Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Kilius

Jonas Killus, XIX–XX a. evangelikų misionierius.

Klius Jonas, Killus 1876 Klaipėdos krašte 1918, Berlyno H. T. Wangemanno pasiuntinystės (draugija evangelikų misijoms tarp stabmeldžių remti; vok. Gesellschaft zur Beförderung der evangelischen Missionen unter den Heiden) misionierius Vokietijos Rytų Afrikoje (dabar Tanzanija). Misionieriavo nuo 1903 Kinijoje ir Afrikoje. Kiliaus ir jo žmonos laikraštyje paskelbtose korespondencijose gausu etnografinės, gamtotyros ir filologinės medžiagos apie Afrikos čiabuvius, misijos veiklos sąlygas. Kilius spausdino savo įspūdžius laiškuose iš misijos laikraščiuose „Konserwatywu draugystės laiškas“, „Tilžės keleiwio“ priede Keleiwio draugas 1906–1907, „Nusidawimai apie Evangelijos praplatinimą tarp žydų ir pagonų“ 1906, „Nauja lietuviška ceitunga“ 1907 ir vėliau. Lietuvininkai apsiėmė surinkti lėšas bažnyčiai statyti dr. H. T. Wangemanno atminimui Neu-Wangemannshöhe misijos stotyje netoli Niasos ežero. 1908–1910 „Sandora“ nusiuntė 706 markes. Jos statyba rūpinosi Kilius. 1912 VIII 25 Jaunųjų šventėje Šernuose po kunigo V. Gaigalaičio pamokslo iš Afrikos grįžęs Kilius pasakojo apie misijų darbą. Kas keleri metai misionieriai grįždavo į Mažąją Lietuvą atostogų, pailsėti, pataisyti sveikatos, lankydavosi parapijose, rinkdavo aukas. Kiliaus žmona Marija Kilius (Marie, Marike Henoch, Inoks), sakytojo Mikelio Kybelkos iš Panjesų (Priekulės parapija) augintinė, t. p. spausdino savo įspūdžius Mažosios Lietuvos laikraščiuose. Kiliaus žmona 1914 pradžioje iš Tilžės pranešė, kad Natkiškiuose įsteigta lietuwiška Pasiuntinystės Siuwimo Draugystė, kurios pavyzdžiu žada sekti Katyčių ir Argininkų parapijos. Ragina, kad wisose parapijose butu rubeliai dēl bēdnujų murinų gatawyjami, kuriuos ji šįmet iškeliaudama galētų drauge imti. 1914 viduryje Kilius su savo žmona ir kūdikiais – seniausia dukraitė pasiliko Pangesuose – wėl Lietuwą prastojęs, jeib į Rytapriką ant sawo didžiojo darbo lauko sugryštų. Per Pirmąjį pasaulinį karą 1916 viduryje daugelis Vokietijos misionierių (t. p. ir Kilius) Rytų Afrikoje anglų priversti iš savo misijų pasitraukti. Kilius areštuotas ir išvežtas į Egiptą, kur mirė nuo dizenterijos. Kiliaus žmona su vaikais uždaryta belaisvių stovykloje Pietų Afrikoje, iš kur su vaikais 1919 grįžo į Klaipėdos kraštą. Sunkiai vertėsi iš mažos pensijos, dirbo geležinkelio stoties misijoje. Kunigas J. H. Kilius (Killus) yra Jono Kiliaus sūnus. J. Kilius savo lėšomis išleido mergaičių giesmynėlį. Išvertė keliolika knygelių, daugiausia apie misijų darbą, pvz., Meinhofo Likite pagonus, mes turime namej bėdos gana. Priekulė, Berlyno misijų draugija, J. Traušio spaustuvė [po 1914]. 31 p., gotiškas šriftas.

Algirdas Žemaitaitis