Mažosios Lietuvos
enciklopedija

misionieriai

dvasininkai arba pasauliečiai, dirbantys misijų darbą.

misioniẽriai, dvasininkai arba pasauliečiai, dirbantys misijų darbą. Mažojoje Lietuvoje vadinti pasiuntiniais. Pirmieji misionieriai krikštyti prūsų atkeliavo X a. pabaigoje: 997 atvykęs vienuolis Adalbertas netrukus nužudytas, t. p. atsitiko ir kitam misionieriui Brunonui. Po šių nesėkmių 200 metų misionieriai į Prūsą nebesiuntinėti. Įsitvirtinus krikščioniškajam tikėjimui, į misijų veiklą įsitraukė ir lietuvininkai. Po 1860 įvairiose pasaulio šalyse evangelikų misijose dirbo per 40 lietuvininkų. Jie dažniausiai baigdavo Gossnerio misijos ir Wangemanno misijos seminarijas Berlyne, kur įgydavo išsilavinimą, pramokdavo kalbų. Užsienio misijų stotyse dažnas misionierius steigė mokyklas, amatų, agronomijos kursus, kartu su Evangelijos tiesomis skiepijo čiabuviams ir vokišką kultūrą. Kas keleri metai misionieriai grįždavo į Mažąją Lietuvą pailsėti, pataisyti pašlijusios sveikatos, lankydavosi parapijose ir surinkimuose, rinkdavo aukas, pasakodavo įspūdžius. Kai kurie dėl sveikatos likdavo Mažojoje Lietuvoje (pvz., Vydūno tėvas Anskis Storosta). Pirmojo pasaulinio karo metu iš Vokietijos kilę misionieriai 1916 anglų suimti užsienio kolonijose bei išsiųsti atgal į Vokietiją arba internuoti stovyklose. Jiems uždrausta grįžti į misijų vietas. Taip beveik visi Mažosios Lietuvos misionieriai parkeliavo namo. Dalis misionierių tapo evangelikų liuteronų kunigais ir dirbo Mažojoje ar Didžiojoje Lietuvoje, kiti reiškėsi spaudoje. Lietuvių moterų misionierių nebuvo, tik kelios (ištekėjusios už misionierių) padėjo jiems dirbti, rašė į spaudą (pvz., Urtė Lokienė). XIX a. II pusėje–XX a. pradžioje daugiausia lietuvininkų dirbo Gossnerio misijoje, kuri nuo įsteigimo 1836 veikė Rytų Indijoje. Ten siųsti Dovydas Didlaukis, jo sūnus Dovydas, Martynas Gerwinas, Greczus (Greičius), Paleičių kunigas Frydrichas Jucknatis (Juknaitis), kilęs iš Pilkalnio apskrities; Priekulės ir Juodkrantės kunigai Martynas Keršis, Martynas Benjaminas Laužemis, Kristupas Lokys, Augustas Mockus, broliai kunigas Jonas ir Jurgis Tennigkeit (Tenikaičiai); Vanagų kunigas Johannas Szallies (Jonas Šalys). K. Lokio vyresnysis sūnus kunigas Ansas Lokys buvo Gossnerio misijos inspektorius, vėliau jos direktorius Berlyne. Wangemanno misijoje Afrikoje dirbo 19 misionierių iš Rytprūsių, tarp jų – Dovas Jurkaitis, Martynas Kybelka, Jonas Kikillus (Kikilius), Jonas Killus (Kilius), A. Klonus (Klonius), dailidė (cimerninkas) Maksas Skwirblys (1907 pasirašė sutartį 5 metams užsienyje statyti bažnyčią ir misijų stotis, subūrė čiabuvių dūdų orkestrą), Erdmonas Schwellnus (Švelnius), jo 3 sūnūs Jonas, Jurgis, Paulius (2 iš jų gimė Afrikoje), Teodoras Švelnius (gal Erdmono sūnus?), Martynas Wanagas (nuo 1910 dirbo Pietų Kinijoje) ir kiti. Gabus kalboms P. Švelnius išvertė Bibliją į bavendų kalbą, redagavo Bibliją sepėdi kalba, šiomis ir gal kitomis kalbomis parengė keletą tikybos bei mokyklinių knygų. Už nuopelnus jam Pretorijos universitetas suteikė filosofijos garbės daktaro laipsnį. Reino misijoje iš pradžių Kamerune, po 1916 – Maroke dirbo Frydrichas Oksas. Martynas Šernius (Schernus) kelerius metus misionieriavo Borneo saloje. Vidaus misijoje Berlyne 1905–1916 dirbo Dangelas Naujokas, kuris ten šelpė vargingus lietuvininkus (lėšas rinko Mažojoje Lietuvoje). Šios misijos pasiuntiniai Mažojoje Lietuvoje – Barmeno seminarijos auklėtinis Martynas Keturakaitis, M. Genys. Britų žydų misijos Rytprūsių stoties Karaliaučiuje misionierius Kunertas, kilęs iš žydiškos giminės, kelerius metus laikė surinkimus įvairiose parapijose, 1907 Karaliaučiuje įšventintas evangelikų liuteronų kunigu. Įvairiose šalyse misionieriais dar dirbo Doblys, Grigužis, Marasas, Stulgaitis, Tauraitis ir kiti.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996.

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Misionierius Kristupas Lokys su indų mokytoju Stefanu Khariya Samada iš Bengalijos, 1902 / Iš Domo Kauno knygos „Mažosios Lietuvos veidai ir vaizdai“, 2000

Iliustracija: Martyno Benjamino Laužemio iš vokiečių kalbos versta knygelė apie misijas, 1902 / Iš Domo Kauno knygos „Mažosios Lietuvos veidai ir vaizdai“, 2000

Iliustracija: Misijų šventė Purvinų ūkyje Ginduliuose, apie 1927 / Iš Domo Kauno knygos „Mažosios Lietuvos veidai ir vaizdai“, 2000