Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Lampsatis

XX–XXI a. chorvedys, pedagogas, vargonininkas, visuomenės veikėjas.

Lámpsatis Jurgis 1912 II 3Mozūriškiuose (Klaipėdos aps.) 2011 III 18Berlyne (Vokietija), chorvedys, pedagogas, vargonininkas, visuomenės veikėjas. Baigė Trušelių pradžios mokyklą, Klaipėdoje lankė Spartesniąją gimnaziją. 1927–1933 mokėsi Klaipėdos mokytojų seminarijoje. Muziką jam dėstė Vilius Bajoras, Valteris Voska ir kiti pedagogai. Mokytojavo Vanagų pradžios mokykloje, atliko karinę tarnybą, kur lankė Pirmojo Lietuvos Prezidento karo mokyklą, įgijo atsargos jaunesniojo leitenanto laipsnį. 1934–1939 dėstė muziką, vokiečių kalbą Šilutės gimnazijoje, vadovavo jos bei lietuvių evangelikų parapijos chorams, vargonavo. 1939–1944 mokytojavo ir vedėjavo Žagarės, Joniškio gimnazijose. Su tėvais, seserimis Marike Lampsatis (gimė 1907 Mozūriškiuose–mirė 1991 V 15 Ferdinandshofe, Vokietijoje), Ane Lampsatis, Greta Lampsatyte-Bražinskiene (vėliau apsigyveno Čikagoje), broliu Jonu (vėliau apsigyveno Australijoje) 1944 pasitraukė į Vokietiją, Augsburgo perkeltųjų stovyklą, mokytojavo Augsburgo–Hochfeldės lietuvių gimnazijoje. 1949 apsigyveno JAV, Čikagoje. Buvo Ziono evangelikų liuteronų parapijos Čikagoje choro narys, 1959–1981 vadovavo Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapijos Čikagoje chorui (perėmė iš Martyno Lacyčio, perdavė Arūnui Kaminskui), vargonavo, atlikdavo fortepijoninius kūrinius. Choras dalyvavo JAV ir Kanados lietuvių dainų šventėse (1966, 1978) Čikagoje ir Toronte. Pagerbtas parapijoje 75-mečio ir 85-mečio proga. Buvo pamaldų ir muzikos bei giesmyno leidimo komitetų narys, Mažosios Lietuvos fondo aukotojas, Čikagos Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos valdybos narys, nuo 1997 sekretorius.

MLFA

Daiva Kšanienė

Valteris Bendikas

Iliustracija: Jurgis Lampsatis / Iš žurnalo „Svečias“, 1995, nr. 3