Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Martynas Keturakaitis

XIX–XX a. evangelikų liuteronų kunigas, spaudos darbuotojas.

Keturakáitis Martynas 1848Jurbarke (Įsruties aps.) 1911 III 15Collinsvillėje (JAV), evangelikų liuteronų kunigas, spaudos darbuotojas. Teologijos mokslus baigė 1878 Reino misijos Barmeno seminarijoje Vokietijoje. Ordinuotas kunigu, bet dėl lėšų stokos į misijas dirbti neišvyko. 2 metus keliavo po Mažąją Lietuvą propaguodamas misijų veiklą, rinkdamas joms aukas. Dirbo dvasininku Mažojoje Lietuvoje, 1883–1892 Tauragės evangelikų liuteronų parapijos kunigas. Buvo labai geras kunigas pamokslininkas, labdarybės veikėjas, lietuvių švietėjas. Bendradarbiavo su H. Holzo ir M. Šerniaus leidykla Klaipėdoje, rengė spaudai knygas. Klaipėdoje išspausdino (1895–1907) Mes tave išgelbėsime (vertimas iš vokiečių kalbos?). Iš Mažosios Lietuvos, susitaręs su sienos sargybiniais, prikraudavo didelį vežimą ir atveždavo į Didžiąją Lietuvą draudžiamosios lietuviškos spaudos (ne tik evangelikų tikybos, bet ir katalikiškų knygų, pasaulietinės literatūros). Nuo 1888 savo parapijoje steigė slaptas mokyklas. Rūpinosi evangelikų liuteronų lietuviškų knygų legalizavimu – pats rašė Raseinių apskrities išpravninkui, ragino parapijiečius. 1892 susektas ir pašalintas iš pareigų, išvyko į Mažąją Lietuvą. Nuvykęs į Peterburgą prašyti leidimo gyventi Didžiojoje Lietuvoje, suimtas ir 1895 be šeimos ištremtas į Kaukazą, Turkijos bei Irano pasienyje. Ten dirbo evangelikų liuteronų parapijos kunigu. 1897 pabėgo iš tremties į Mažąją Lietuvą. 1897 išvyko į JAV, apsigyveno Filadelfijoje. Įsteigė lietuvišką evangelikų liuteronų parapiją St. Louise (Misurio valstija). 1900–1911 dirbo Collinsvillėje; padėjo steigti lietuvišką evangelikų liuteronų Jeruzalės parapiją, 1903 pastatyti bažnyčią. 1903–1910 telkė lietuvius evangelikus St. Louiso ir Čikagos miestuose. Padėjo organizuoti Čikagos Ziono parapiją 1910. Veikė Wisconsino liuteronų sinode (Missouri Sinodo grupėje). Platino „Sandoros“ Mažojoje Lietuvoje leistą laikraštį „Pagalba“. Bendradarbiavo „Konservatywu draugystės laiške“. Skaitė įvairias paskaitas lietuviams emigrantams. Po Martyno Keturakaičio mirties Collinsvillės lietuviškos evangelikų parapijos kunigu 1911–1913 buvo jo sūnus Vilius. XX a. pabaigoje jo vaikaitis Charles W. Keturakat kunigavo evangelikų liuteronų parapijoje Eskonalde, Kalifornijoje. Keturakaitis liko neįvertintas kaip knygnešys (gal kad buvo prūsų kunigas), nors gabendavo į Didžiąją Lietuvą itin daug draudžiamų lietuviškų knygų.

LE

Vytautas Kaltenis

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Kunigas Martynas Keturakaitis / Iš Domo Kauno knygos „Mažosios Lietuvos knyga“, 1996

Iliustracija: Kunigas Charles Keturakat (kunigo Martyno Kelurakaičio vaikaitis) su žmona Ruth Escondido mieste (Kalifornija), 1993