygotyros katedros, 2000–2003 Komunikacijos fakulteto Dokumentinės komunikacijos instituto Knygotyros katedros vedėjas, 2002–2007 fakulteto dekanas, 2003–2012 fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros instituto direktorius; profesorius (1993). M. Mažvydo bibliofilų klubo pirmininkas. Svarbiausia mokslo interesų sritis – lietuviškos knygos, t. p. renka Mažosios Lietuvos kraštotyrinę medžiagą. Svarbiausi veikalai: Iš lietuvių knygos istorijos: Klaipėdos krašto lietuvių knyga iki 1919 m. (1986), Mažosios Lietuvos spaustuvės 1524–1940 m. (1987), Mažosios Lietuvos bibliotekos (iki 1940 m.) (1987), Lietuvių periodikos pirmtakas (1991), Mažosios Lietuvos knygynai (1992), Donelaičio žemės knygiai (1993), Mažosios Lietuvos knyga. Lietuviškos knygos raida 1547–1940 (1996), Aušrininkas. Tautinio atgimimo spaudos kūrėjas Jurgis Mikšas (1996), Klaipėdiškė. Susitikimų ir pokalbių su Ieva Simonaityte užrašai (1997), Knygos dalia. Mažosios Lietuvos knygos istorijos tyrinėjimai (1999), Mažosios Lietuvos veidai ir vaizdai (2000), Knygos kultūros karininkas (2004), Knygos kultūra ir kūrėjas (2009), Bibliotheca Georgii comitis de Plater = Jurgio Platerio biblioteka – Lietuvos knygos kultūros ir mokslo paminklas (2012), Mažosios Lietuvos knygų link (2013), studija Kristijono Donelaičio atminties paveldas (2016), atsiminimų knyga apie Ievą Simonaitytę Aš esu Etmės Evė (2017), monografija Martynas Jankus. Tautos vienytojas ir lietuvių spaudos leidėjas (2021). Lietuvos ir užsienio spaudoje paskelbė apie 100 mokslo ir 300 kitokių straipsnių. Sudarė ir parengė spaudai Mažosios Lietuvos poezijos antologiją Kaip ąžuols drūts prie Nemunėlio (1986). Su kitais Bitėnuose 1981 įkūrė Martyno Jankaus muziejų. Nustatė žymių Mažosios Lietuvos žmonių gyvenimo ir palaidojimo vietas, rūpinosi jų globa. Inicijavo lietuvininko etnografinės sodybos įkūrimą Agluonėnuose. Užrašinėja Mažosios Lietuvos žmonių atsiminimus, senųjų antkapinių paminklų įrašus. Surinko didelę Mažosios Lietuvos rankraščių ir spaudinių kolekciją. 1995–1998 Mažosios Lietuvos fondo valdybos narys. Rūpinosi Mažosios Lietuvos fondo knygų leidyba Lietuvoje. Organizavo lietuviškus renginius Karaliaučiuje, Ragainėje ir Tilžėje. 1996–1998 Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo valstybinės komisijos sekretorius. Skaitė paskaitas JAV ir Kanados lietuvių išeiviams apie M. Mažvydo katekizmą.

Už Mažosios Lietuvos lietuviškos spaudos istorijos tyrinėjimus 1994 jam paskirta Lietuvos mokslo premija. Rankraštis Mažosios Lietuvos knyga, laimėjęs istorijos veikalų Mažosios Lietuvos tema konkursą, 1995 apdovanotas Mažosios Lietuvos fondo (Kanada) 5000 JAV dolerių dr. Vydūno premija. 1997 apdovanotas Ldk Gedimino ordino Riterio kryžiumi, 1998 Ievos Simonaitytės literatūrinė premija, Lietuvininkų vilties premija, 1999 valstybine Martyno Mažvydo premija, Latvijos Respublikos Pripažinimo ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi (2011).

MLFA

Zigmas Zinkevičius

Iliustracija: Domas Kaunas, 2001

Iliustracija: Domo Kauno išleistų knygų apie Mažąją Lietuvą lentynėlė