Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Algis A. Regis

XX–XXI a. visuomenės veikėjas, lietuvių spaudos bendradarbis.

Règis Algis A. 1914 V 17Poderiškiuose (Kauno aps.) 2009 VIII 20Čikagoje, visuomenės veikėjas, lietuvių spaudos bendradarbis. Mokėsi S. Daukanto mokytojų seminarijoje. 1936–1939 studijavo Vytauto Didžiojo universitete Humanitarinių mokslų fakultete. 1935–1939 žurnalo Naujoji Romuva administratorius. 1939 pasiųstas į Niujorko pasaulinę parodą stiprinti ryšių su JAV lietuviais. Kilus Antrajam pasauliniam karui liko ten. Tęsė menų bakalauro studijas Marianapolio kolegijoje Thompsone, vėliau Čikagos universitete studijavo verslo administravimą. 1943–1945 tarnavo savanoriu JAV kariuomenėje, dalyvavo jos dalinių išsilaipinime 1944 Normandijoje (Prancūzija). Karui pasibaigus, laukdamas grąžinimo į JAV, studijavo geopolitiką ir tarptautinius santykius Skrivenhamo universitete Didžiojoje Britanijoje. Paleistas iš kariuomenės 1946 apsigyveno Los Andžele, 1952–2009 gyveno Čikagoje. Dirbo Admiral korporacijos tarnautoju, 1973–1993 Cook apygardos prokuratūroje. Dalyvavo Lietuvių bendruomenės (LB), Lietuvių vienybės sąjūdžio, Lietuvių respublikonų lygos (kurį laiką buvo Ilinojaus skyriaus pirmininkas), Lietuvių šaulių sąjungos, VLIK (paskutinysis tarybos pirmininkas) veikloje. Šv. Kazimiero lietuvių kapines perėmus Čikagos arkivyskupijai ir panaikinus lietuvių laidojimo papročius, Regis buvo vienas iš pagrindinių Lietuvių bendruomenės kovotojų (rašė peticijas, 1971 V 23 surengė masinę demonstraciją, vyko į Vatikaną), kol komunaliniai laidojimo tvarkos nuostatai buvo pakeisti ir grąžinta teisė laidoti pagal lietuvių papročius. 1983 I 15 kooptuotas į Mažosios Lietuvos rezistencinį sąjūdį, nuo 1990 jo pirmininkas. Nuolatos kėlė viešumon neišspręstą Mažosios Lietuvos klausimą. Regio vadovaujamas Mažosios Lietuvos rezistencinis sąjūdis 1987 priminė SSRS vadovui M. Gorbačiovui, kad tas kraštas nuo neatmenamų laikų yra ne rusų, o lietuvių etninė žemė. 1991–1992 atkreipė Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos pirmininko Vytauto Landsbergio dėmesį į Mažosios Lietuvos klausimo svarbą. 1994 įteikė Lietuvos Respublikos prezidentui Algirdui Brazauskui raštą, raginantį imtis žingsnių, kad Karaliaučiaus kraštas būtų atkurtas kaip neatskiriama Lietuvos valstybės žemė; tą patį pakartojo Lietuvos Respublikos prezidentams Valdui Adamkui ir Rolandui Paksui. 2004 III 21 Mažosios Lietuvos reikalų taryba Regiui suteikė garbės nario vardą. Regis apdovanotas JAV 3 kariniais medaliais, Lietuvos šaulių sąjungos tremtyje Šaulių žvaigždės ordinu.

MLFA

Antanas Balašaitis

Iliustracija: Algis Regis, 1971 / Iš MLEA

Iliustracija: Algio Regio leidinio apie Šv. Kazimiero lietuvių kapines Čikagoje antraštinis lapas, 1971 / Iš MLEA

Iliustracija: Algis Regis ir Karaliaučiaus Šv. Šeimos lietuvių parapijos klebonas kanauninkas Anupras Gauronskas Klaipėdoje, 1992