Mažosios Lietuvos
enciklopedija

kunigai išeivijoje

išeivijoje dirbę ir dirbantys lietuvių evangelikų kunigai.

kuniga išeivjoje. Vokietijoje 1946 sielovada rūpinosi 11 kunigų, 13 kantorių bei sakytojų (pabėgėlių stovyklose tada gyveno 12 000, o privačiai – dar 14 000 evangelikų liuteronų iš Mažosios Lietuvos). 1953 dirbo 6 lietuviai evangelikų liuteronų kunigai ir 4 sakytojai, tarnavę Vakarų Vokietijoje gyvenusiems lietuviams liuteronams (apie 2000 stovyklose ir apie 4500 privačiai). Kadangi šie gyveno įvairiose vietovėse, kunigams išeivijoje tekdavo daug keliauti. Kai kurie 1952 nukeliavo iki 25 000 km. Visai Lietuvių evangelikų liuteronų išeivijos ir tremties Bažnyčiai vadovavo 1948 Sinodo išrinktas senjoras kunigas Adolfas Keleris. Kadangi Anglijoje gyvenę lietuviai evangelikai liuteronai neturėjo nuolatinio lietuvio kunigo, A. Keleris vykdavo pas juos kartą per metus. Kunigas Adomas Gelžinius aptarnavo Salzgitterio-Lebensstedto ir apylinkės lietuvius. Jis tarnavo vokiečių bažnyčioje ir gyveno Weltheime-Ohėje prie Braunschweigo. Kunigas Jāzeps Urdze (m. 1985) vadovavo Annabergo pilyje prie Bad Godesbergo įrengtiems Pabaltijo krikščionių studentų sąjungos studentų namams. Be to, jis aptarnavo Šiaurės Reino ir Westfalijos žemės lietuvius evangelikus. Dirbo mokytoju, vėliau kunigas Fricas Skėrys. Amerikiečių zoną aptarnavo kunigas Julius Stanaitis, Dovydas Jurkaitis, mokytojas P. Šimukėnas. J. Stanaitis gyveno Memmingene, aptarnavo Pietų Bavariją ir Prancūzų zoną (čia buvo mažai lietuvių). Kunigai padėdavo lietuviams tvarkyti reikalus vokiečių įstaigose. Kunigas Jurkatis gyveno Kulmbacho apylinkėje ir aptarnavo pabėgėlius Bavarijoje ir Britų zonoje. Evangelikas reformatas P. Šimukėnas gyveno Wiesbadene, aptarnavo Hannau stovyklą ir darbo bei sargybų kuopas Amerikiečių zonoje. Be kunigų, darbavosi sakytojai Anusis Pėteraitis Kielyje, Kristupas Ašmys Varelco senelių prieglaudoje, Simas Lingaitis Lebenstedte ir Jonas Kutra prie Gosslaro. JAV Čikagoje dirbo kunigas metodistas Kostas Burbulis, baptistas Algirdas Jurėnas, evangelikai reformatai Povilas Dilys ir Stasys Neimanas, evangelikai liuteronai Martynas Preikšaitis, Jonas Pauperas ir Ansas Trakis. Be šių kunigų prie aukų tremtiniams Vokietijoje šelpti rinkimo Amerikoje daug prisidėjo ir kiti. Kunigas Trakis buvo išrinktas Vyriausiosios Bažnyčios tarybos vicesenjoru. Pokariu išeivijoje jis rengė kursus sekmadieninių mokyklų vadovams, bažnyčios darbuotojams ir jaunimui. Čikagoje darbavosi vyskupas Hansas Dumpys, kunigas Jonas Juozupaitis. Toronte kunigavo Martynas Kavolis, dabar – Algimantas Žilinskas, Niujorke dirbo Petras Dagys.

Algirdas Žemaitaitis

MLFA

Iliustracija: Kunigas Jonas Juozupaitis, kunigas Jonas Kalvanas (jaunesnysis), vyskupas Hansas Dumpys, Kęstutis Pulokas, kunigas Valdas Aušra Čikagoje, Ziono parapijoje, 1993 / lš Kęstučio Puloko rinkinio

Iliustracija: Kunigas Fricas Skėrys ir kunigas Kurtas Moras Klaipėdoje, 1978