Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Martynas Kybelka

XIX–XX a. kunigas, misionierius, Evangelikų Liuteronų Bažnyčios veikėjas.

Kybélka Martynas (1884 XII 30 Piauluose, Klaipėdos aps. 1945 XII 18 Vokietijoje), kunigas, misionierius, Evangelikų Liuteronų Bažnyčios veikėjas. Tėvai – pamaldūs ūkininkai iš senos lietuvių giminės. Tėvas – sodininkas mėgėjas, motina (Gelžinytė) mėgo giedoti, austi ir megzti margas pirštines, nešiojo lietuviškus rūbus. Mokslo pradžia Kybelkai buvo sunki, nes tik lietuviškai temokėjo. 1893 tėvas pardavė ūkį rengdamasis į JAV. Žmonos permaldautas nusipirko kitą ūkį Sakūtėliuose. Kybelka dalyvavo jaunimo draugijoje, triūbininkų chore. Priekulėje pramoko lotynų kalbos. Metus atitarnavęs kareiviu Klaipėdoje, senojo misionieriaus Vanago įkvėptas, pasirinko pasiuntinio pašaukimą. Apie 1904 įstojo į Berlyno pasiuntinystės kunigų seminariją. Čia pramoko graikų, hebrajų, Afrikos tautelės suaheli kalbų, kiek medicinos, namų statytojo amato. 1909 išlaikė baigiamuosius egzaminus, išsiųstas į Afriką, dirbo Dar es Salamo, Kisseravės, Manromango misijų stotyse (dabar Tanzanija). 1911 įšventintas į kunigus. 1913 gavęs atostogų grįžo į Vokietiją, tačiau prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas. Paimtas į kariuomenę tarnavo sanitaru, felčeriu. Už sužeistųjų išnešimą iš mūšio lauko apdovanotas ordinu. 1916 iš fronto atšauktas, talkino kunigui J. K. Kalankei Piktupėnuose, vėliau paskirtas Sudargo parapijos kunigu. I Sinode Kaune 1921 išrinktas lietuvių evangelikų liuteronų senjoru, 1922–1925 Konsistorijos prezidentu. Gaivino evangelikų liuteronų parapijas, rūpinosi religine spauda. Po Dovydo Jurkaičio 1924 redagavo Svečią. 1925 persikėlė į Jurbarką (Lietuvos Respublika), kur turėjo teigiamos įtakos lietuvių ir vokiečių parapijiečių santykiams. Kilus nesutarimams tarp lietuviškos ir provokiškos pakraipos dvasininkų, šias pareigas paliko ir išvyko į Karaliaučių. 1928 priėmė Vokietijos pilietybę. Tilžėje retkarčiais laikė lietuviškas pamaldas, daugelyje vietovių, net Pomeranijoje, Silezijoje organizavo surinkimus. 1943 grįžo į Klaipėdos kraštą, trumpai kunigavo Plaškiuose, Rukuose. Frontui priartėjus pasitraukė į Vokietiją. 1945 III 19 sovietų suimtas, tardytas, paleistas prieš mirtį. Turėjo didelę šeimą. Sūnus Vilius – Löwenbergo evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas, Jonas – Hamburgo universiteto profesorius, duktė Marija ištekėjo už Lauksargių evangelikų liuteronų bažnyčios kunigo Jono Kiliaus, keli vaikaičiai taip pat teologai.

Albertas Juška

MLFA

Iliustracija: Kunigas Martynas Kybelka Sudargo bažnyčios zakristijoje, apie 1924 / Iš Vytauto Gocento rinkinio

Iliustracija: Kunigas Martyno Kybelkos šeima Jurbarke, 1926. Iš kairės priekyje vaikai: Johannas, Christophas, neatpažintas; II eilėje: Martynas, Marija, tėvai su Elizabet, Rutha ir Wilhelmu; III eilėje: kunigas Jaksas, sesuo M. Knobatienė, neatpažinta, Ida Šakesinytė / Iš Vytauto Gocento rinkinio