Mažosios Lietuvos
enciklopedija

misijos

pasiuntinystės, organizuota religinių organizacijų veikla, siekiant įgyti naujų tikinčiųjų savo krašte ir užsienyje.

msijos, pasiuntinỹstės, organizuota religinių organizacijų veikla, siekiant įgyti naujų tikinčiųjų savo krašte ir užsienyje. Misijos paprastai susijusios su jas organizuojančių religinių sluoksnių ir valstybių politine, ekonomine ir kultūrine ekspansija. Į misijų veiklą telkti tikinčiuosius apie 1810–1820 pradėjo Mažosios Lietuvos protestantai. Tam jie steigė draugijas, visomis vietos gyventojų kalbomis leido ir platino specialius leidinius–atsišaukimus, vyskupų pamokslus, kitus smulkiuosius spaudinius ir knygas („Metinis Pasiuntinystės laiškelis“), turėjo savo periodinę spaudą („Nusidavimai apie Evangėlios prasiplatinimą tarp žydų ir pagonų“), rinko aukas. Lietuviškoje periodikoje skelbti iš vokiečių spaudos išversti straipsniai Afrikos, Azijos ir kitų šalių gyventojų evangelizacijos tematika. Jie tapo lėšų misionieriams ir misijų šalininkų telkimo parankia priemone. Kiekvienoje Mažosios Lietuvos vyskupijoje veikė misijoms remti draugijos, parapijose ir vyskupijose rengtos pasiuntinystės šventės. Ragainės vyskupijoje pirmoji tokia šventė įvyko 1844; bendra Rytprūsių pasiuntinystės šventė surengta 1913 rugpjūtį Pilkalnyje. Į jas susirinkdavo daugybė lietuvininkų, jie dosniai aukodavo misijų darbui. Daug lėšų aukodavo surinkimininkai per sakytojus. Tokių aukų vien sakytojas Mikelis Kibelka (iš Pangesų) kasmet surinkdavo po 3–4 tūkst. markių. Surinktas lėšas misijosms siuntė į Karaliaučių ir Berlyną. Vien tik Wangemanno misijos veiklai 1913 Mažojoje Lietuvoje surinktos net 30 796 markės (Berlyno didmiestyje – tik 30 000 markių). Daug stropių misijų pagalbininkų iš Mažosios Lietuvos dirbo tolimose šalyse, nors krašte stigo lietuvių kunigų. Tie gabių žmonių ir finansų ištekliai galėjo būti tikslingiau panaudoti lietuviškos kultūros labui. Mažojoje Lietuvoje misijų veiklą propagavo 6 misijų draugijos: Misijų draugija Karaliaučiuje, Karaliaučiaus miesto vidaus misijos draugija, Britų žydų misijos Rytprūsių stotis Karaliaučiuje, Gossnerio misija, Wangemanno misija (abi Berlyne), Reino misijų draugija Barmene.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996.

Algirdas Žemaitaitis