Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Pauperas

XX a. evangelikų liuteronų kunigas.

Paũperas Jonas 1905 V 10Sėlinuose (Klaipėdos aps.) 1971 V 22Čikagoje (JAV), evangelikų liuteronų kunigas. 1931 baigė Vytauto Didžiojo universiteto Evangelikų teologijos fakultetą. 1929 įšventintas į kunigus. Dirbo Jurbarko ir Žvyrių evangelikų liuteronų parapijose. 1931–1933 Bazelio universitete (Šveicarija) studijavo sistematinę teologiją, kur 1933 gavo teologijos licenciatą. 1933–1936 Vytauto Didžiojo universiteto Evangelikų teologijos fakulteto sistematinės teologijos katedros vedėjas, privatdocentas. 1935–1940 dirbo Valstybės Taryboje, t. p. Lietuvos Respublikos Švietimo ministerijoje patarėju evangelikų bažnyčių reikalams. Nuo 1936 Kauno evangelikų liuteronų parapijos kunigas administratorius. 1936 Kaune išrinktas Evangelikų sąjungos valdybos nariu. Sovietams Lietuvą okupavus, Pauperas suimtas. 1941 jis pasitraukė į Vokietiją. 1945–1948 aptarnavo lietuvius evangelikus Bavarijoje. 1945–1946 Müncheno Lohengrino stovykloje 5 kalbomis leisto laikraščio vyriausiasis redaktorius. 1946 I evangelikų Sinode išrinktas Lietuvių Evangelikų Bažnyčios pirmuoju senjoru tremtyje ir Lietuvių Evangelikų Vyriausiosios Bažnyčios Tarybos vicepirmininku. 1948 atvyko į JAV. Apsigyveno Čikagoje. 1949 pakviestas kunigu į Ziono lietuvių evangelikų liuteronų parapiją. Organizavo išeivių šalpos darbą. Bendradarbiavo verčiant Šventąjį Raštą į lietuvių kalbą, t. p. spaudoje: Lietuvos pajūryje, Vaire, Naujojoje Romuvoje, Svetyje ir kituose. Rašė straipsnius apie Mažosios Lietuvos surinkimus, žymius veikėjus. Paupero veikalai: Der Sinn der Askese im Katholizismus und Protestantismus [Asketizmo prasmė katalikų ir protestantų tikėjime, 1933], Regimoji ir neregimoji bažnyčia (1934, habilitacinis darbas), M. Liuteris ir P. Melanchtonas (1948), Reformacijos veikėjai ir jų įtaka Lietuvoje (1955). 1935 parengė spaudai M. Liuterio Mažąjį katekizmą, išvertė Augsburgo konfesiją (1934). Kartu su evangelikų reformatų kunigu Adomu Šernu parengė Evangelikų giesmyną su maldomis (1942). Jo pamokslų knygą Dievo žodžio tarnyboje (1973) spaudai parengė žmona. Palaidotas Betanijos liuteronų kapinėse. Žmona Marija Smetoniūtė iš Jurbarko, 3 sūnūs (visi inžinieriai): Viktoras, Martynas, Jonas.

MLFA

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Jonas Pauperas